Démanty Starého zákona

 

Ámos

 

Kniha Ámos vychází z kázání proroka téhož jména, který žil v první polovině 8. století (800 -750) př. Kr. Až na několik vsuvek lze zapsané výroky považovat za autentické. Název knihy Ámos znamená „zvednout břemeno“ nebo „nést břemeno“. Prorok Ámos žil tak, že lidem pomáhal nést jejich životní břemena. Kniha Ámos je prvním starozákonním proroctvím pocházejícím od spisovatele. Přináší zvěst, která svým bojem proti nespravedlnosti převrací stávající řád, a tak útočí na hierarchii. Prorok Ámos veřejně vystoupil asi v roce 760 - dva roky před zaznamenaným zemětřesením (Am 1,1 - doloženo ve vykopávkách v Chasoru). Ostře kritizoval vládce severního izraelského království Jeroboáma II. (787-747), za jehož vlády sever prosperoval ekonomicky, ale docházelo k obrovské sociální nespravedlnosti a nábožensko-etické uvolněnosti v atmosféře nacionalismu a materialismu. Ámos pocházel z jihu, z Judska - z vesnice Tekóa nedaleko Betléma a šestnáct kilometrů jižně od Jeruzaléma. Byl pastýřem a pěstitelem smokvoní. Po prorockém poznání netoužil ani si je nevymyslel - prorokem ho ustanovil Bůh, poslal ho za hranice jeho vlasti do severního izraelského království („Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!“). Bohatým primadonám prosperujícího severu musel pasák z chudého Judska, kázající jim o tom, jak jsou na scestí, připadat jako přízrak. Nakonec ho vyhnali ze země. Jeho poselství o Boží výzvě k sociální spravedlnosti však nezaniklo, platí i dnes. Ámos patří v knihách Starého zákona mezi dvanáct tzv. malých proroků.

Prorok Ámos vyhlásil, že na Izraelce měly přijít pohromy. A nikoliv náhodně, jen tak pronic zanic - poslaly je na sebe sami Izraelci. Pohromy byly přirozenou reakcí za jejich vlastní krutost. Bůh dává najevo, že každá nespravedlnost, násilí a povýšenost se člověku vrátí:Viz1 Nejvyšší se jednoznačně staví na obranu spravedlivých a odsuzuje chování mocných, kteří si hrají na pány a zotročují lid.Viz2 Bůh stále mluvil k lidem skrze řadu osobností, ale mocné autority se je snažili umlčet omamnými látkami a hrozbami. Alkohol ve své přemíře zde znovu hraje zápornou roli způsobující lidské zapomnění.Viz3 Za způsobenou bezohlednost, zkázu a násilí má přijít vlastní zkáza viníků.Viz4 Svatyně jsou plné korupce, autority zneužívají své postavení. Ti, kdo takto jednají, utiskují a křivdí, proto mají být zničeni.Viz5 Bůh poukazuje na to, že směšný pokus o vykoupení se a zalíbení Bohu okázalými oběťmi utiskovatelům nepomůže. Pouze změna v srdci může pomoci, oběti nadutců nebudou mít žádný vliv. Esencí prorokova poselství je, že náboženské úkony jsou k ničemu, pokud je nedoprovází úsilí o sociální spravedlnost.Viz6 Pán říká, že přes všechnu jeho trpělivost i přes již proběhlé pohromy je tento lid tak zabedněný a bezcitný, že se v srdci odmítá změnit. Místo aby miloval svého Otce - Boha, a svého bližního, jedná ve své pýše a nepříčetnosti přesně opačně.Viz7

Pán je tím, kdo vše stvořil a kdo je za veškerou krásou světa. On je konečnou příčinou.Viz8 Varuje všechny, kdo znehodnocují právo a spravedlnost, že skončí špatně. Zároveň jim stále připomíná, že pokud se změní a půjdou cestou bratrství, pohromy se neuskuteční. Ty, ač jsou předpovězeny, se mají splnit jen po konečném lidském odmítnutí Božích rad.Viz9 Mocní, kteří zneužívají svých pozic k ovládání lidí, každým pohrdají a nenávidí pravdivé a spravedlivé, budou poraženi. Člověk se má naučit milovat dobro a odmítat zlo, jen tak může obstát. Bůh obrací šero smrti v jitro a beznaděj ponížených ve slávu.Viz10

