Citáty IV - slavní o Bohu


"Vyjadřuji svůj obdiv odvážnému budovateli této originální věže, neboť mám velkou úctu ke všem budovatelům, největší pak k vrcholně geniálnímu budovateli - k Bohu."

Thomas Alva Edison, americký vynálezce, nejslavnější v dějinách; patentoval 1200 vynálezů
========================================================================================

"Věřím v Boha a mohu s celou odpovědností potvrdit, že v celém svém životě jsem nikdy neuznával ateistickou filosofii. Moje náboženství je pokorným chvalozpěvem Nekonečné Duchovní Bytosti vyšší přírody."

Albert Einstein, jeden z největších fyziků všech dob, tvůrce teorie relativity; nositel Nobelovy ceny 1921
========================================================================================

"Toto obdivuhodné uložení slunce, planet i komet může být pouze dílem všemohoucí a rozumné bytosti. A jestli každá hvězda je středem systému, podobného našemu, jistě to vše bylo uspořádáno podle stejného plánu a všechno musí být poddáno jedné a téže bytosti. Tato nekonečná bytost řídí všechno... Bůh je nejvyšší, věčnou, nekonečnou bytostí."

Sir Isaac Newton, anglický matematik, fyzik a astronom; objevitel zákona gravitace
========================================================================================

"Jedním z nejpřesvědčivějších důvodů existence Boží je soulad panující ve vesmíru a onen podivuhodný soulad, jehož mocí každá životní bytost nalézá ve svých ústrojích všechno, co je jí potřebné k zachování života, k plození a k rozvoji fyzických a také duševních schopností."

André M. Ampére, velký francouzský fyzik, původce Ampérova pravidla a A. zákona
========================================================================================

"Jenom chorobná představa o naší velikosti může dělat z neslýchaně slabého rozumu soudce nad Božími díly a považovat za prázdné a zbytečné všechno ve vesmírném světě, co neslouží našemu prospěchu."

Galileo Galilei, italský astronom a fyzik
========================================================================================

"Všude kolem sebe nacházíme přesvědčivé důkazy o rozumu a moudré účelnosti věcí, které poukazují na to, že v celé přírodě účinkuje svobodná vůle a zároveň nás učí, že všechny živé bytosti závisí na věčném Stvořiteli a Vládci."

Sir William Kelvin, anglický matematik a fyzik
========================================================================================

"Nedostatečné vědění od Boha oddaluje. Mnoho vědy přivádí k němu zpět."

Louis Pasteur, velký francouzský chemik a biolog
========================================================================================

"Prozkoumal jsem do nejmenších podrobností základy našeho náboženství, ověřoval jsem si je jak čtením apologetů, tak i heretiků a ateistů, a tehdy jsem spatřil onu nevyvratitelnou pravdu, že každý rozum, který nepokazily zlé žádosti a vášně, každý jasný, upřímný a pravý rozum musí uznat náboženství a milovat je."

Alessandro Volta, italský fyzik, průkopník v elektrodynamice; původce jednotky volt
========================================================================================

"Čím hlouběji vnikáme do harmonického působení přírodních sil, tím pokornějšími a skromnějšími se cítíme a tím více vzrůstá náš obdiv nad nekonečnou moudrostí, která udržuje řád ve světě a proniká celé stvoření."

Werner von Siemens, německý vynálezce v oboru elektrotechniky
========================================================================================

"Udivilo vás, pánové, že jste uslyšeli z mých úst slovo Bůh; ale ujišťuji vás, že pojetí Boha i čest, jakou jemu vzdávám, opírám na tak pevných základech, jako jsou pravdy z oblasti fyziky."

Michael Faraday, velký anglický chemik a fyzik
========================================================================================

"Dnešní fyzika potvrzuje, že fyzický svět má svůj počátek v tvůrčím aktu a vůbec není něčím, co se samo stvořilo a co nemá počátek."

Sir Alexander Fleming, anglický bakteriolog, objevitel penicilinu, nositel Nobelovy ceny 1945
========================================================================================

"Přírodní vědy a náboženství nepředstavují protiklady, ale v jistých bodech se úplně shodují, doplňují se navzájem a vzájemně se podmiňují. Metody, jichž užívají přírodní vědy, jsou různé, ale smysl práce a směr se zcela shoduje... Kdokoli studuje fyzický svět, musí uznat existenci osobního Boha."

Max K.E.L. Planck, německý fyzik, tvůrce kvantové teorie; nositel Nobelovy ceny 1918
========================================================================================

"Dokonce všechny nejlepší knihy v porovnání s Písmem svatým jsou jako planety, které svůj lesk a světlo dostávají od slunce."

