Dopisy podle Terezie z Avily

Z knihy Antonia Sagardoye Rozhovor s Bohem

PŘEDMLUVA

Nepochybně je troufalým podnikem napsat několik dopisů o modlitbě jménem svaté Terezie z Avily. Nebylo mým úmyslem vyhotovit nový překlad nebo adaptaci dopisů sv. Terezie. Jde pouze o:
1. pokus předat formou dopisů několik obtížných faktů o modlitbě;
2. pokus upozornit těmito texty na učení sv. Terezie;
3. pokus - nebo lépe přání - že snad na základě těchto dopisů začne alespoň několik lidí číst díla svaté Terezie. Toho bych chtěl dosáhnout. Potěšilo by mě, kdyby mohlo těchto několik dopisů pomoci při odkrývání duchovních pokladů, které nám svatá Terezie ve svých spisech zanechala. Tyto pohledy, respektive poznámky, jsou vybrány z následujících děl sv. Terezie od Ježíše:
- Život
- Cesta k dokonalosti
- Kniha o zakládání
- Hrad v nitru
- Dopisy
Jako podkladů jsem použil španělského vydání děl sv. Terezie, a to: Santa Tereza de Jesus, Obras Com
pletas, B.A.C. Madrid 1962. Toto vydání bylo připraveno a revidováno P. Efrémem od Matky Boží OCD a P. Otgarem Steggingem OCarm.
Kéž by dílo sv. Terezie poskytlo mnoha lidem světlo a sílu na cestě modlitby.

P. Antonio Sagardoy Vídeň, srpen 1980


SVATÁ TEREZIE Z AVILY

Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 v Avile a zemřela 4. října 1582 v Alba de Tormes. Proslavilo ji více skutečností. Byla:
- opravdu velkou světicí;
- reformátorkou řádu velké hodnoty;
- spisovatelkou, která nám zanechala díla hluboká a bohatá na myšlenky, které nám pomohou i dnes;
- mystičkou, která nám ukazuje a vysvětluje cestu nazírání;
- nikoli v poslední řadě církevní učitelkou, která může vést s autoritou a zkušeností každého, kdo chce modlitbou žít a praktikovat ji. Její díla pocházejí z životního období, které dává poznat, nakolik byla již zralá a z jaké hloubky vycházely její zkušenosti. Její díla mají zcela jednoduchý projev zjevení Božího. Bůh, který se v jejím životě stále znovu ujímá iniciativy, jí ukazuje, jak jsou jeho plány s lidmi mnohotvárné a láskyplné. Z tohoto pohledu se stanou některé klíčové okamžiky jejího života a učení lépe srozumitelné:
- zcela osobním setkáním s Bohem se stává člově
kem modlitby a ustavičné oběti. Rozhodla se sloužit Bohu bez polovičatosti a kompromisů;
- doporučuje modlitbu jako cestu přímou, po které jistě dojdeme k cíli, protože modlitba spočívá na principu mnoho milovat;
- jako mystička přes velmi četné mimořádné dary stále zůstává člověkem a zdůrazňuje nezbytnost lidských ctností.


I. ZAČNĚTE SPRÁVNĚ!

Ježíš buď s Vámi!
Velmi mě potěšilo, když jsem se dověděla o Vašich přáních věnovat se modlitbě. Myslím, že právě v začátcích je nutné najít tu správnou cestu, protože malá odchylka na začátku má pak velký vliv. Podle mého mínění je důležité začít s velkou odhodlaností,[1] neboť pocítíte-li touhu hovořit s Bohem zcela o samotě a získáte-li odstup od věcí tohoto světa, pak už nemusíte mít žádný strach.
Radujte se z toho, mějte k Bohu důvěru. On nikdy nenechá své přátele v nouzi. Odhodlanost je tedy pro začátek velmi důležitá. Chtěla bych Vás ale poprosit, abyste se už nespokojoval s přáními, která máte nyní. Tato cesta modlitby je - jak já tomu rozumím - cesta dynamická, tj. nesmíme zůstat stát, musíme stále kráčet kupředu. Snad se mi podaří objasnit Vám to přirovnáním: Představte si hrad s mnoha komnatami: jedny nahoře, druhé dole, jiné zase vpravo a další vlevo[2]... Ve středu je však komnata nejkrásnější. Všechno začíná tím, že tento hrad objevíme, že se o něj
začneme zajímat. To je však ještě příliš málo. Jde mnohem více o to, abychom do něj vstoupili, než abychom ho jen objevili nebo se k němu váhavě blížili.
Mnozí tento hrad opravdu objeví, trochu skepticky jej sledují, rozhodnou se však, že do něj nevstoupí; buď ze strachu nebo z nejistoty. Z jejich hlediska je to pochopitelné, protože ještě nevědí, jak krásný je hrad uvnitř nebo kdo v něm bydli. Ve Vašem případě je to však jiné.
Vy už víte, že v nás je Pán, že přebývá v našem hradu a že on sídli v centru, uprostřed tohoto hradu. Dveře, jimiž je možno vstoupit, jsou modlitba a rozjímání. Rozhodněte se tedy vstoupit a projděte všemi komnatami, až objevíte uprostřed tu nejkrásnější. Vězte, že v této nejkrásnější komnatě se odehrává hluboké setkání mezi Bohem a námi. Bůh ať Vám dá tu milost, abyste porozuměl mým slovům; chce Vás přebohatě obdarovat.
Píši Vám, protože věříte a víte, že Bůh Vám dá ještě mnohem větší důkazy své lásky.[3] Kdo tomu nevěří, ten nevkročí na tuto cestu a také nedosáhne toho hlubokého spojení s Bohem, neboť Pán má rád, když se jím člověk nechá velkoryse obdarovat. Prosím Vás, neklaďte žádné překážky působení Boha ve Vás.

Vaše
Terezie z Avily[1] Život 11,13

[2] Hrad v nitru 1,1,3

[3] Hrad v nitru 1,1,4

Similar articles:
The Mystical Core of Organized Religion
At the Heart of World Monotheism

nahoru


Zpátky na Novinky