Pán zavrhuje zabíjení zvířat za účelem oběti. Tato oběť byla předtím v určité míře přijímána, ovšem jako ústupek, při kterém se měli lidé zříci dalšího hřešení. Místo toho však hřešili dál a oběti se zvrhly se v krvavou lázeň nevinných zvířat. Nejvyšší zde toto obětní zabíjení zvířat odsuzuje a přikazuje k obrácení srdce a oddanosti jemu. Totéž zavržení zvířecích obětí Bohem se odehrálo i v jiných kulturách, například ve védské kultuře dávné Indie.Viz11

Bůh nabádá lidi k zajištění práva a spravedlnosti.Viz12  Mocné, kterým je zlý stav společnosti lhostejný a vyhovuje jim, zatímco propadají konzumu, obžerství, opilství a násilí, nečeká nic dobrého.Viz13 Tito lidé si obvykle myslí, že všeho nabyli vlastní silou, ale ve skutečnosti jim vše bylo dáno a stejně tak jim to bude za jejich zneužití i odebráno.Viz14 Bůh stále potvrzuje, že když se lid zřekne zlého jednání, hrozby se nebudou muset vyplnit.Viz15 Lid však na nic nedbá a zakazuje prorokům, aby hlásali Boží zvěst. Proto Pán předpovídá izraelské vyhnanství.Viz16 Vidí všechno zlo, jehož se mocní dopouštějí, jejich podvody, vypočítavost a krutost k poníženým.Viz17  Až budou oni v zoufalství hledat Boha, zůstane jim skrytý. Bez opravdové změny v srdci ničeho nedosáhnou. Nenalezení Božího slova znamená největší neštěstí.Viz18

Pán je stvořitelem všech a všeho a krása jeho stvoření poukazuje na jeho vlastní krásu, která je ještě nesčetněkrát větší.Viz19 Ti, kdo propadli zlu a ovládali druhé jako páni, dopadnou špatně. Avšak lidé, kteří zůstali věrní právu a spravedlnosti, pomáhali druhým a měli je rádi, milovali Boha – o těch Bůh prohlašuje, že jsou jeho lid a jim dává své slovo, zaslíbení a sám sebe.Viz20 Tato slova se nevztahují jen na Izrael, ale jsou nadčasová. Každý člověk, bez ohledu na jeho národnostní, společenskou či náboženskou příslušnost, je v každém okamžiku života staven před volbu cesty dobra či cesty zla. Často se pak ukazuje, že ti první budou poslední a poslední budou první. Ne podle postavení a řečí a dogmat, ale po ovoci poznáte je. Kéž se lidé obrátí a ať jsou všechny bytosti šťastné.

 

 

Slova Ámose, který byl z tekójských drobopravců. Měl vidění o Izraeli za dnů judského krále Uzijáše a za dnů izraelského krále Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky před zemětřesením:

1,3 Protože mlátili Gileáda železnými smyky…

1,9 Protože úplně vydali v plen Edómu všechny přesídlence a nepamatovali na bratrskou smlouvu…

1,11 Protože pronásledoval svého bratra mečem, odvrhl slitování, živil v sobě neustále hněv a setrvával ve své prchlivosti…

1,13 Protože roztínali těhotné ženy gileádské, aby rozšířili své území…

2,1 Protože na vápno spálil kosti edómského krále…

2,6-8 Protože za stříbro prodávají spravedlivého a ubožáka pro pár opánků. Baží dostat hlavy nuzáků do prachu země, pokorné zavádějí na scestí, syn i otec chodí za nevěstkou, a tak znesvěcují moje svaté jméno. Rozvalují se na zabavených oděvech při každém oltáři. Vydřené pokuty propíjejí ve víně v domě svého boha…

 

2,10 Já jsem vás vyvedl z egyptské země…11 Z vašich synů jsem povolával proroky, z vašich jinochů nazíry…12 Avšak vy jste dávali nazírům pít víno a prorokům jste přikazovali: "Neprorokujte!"

 

3,9-11 Řekněte: Shromážděte se na Samařské hory! Pohleďte, co je tam zmatků, kolik útisku! 10 Správně jednat neumějí, je výrok Hospodinův. Uskladňují ve svých palácích násilí a zhoubu jako poklady.11 Proto praví Panovník Hospodin toto: Tuto zemi obklíčí protivník, tvá opevnění strhne, tvoje paláce budou vyloupeny.