Robert Boyle, anglický fyzik a chemik; tvůrce moderní chemie
========================================================================================

"Podíval jsem se zblízka do většiny filosofických systémů a přesvědčil jsem se na vlastní oči, že žádný z nich se nemůže rozvinout bez zásadního pojetí o Bohu."

James Clerk Maxwell, skotský fyzik, zakladatel elektromagnetické teorie světla
========================================================================================

"Povrchní filosofické bádání může vést k nevěře; jen hlubší bádání musí přivést k náboženství. To znamená, že málo vědy odvádí od Boha, více zase k němu přivádí zpět."

Francis Bacon, anglický filosof a spisovatel
========================================================================================

"Jestliže toužíme skutečně mít dokončený obraz vesmírných zákonů, musíme uznat za tímto naším neviditelným hmotným světem ještě jiný neviditelný svět; za hranicemi našich smyslů a schopností musíme uznat moc, která vládne nad světem."

Rudolph H. Hertz, německý fyzik; odhalil a dokázal existenci elektromagnetických vln
========================================================================================

"Když obrátíme svůj zrak z hvězdného nebe k zemi, setkáme se s velkou rozmanitostí jevů, svázaných vzájemně s přeměnami životní síly a tepla, jevů, které jasně oslavují moudrost a blahoslaví pravici Velkého budovatele přírody... tímto způsobem se udržuje řád vesmíru... neboť nade vším se vznáší svobodná vůle Boží."

Prescott J. Joule, anglický fyzik; vyznačil hodnotu mechanické rovnováhy tepla, uvolňovaného ve vodiči protékajícím elektrickým proudem
========================================================================================

"Veliký je náš Pán a veliká jeho moc a bez konce jeho moudrost, chvalte jej na nebesích, chval jej, slunce, měsíci i hvězdy řečí, která vám je dána, abyste Stvořitele chválili. Chvalte jej, nebeské chóry, chvalte jej všichni, kteří slyšíte tyto harmonie; a také ty, má duše, zpívej, zpívej čest Pánu, pokud ti je to dopřáno. Od něho, skrze něho a k němu jsou všechny věci, co ještě neznáme, i to, co jsme již poznali, jemu buď chvála, čest a sláva od věků navěky."

Johannes Kepler, jeden z nejslavnějších astronomů historie
========================================================================================

"Existence a všemohoucnost Boží představují celou pozitivní vědu člověka."

Jean Baptiste Lamarck, francouzský přírodovědec
========================================================================================

"Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možné úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nadevše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha."

Charles Robert Darwin, anglický přírodovědec a biolog
========================================================================================

"Bůh náš kraluje nad časem i nad věčností a nepodléhá žádným změnám; a čím hlouběji jej poznáváme, tím více se o tom ujišťujeme."

Pierre Simon Laplace, velký francouzský matematik, teoretický fyzik a astronom
========================================================================================

"Pravdivá věda tak dalece vyjasňuje přívlastky Boha, že ateismus se stává absurdním. Jedině přítomnost Ducha může rozluštit všechny ty těžkosti."

Frederick W. Herschel, anglický astronom, konstruktér teleskopů; objevitel více než 2500 mlhovin, objevitel infračervených paprsků
========================================================================================

"Dívám-li se na slunce a hvězdy, zavěšené v prostoru, myslím, že všechna ta stvořená díla mají na sobě znamení moudrosti a moci Boha, jenž je naplňuje světlem a životem."

Carl von Linné, švédský přírodovědec, lékař a botanik
========================================================================================

"Je nemožné porozumět vzniku života na zemi bez Tvůrce."

Henri André Becquerel, francouzský fyzik, nositel Nobelovy ceny 1903
========================================================================================

"Abych řekl pravdu, nechtěl jsem dojít tam, kam jsem došel, ale je to má vina, že všechny cesty dobra a pravdy vedou k evangeliu?"

Henri Bergson, francouzský filosof, jeden z největších filosofů 20. století; nositel Nobelovy ceny 1927
========================================================================================

"Dnes k nám příroda mluví podivuhodnou řečí, symfonií zákonitosti a krásy. Když jsem nedávno pozoroval lidské tělo, cítil jsem se, jako bych poslouchal úchvatné kázání. Obnažil jsem hlavu a chtělo se mi zpívat: Haleluja - Chvalme Boha!"

Karl Ernst von Bayer, biolog, zakladatel moderní embryologie
========================================================================================

"Tajemství světů, které stvořil Bůh, kryjí se v mlhovinách. Nepochopitelný prostor, vyplněný těmito mlhovinami, ukazuje očím astronoma, hledajícího velkým teleskopem, obrazy úžasné krásy, jejichž mohutnost a jemnost je podána dokonaleji než v předních dílech Rembrandtových."

