Byl Ježíš v Indii?


Satjarádža Dása
(z knihy Rozhovory mezi Východem a Západem)

(celá kapitola Byl Ježíš v Indii je ke stažení v rubrice KNIHY)

Podle Tomášova evangelia cestoval apoštol Tomáš do Indie s králem Gondopharesem, který měl bratra jménem Gad. Novodobí učenci doznávají, že Tomáš do Indie cestoval. Římsko-katolická církev nyní skutečně považuje katedrálu Sv. Tomáše v Mylapuru (předměstí Madrasu) za baziliku, potvrzující, že stojí nad apoštolovou hrobkou. Byl pohřben v Indii, když zemřel mučednickou smrtí.

Íšova (Ježíšova) hrobka je také údajně v Indii, neboť kašmírská hypotéza tvrdí, že Ježíš se po ukřižování vrátil do Indie. ,,Cože?`` užasne věřící křesťan. ,,Ježíš musel zemřít na kříži za naše hříchy! Jedině potom budeme spaseni!`` Může to sice pozvednout obočí některého křesťana, ale měli bychom si uvědomit tyto málo známé skutečnosti: Papež Jan XXIII. v roce 1960 veřejně prohlásil, že skrze Kristovu krev je člověk spasen, a že k tomu nebyla nutná Kristova smrt. Jinými slovy, kašmírská hypotéza tak nevyhnutelně neodporuje křesťanskému dogmatu. Ježíš mohl být ukřižován - avšak nemusel na kříži zemřít. S tímto na mysli bychom mohli znovu posoudit myšlenku o Ježíšově smrti v Kašmíru a podívat se, jak to osvětluje život Svatého Íši.

Jak již bylo zmíněno, německý novinář A. Faber-Kaiser byl o této domněnce tak přesvědčený, že napsal knihu Jesus Died In Kashmir (Ježíš zemřel v Kašmíru), která důkladně popisuje celý Íšův příběh (před a po ukřižování). Podle tohoto vysvětlení Ježíš přežil ukřižování a znovu cestoval na Východ, tentokrát pod jménem Yuz Asaf. Ježíš se usadil v Kašmíru (pokračuje příběh), oženil se a zemřel přirozenou smrtí ve stáří. Židé ve Šrínágaru, hlavním městě Kašmíru, doposud uctívají starou kryptu, o které po generace věří, že je v ní Ježíš - neboli Íša, jak ho oslovují - pohřben. Předpoklad Fabera-Kaisera je docela opodstatněný a podporuje ho Notovičova práce a různé biblické výklady a rané arabské texty. I Korán jasně uvádí, že Ježíš nezemřel na kříži: ,,Nezabili ho, ani ho neukřižovali; to se jim jenom zdálo.`` (Korán, 155-57). Muslimský historik Imam Abu Ja'far Muhammad at-Tabri později poznamenal: ,,Íša a jeho matka Marie museli odejít z Palestiny a cestovali do vzdálené země, putujíce z kraje do kraje.`` Kašmírská hypotéza takto přináší soulad mezi křesťanstvím a islámem, urovnávajíce staleté hádky. Křesťané říkají, že Ježíš byl ukřižován. Muslimové tvrdí, že na kříži nezemřel. Kašmírská hypotéza předkládá možné vysvětlení, které vyhovuje jak křesťanskému, tak muslimskému pojetí. Existuje ještě přesvědčivější důkaz. Kniha Ježíš zemřel v Kašmíru obsahuje šestnáct působivých stránek, kde jsou srovnány jazykové podobnosti místních jmen a názvů kašmírských a biblických.