 

4,1  Slyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na Samařské hoře, které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům. Říkáte jejich Panovníkovi: "Dávej, ať hodujeme!" 2 Hle, přijdou na vás dny, kdy vás vytáhnou na hácích…

 

4,4  Choďte si do Bét-elu oddávat se nevěrnosti, přinášejte své oběti z jitra, své desátky třetího dne. 5  Spalujte v děkovnou oběť kvašené chleby, hlučně ohlašujte oběti dobrovolné, vždyť to tak máte rádi, synové izraelští, je výrok Panovníka Hospodina.

 

4,6-11 A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův

 

4,13 Neboť hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli, působí úsvit i soumrak, šlape po posvátných návrších země. Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupů.

 

5,6  Dotazujte se Hospodina a budete žít! Kéž nezachvátí dům Josefův jako oheň. Pozřel by jej a nikdo by neuhasil Bét-el, 7  ty, kdo převracejí právo v pelyněk a spravedlnost srážejí k zemi.

5,8-15  Ten, který učinil Plejády a Orióna, obrací šero smrti v jitro, ale i den zatmívá nocí, povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin. 9  On mocného uvrhne do záhuby a zhouba pronikne do pevnosti. 10 Oni však toho, kdo trestá v bráně, nenávidí, pravdomluvný se jim hnusí. 11 Protože hanebně vydíráte nuzáka a vymáháte na něm obilnou daň, mohli jste si vybudovat domy z kvádrů, bydlet v nich však nebudete; vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete.12 Já znám vaše četné nevěrnosti, vaše nehorázné hříchy. Nevražíte na spravedlivého, berete úplatek, ubožáky v bráně odstrkujete.13 Proto v oné době prozíravý zmlkne, bude to zlý čas.

14 Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.15 Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo!

 

5,22 Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu.

 

5,24 Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok.

 

6,3 Zažehnáváte zlý den, ale nastolujete násilí.4 Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny, povalují se na pohovkách, jídají jehňata ze stáda a telata z chléva, 5  blábolí za zvuku harfy…6 pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí…

 

6,12-13 A přece jste učinili z práva jed, z ovoce spravedlnosti pelyněk.

Radujete se, a nemáte z čeho, říkáte: "Což jsme vlastní silou nezískali pro sebe moc?"

 

7,3 Hospodin byl nad tím jat lítostí: "Nestane se to," "Nestane se ani toto," řekl Panovník Hospodin.

 

7,16-17 Ty říkáš: Neprorokuj proti Izraeli, nevynášej věštbu proti Izákovu domu! 17 Proto Hospodin praví toto:… tvá půda bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael bude zcela jistě přesídlen ze své země.

 

8,4  Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. 5  Říkáte: "Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, 6  abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu." Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek.

 

8,11 Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž po slyšení slov Hospodinových. 12 Budou vrávorat od moře k moři a ze severu na východ; budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou.

 

9, 6  On buduje stupně svého domu na nebesích, nad zemí zakládá svou klenbu. On povolává mořské vody a vylévá je na tvář země. Jeho jméno je Hospodin.

 

9,8 Dům Jákobův však zcela nevyhladím, je výrok Hospodinův. 9  Neboť hle, přikázal jsem a zatřesu izraelským domem mezi všemi pronárody, jako když se třese řešetem, a žádný kamínek nepropadne na zem. 10 Zemřou mečem všichni hříšníci mého lidu, kteří říkají: "Nás nic zlého nepostihne, nás nepotká nic zlého." 11 V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných. 12 Podrobí si pozůstatek lidu edómského a všech pronárodů; i budou nazývány mým jménem, je výrok Hospodina, který toto činí. 13 Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou.14 Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce.15 Zasadím je do jejich půdy a již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospodin, tvůj Bůh.

 

©Little John, http://avalon.wz.cz/

Články na podobné téma
Bibličtí proroci jako investigativní novináři
Kletby v žalmech
Učte nás plavat
Mystika absolutního Boha
Bat-šeba, sex a Bůh
O spřádání v modlitbě i ve škole
Celník a farizeus
Hříšnice
Křesťanské mantry a modlitby
Otčenáš - hlubší význam od R. Steinera
The Mystical Core of Organized Religion
Is the Golden Rule a Vaisnava Principle?
At the Heart of World Monotheism
Bh. Thakur - Non-Sectarian Vaisnava-Dharma
From Moses to Mahaprabhu
To Love God
The Bhagavata

nahoru


Zpátky na Novinky