A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?

Ježíšova slova z díla Papyrus Oxyrhynchus 840 (apokryfní dodatky k evangeliím)

"...dříve než by někomu ukřivdil, všechno si rozmyslí. Ale dejte pozor, aby se ani vám nestalo něco podobného jako jim. Neboť zločincům mezi lidmi se dostává odplaty nejen mezi živými, ale také podstupují trest a velice trpí." A sebral je a zavedl přímo na posvátné místo a procházel se po chrámu. Tu přišel nějaký farizej, představený kněz, jmenoval se Levi, a když se s nimi potkal, řekl Spasiteli: "Kdo ti dovolil chodit tady po místě čistoty a hledět na svaté náčiní, když ses nevykoupal? Tvoji učedníci si dokonce ani neomyli nohy! Vždyť jsi špinavý, a takhle jsi vkročil do tohoto chrámu, na tohle posvátné místo! Sem nesmí vkročitnikdo, kdo se nevykoupal a nevyměnil si šaty, ani po[hledět se nesmí odvážit] na svaté náčiní!"

Spasitel se svými učedníky se hned zastavil [a odpověděl]: "A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?" Odpověděl: "Jsem. Vždyť jsem se vykoupal v Davidově rybníku, sestoupil jsem po jedněch stupních a vystoupil po druhých, oblékl jsem si bílé šaty, čisté, a pak jsem šel a pohlédl tady na svaté náčiní."

Spasitel mu odpověděl: "Běda (vám) slepým, nevidoucím! Vykoupal ses ve vodě, v které se nocí i dnem válejí psi a vepři? Zvenčí ses namydlil a umyl sis kůži? Vždyť i nevěstky a pištkyně se zvenčí mažou olejem, myjí se, líčí se a přikrašlují, aby vzbudily žádostivost. Ale uvnitř jsou plné škorpiónů a [všelijaké] špatnosti. Ale já a [moji učedníci], o kterých říkáš, že jsme se nekoupali, my jsme se vykoupali ve vodách ži[vota věčného], které sestupují od [Boha z nebe]. Ale běda těm..." [zde fragment končí]

Z knihy Neznámá Evangelia, Novozákonní apokryfy I, překl. Jan A. Dus

Další méně známá evangelia a spisy:

Tomášovo evangelium
Evangelium Esejských
Evangelium o narození Panny Marie
Evangelium Jakuba menšího
Evangelium Marie z Magdaly
Ježíš o vznešeném postavení žen

nahoru