Faber-Kaiser se dále zmiňuje o staré Bhavišja Puráně (patřící do védské literatury), kterou světec Vjásadéva napsal v sanskrtu před 5 000 lety. Jako písmo obsahující proroctví má nemenší hodnotu než Bible. Faber-Kaiser opisuje z Purány: ,,(Mahárádža) Šalévahin si jednou vyšel na procházku do hor a ve Vójénu blízko Šrínágaru potkal zvláštní osobu světlé pleti oděnou v bílém. Zeptal se ho na jméno. Ježíš odpověděl, že byl známý jako Boží Syn, který se narodil z panny. Mahárádže to udivilo, avšak Ježíš vysvětlil, že mu říká pravdu a že jeho posláním je očistit náboženství. Když se ptal dále, Ježíš mu vyprávěl, že zvěstoval své poselství v zemi daleko za Indem a že musel trpět. Kázal o lásce, o pravdě a o čistotě srdce, a proto byl znám jako Mesiáš.`` V Bhavišja Puráně se Ježíš také zmiňuje o kázání v kraji ,,Amalekitů``, což se váže k rané židovské tradici. Můžeme si všimnout, že každé proroctví Purán je formulováno tak, jako by se již ona událost přihodila, což je obvyklé u všech prorockých textů. Skutečně se vše přihodilo až za tři tisíce let, tedy před dvěma tisíci lety. A tak i védská literatura obsahuje jistou zmínku o příběhu Íši, prohlašujíce, že Ježíš skutečně vykonal cestu do Indie.

Notovič byl o těchto skutečnostech přesvědčen. Avšak Swami Abhédánanda, žák Rámakršny, nikoliv. Ohledně těchto hypotéz byl zcela skeptický. Ale v roce 1922 se rozhodl odejít do severní oblasti Himálaje. Zběžně se doslechl o Notovičových činech a jako učenec se rozhodl, že vše zjistí přesně... Existoval Íšův rukopis? Byl Notovič podvodník? K tomu se mnoho církevních autorit (a Abhédánanda sám) spíše přiklánělo. Swami se vydal pátrat po rukopisu. Výsledky byly překvapující. Po návratu vydal knihu svých cest, nazvanou Kashmiri O Tibetti. Kniha vypráví o jeho návštěvě v buddhistickém klášteře, kde mu byl rukopis o Íšovi předčítán a překládán do jeho rodné bengálštiny. Abhédánandovi brzo došlo, že tento text je téměř stejný jako Notovičova práce. Nyní uvěřil.

Všimněme si, že jak Notovičovi, tak Abhédánandovi musel být rukopis překládán. Sami nedovedli pálský rukopis přečíst. Učenci po jejich návratu na Západ dále pochybovali. Dva nadšení badatelé - oni mohli být čestní - ale co když byl překlad chybný? A nebo co když je podvedli buddhističtí mniši? Tento problém - i když možná neopodstatněný - jednou provždy objasnil Nikolas Roerich a jeho syn George. V roce 1925 se umělec, filozof a slavný vědec, Nikolas Roerich, vypravil na expedici do Himálaje. Aniž by věděl o Notovičovi nebo Abhédánandovi, dostal se k Íšovu rukopisu! Jeho syn George, který s ním náhodou cestoval, uměl různá indická nářečí, včetně pálštiny. Sami četli rukopis a zaznamenávali ho do svého cestovního deníku. Po letech vyšla hodnota tohoto deníku najevo.

Elizabet Prophetová píše: ,,Výprava Nikolase Roericha do střední Asie trvala čtyři a půl roku. V té době cestoval od Sikkhů přes Paňdžáb do Kašmíru, Ladakhy, Karakórumu, Khótany a k Irtyši, pak přes Altajské hory a Oyrotskou oblast do Mongolska, centrální Gobi, Kansy a do Tibetu.`` Po všech svých cestách Roerich napsal: ,,Byli jsme překvapeni, jak široce je rozšířen příběh o Íšovi.`` Zatímco to pro Západ zůstává záhadou, Íša žije v srdcích Indů. A to je skutečnost, která nemůže zůstávat nepovšimnuta. Bible uzavírá: ,,... a ještě je mnoho jiného, co Ježíš učinil (tj. o čem se Bible nezmiňuje); kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslím, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané...`` (Jan 21, 25)

(celá kapitola Byl Ježíš v Indii je ke stažení v rubrice KNIHY)

Související články:
Bible a Védy o reinkarnaci a vegetariánství
Ježíš o vznešeném postavení žen
Biblická velká potopa se skutečně stala
Ježíš o jedení masa
Evangelium Jakuba menšího
Evangelium Marie z Magdaly
Evangelium o narození Panny Marie

nahoru