Sv. Bernard - Pokrytectví z ctižádostivosti

Z knihy Mistr Jan Hus - Řeč o míru

Z 33. kázání na Píseň:

"To zajisté (pokrytectví), pochází ze ctižádosti a jeho příbytek je v temnotách. Nadto zakrývá to, čím je; a to, čím není, lživě předstírá. Bez přestání totiž usiluje o to skrýt se pod rouškou zbožnosti; přisvojuje si její ctnost a kupuje si její pocty... Běda tomuto pokolení pro farizejský kvas, jímž je pokrytectví, ač-li smíme nazývat pokrytectvím to, co se pro svou rozbujelost nedá utajit ani ve své nestoudnosti ukojit. Den ze dne se rozlézá hnilobný sliz po celém těle církve a čím více se rozmáhá, tím je beznadějnější, a čím hlouběji proniká, tím je nebezpečnější. Neboť kdyby se vzbouřil zjevný kacíř, byl by vyvržen a zahynul by. Kdyby vyvstal násilný nepřítel, snad by se před ním církev skryla. Koho však dnes má vyvrhnout anebo před kým se skrýt? Všichni přátelé, a přece všichni nepřátelé, všichni blízcí, a přece všichni odpůrci, všichni domácí, a přece žádní tvůrcové pokoje, všichni jsou bližní, a přece všichni hledají svůj prospěch, všichni jsou služebníci Kristovi, a přece všichni slouží Antikristu. Vykračují si v poctách a statků Pána užívají, ale poctu mu upírají... Kdysi bylo předpovězeno, co se právě za našich časů splňuje: Aj uprostřed míru potkala mne hořkost nejhořčejší. Zprvu byla hořká pro popravy mučedníků, později byla hořčejší pro nápor kacířů, avšak nejhořčejší je nyní pro zpustlost vlastních lidí. Nelze je na útěk zahnat, nelze se útěkem před nimi spasit, tak se vzmohli a tak se rozmohli nad nás. V nitru církve krvácí rána a zhojit se nedá, a proto uprostřed míru ji potkala nejhořčejší hořkost. Ale uprostřed jakého míru? Je mír a není mír. Máme pokoj od pohanů, máme pokoj od kacířů, ale vlastní synové pokoj nepůsobí. Zní hlas naříkajícího v tomto čase: Syny jsem vychoval a vyvýšil, oni však mnou pohrdli! Pohrdli mnou a poskvrnili mne svým hanebným životem, hrabivostí, mrzkým kupčením a vším tím podnikáním, které se štítí světla."

Z 77. kázání na píseň:

"Jmenuj mi z představených jediného, kdo by si nehleděl spíše toho, jak vyprázdnit měšce poddaných, než jak vykořenit jejich neřesti! Kde jsou ti, kdo mají modlitbou potlačovat hněv a zvěstovat milostivé léto Hospodinovo?... Dej Bůh, aby byli právě tak bdělí v pastýřské péči, jak se čile shánějí po biskupských stolcích! Pak by se vší bdělostí úzkostlivě sloužili nevěstě (církvi), jež jim byla svěřena, ano dali by si i na sebe pozor a nedopustili, aby o nich platilo: Moji přátelé a nejbližší se přiblížili a postavili proti mně."

"Zpupnost duchovních uvádí ve zmatek a zatěžuje církev všude po světě... Cizí zajisté prací se obohacují duchovní, bezplatně pohlcují plody země a jejich nepravost se nadula jako vypasený břich."

Z výkladu Písně:

"Nadutý, ctižádostivý člověče, jen si jdi za svým vůdcem ďáblem! Žádostivě hltej svýma očima všechno vznešené, chvatně rozmnožuj své příjmy, vyšvihni se tím k arcijáhenství, sáhni potom po arcibiskupství; nenajdeš-li ani tam klid, dokud nedosáhneš ke hvězdám, kam chceš ještě dospět, ubožáku?"

Z kázání o obrácení sv. Pavla:

"Vyšla nepravost od starších tvých náměstků, o nichž se zdálo, že spravují tvůj lid... Nyní hodnosti získané svěcením se staly příležitostí k mrzkému zisku, a ze zbožnosti si udělali živnost."

Z knih věnovaných papeži Eugenovi:

"Řekni mi, prosím, sám, kdy jsi vůbec svobodný, kdy bezpečný, kdy jsi sám svůj? Všude kolem tebe chřestí zbraně a bouří se lid, všude na tebe doléhá jho tvého zotročení. A nemysli si, že teď snad proti mně uvedeš Apoštolův výrok: Ačkoliv jsem svobodný ode všech, učinil jsem se otrokem všech. K tomu máš velice daleko. Což chtěl Apoštol tímto svým otročením posluhovat lidem, aby nabývali mrzkého zisku? Což se k němu z celého světa sbíhali ctižádostivci, lakomci, svatokupci, rouhači, kuběnáři, krvesmilníci a všichni lidé tohoto obludného druhu, aby jim svou apoštolskou autoritou dopomohl k církevním hodnostem nebo jim je zajistil?... Tebou se v církvi ujímá vlády ctižádostivost... Dnes a denně se palác ozývá citováním zákonů, jenže Justiniánových, nikoli Hospodinových!... Vím, kde pobýváš; nevěrci a podvratníci jsou s tebou. Jsou to vlci, ne ovce. Takových lidí jsi přece pastýřem!"

Články na podobné téma:
Biskup Robert z Lincolnu - Neodvažuji se mlčet
Z Husových dopisů - Obci vysokého učení Pražského
Jan Hus - Řeč o míru a zpupných vymahačích poklon
Jan Hus - Veškerému národu českému
Tak odešel Jan Hus
Omluvy papeže a církve za smrt Jana Husa, nové pohledy
Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký

nahoru


Zpátky na Novinky