Johannes Georg Hagen, rakouský matematik a astronom
========================================================================================

"Bože všemohoucí, vyznávám dnes před tebou, že jsme pronikli k hranicím lidských možností a lidského poznání. A o to pokorněji stojíme vůči otázkám o smyslu života, začínajíce znovu zápas o poznání tebe - o věčné a svaté tajemství země, nebe a lidského srdce."

Friedrich Dessauer, přírodovědec, fyzik a filozof; zakladatel roentgenové hloubkové léčby a kvantové biologie
========================================================================================

"Nemohu říci, že v Boha věřím, já ho vidím. Bez něj nechápu nic. Bez něj je vše temné. Přesvědčení, že Bůh je, jsem si nejen zachoval, ale i prohloubil a zdokonalil. Každá doba má svůj vrtoch. Je to nemoc času. Spíše mi stáhnete kůži z těla, než byste mi vyrval víru z duše."

Jean Henri Fabre, francouzský entomolog
========================================================================================

"Díky tobě, Otče, zvláště za to, že jsi mi dovolil podniknout tento let. Díky tobě za poctu, které jsem mohl dosáhnout tím, že jsem zde nahoře, na tomto úžasném místě, odkud mám možnost spatřit všechny ty rozmanité a podivuhodné věci, jež jsi stvořil."

Gordon Cooper, americký astronaut
========================================================================================

"Klid a mír jako takový není absolutním dobrem. Tím je Bůh."

Dietrich von Hildebrand
========================================================================================

"Všechny argumenty užívané k důkazu nebo vyvrácení existence Boha jsou bezvýznamné vzhledem k jistotě, po níž toužíme. V případě našich pozemských přátel považujeme jejich existenci za zaručenou, aniž bychom se starali zda je dokázána, či nikoliv. Náš vztah je takový, že můžeme číst filozofické argumenty snažící se dokazovat neexistenci druhé osoby a snad jimi být i přesvědčeni a pak se společně smát tak podivnému závěru... A máme-li skutečný vztah k Bohu, jeho nejpřesvědčivější vyvrácení je pro nás neškodné, mohu-li to říci v pokoře - duše a Bůh se tak podivnému závěru společně smějí."

Arthur Stanley Eddington
========================================================================================

"Tvrdím, že celá země a všechny hvězdy jsou tu pro víru v Boha."

Walt Whitman
========================================================================================

"Člověk míní, Bůh mění."

Tomáš Kempenský
========================================================================================

"Kdyby Bůh neexistoval, museli bychom ho vymyslet."

Francois Voltaire
========================================================================================

"Bůh jedná tajemně,
by divy vyjevil,
nechává stopy na moři,
i bouři pokořil."

William Cowper
========================================================================================

"Naučíme-li své děti, aby v každém stromu a v každém květu, v každé molekule a v atomu všehomíra viděly a pociťovaly řízení Boží - když tato myšlenka, tento pozorující způsob pevně v nich jedenkráte zakotvily - potlačíme pro jejich celý život jejich pesimistické a probudíme jejich optimistické vlohy a svět bude se jim jevit vždy jako místo nádhery a radosti, nikoli jako bědné údolí."

Orison Swett Marden
========================================================================================

"Neměli bychom, tolik přijímajíce, důvěřovat síle, jež je zdrojem a původem našeho života? Naslouchat stvořitelově duši, jež nás něžně vedla za ruku a nás tolik naučila - v radostné jistotě budoucnosti, jež v ničem nezadá minulosti?"

Ralph Waldo Emerson
========================================================================================

"Jak tvá láska vytéká a bližnímu pomáhá, vtéká zase Božská láska dovnitř. Tvé srdce je úzké a malé, ale stane se velkým a širokým a obsáhne celý svět."

Hugh Anthony Allen
========================================================================================

"Věřím v jednoho osobního Boha a s klidným svědomím mohu říci, že jsem nikdy v životě neholdoval žádnému bezbožnému životnímu systému. Již jako mladý student jsem odmítal vědecký postoj osmdesátých let a považuji vývojové teorie Darwinovy, Haeckelovy a Huxleyovy za beznadějné a zastaralé. Nesmíme zapomínat na to, že i vývoj pokračuje, a to nejen v technice, ale i ve vědě a především v jejich přírodovědeckých odvětvích."

Albert Einstein
========================================================================================

"Neexistuje způsob pochopení počátku a dalšího průběhu života bez jisté všeobsahující tvůrčí síly."

Sir William Kelvin
========================================================================================

"Velké množství moderních objevů úplně zničilo starý materialismus. Vesmír se dnes jeví našim očím jako uskutečněný velkolepý plán. Plán však předpokládá Plánovače."

Sir Alexander Fleming
========================================================================================

"Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, neboť si nemůže představit, že on první myslel na neobyčejné spojitosti, které zjistil v přírodě. V nepochopitelném vesmíru se projevuje bezmezný podvědomý rozum. Dost rozšířené mínění, že jsem ateista, se zakládá na velkém omylu. Ten, kdo toto vyčetl z mých teorií, ten z nich nepochopil vůbec nic."

Albert Einstein
========================================================================================

"Jestliže v posledních sedmdesáti letech proud objevů a vynálezů vnikl tak mocně do naší doby, znamená to, že Bůh Stvořitel k nám mluví prostřednictvím výzkumníků a vynálezců hlasitěji a zřetelněji než kdykoli předtím a dává nám k dispozici svou moc."

Friedrich Dessauer
========================================================================================

"Bože, který jsi stvořil svět a člověka, nauč nás zkoumat tvá díla tak, abychom mohli opanovat zemi, aby náš rozum zmohutněl ve službě tobě."

James Clerk Maxwell
========================================================================================

"O většině představitelů této vědy můžeme říci: jsou zajedno v tom, že víra a věda nestojí nepřátelsky proti sobě. Jistěže existuje několik vědců, kteří ještě stojí na tomtéž bodě jako jejich předchůdci z let okolo 1880."

Albert Einstein
========================================================================================

"Jestli se zamyslíte opravdu hodně, budete vědou přinuceni uvěřit v Boha."

Sir William Kelvin
========================================================================================

"Viděl jsem přecházet kolem sebe věčného, Nekonečného, Vševědoucího Boha a z úcty jsem padl na kolena."

Carl von Linné
========================================================================================

"Jsem přesvědčen, že bez náboženství by lidstvo dnes ještě bylo na úrovni barbarů. Úroveň společenského života by byla na velmi primitivním stupni, sotva by existovala bezpečnost života a soukromého majetku, a boj všech proti všem, který je jedním z lidských pudů, by se znetvořil ještě více, než je tomu dnes."

Albert Einstein
========================================================================================

"Čím více se rozšiřuje pole vědy, tím více se objevuje nepopíratelných důkazů o věčné a všemohoucí Stvořitelově moudrosti."

Frederick William Herschel
========================================================================================

"Sluneční soustavy jsou dokonalé dnes, jako byly v den svého stvoření. Kéž bychom se přesvědčili, že naše nejšlechetnější lidské vlastnosti jsou obrazem té bytosti, která na počátku stvořila nebe a zemi, tak jako i hmotu, ze které jsou stvořené."

James Clerk Maxwell
========================================================================================

"Zázraky všehomíra přicházejí bez ustání ke mně jako dopisy, jež posílá Věčný mně, svému sluhovi, aby mi zjevil svou lásku. Ale jak je rozluštím?"

Walt Whitman
========================================================================================

"Znali jsme Boha pouze z jeho děl. Věda nás však nutí bezpodmínečně uznat a uvěřit s neochvějnou jistotou v řídící moc."

Sir William Kelvin
========================================================================================

"Pravé náboženství pomohlo lidstvu k pokroku ve všech oblastech."

Albert Einstein
========================================================================================

"Můj Bože, dej, ať mi tvoje tvář září v životě druhých lidí. Neodolatelné světlo tvých očí, které svítí na dně věcí, mě doprovázelo už ke každému dílu, které jsem měl vykonat, a ke každé bolesti, kterou jsem musel vydržet. Dej, ať tě poznám také a především v nejhlubším nitru duše svého bratra."

Theilhard de Chardin
========================================================================================

"Ve všech věcech se ptej sám sebe: Co by udělal náš Pán?... a udělej to. To je jediné pravidlo, ale absolutní."

Charles de Foucauld
========================================================================================

"Ať jsme kdekoliv, Boha máme vždycky s sebou. Přebývejme tedy v radosti."

Sv. Ludvíka z Marillacu
========================================================================================

"Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť. Všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí."

Sv. Terezie z Avily
========================================================================================

"Veleslavný Bůh, od něhož svět tento se vší svou plností vyplynul, tak v něm divně a moudře všecky všech věcí bytnosti spořádal a sprovíjel, že všecky sic od něho veřejně, obzvlášť pak jedna každá od druhé svou dependencí, to jest jako zavěšeni nějaké má, na němž se drží, a neb jako základ, na němž stojí."

Jan Ámos Komenský
========================================================================================

"Věrní a Bohu milí páni a paní, bohatí i chudí. Prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha milovali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, abyste pravdu Boží, kterouž jsem vám z Božího zákona a řečí svatých psal a kázal, abyste drželi."

Mistr Jan Hus
========================================================================================

nahoru