Archiv citátů IIByla jednou jedna zbožná žena, překypující oddaností a láskou k Bohu. Každé ráno chodívala do kostela. Cestou na ni mohly děti volat nebo žebráci ji oslovovat, ona byla tak cele soustředěná na Boha, že si jich ani nevšimla. Jednou tak šla ulicí ke kostelu, zahloubaná jako obvykle, a přišla těsně před začátkem mše. Opřela se do dveří, nic. Opřela se do nich znovu a vší silou, byly zamčeny. Rozrušená z pomyšlení, že zmešká mši, což se jí už roky nestalo, a také jak tak neví, co si počít, podívá se před sebe. A tam, přímo před jejím obličejem, byl na dveřích připíchnutý lístek. Stálo na něm: "Já jsem tady venku."

O jednom světci se kdysi vyprávělo, že pokaždé, když odcházel z domova za svými náboženskými povinnostmi, říkával: "A teď sbohem, můj Pane. Jdu do kostela."

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

Začínej den díkůvzdáním. Uvědom si, že jsi mocně požehnán a že Mé požehnání se stále k tobě snáší. Nezáleží na tom, jak nevděčný jsi byl včera; záleží na tom, jaký je tvůj postoj dnes. Zanech minulost za sebou. Nemarni čas přemýšlením o svých minulých chybách; prostě se z nich pouč a potom pokračuj dál a raduj se ze života a za vše neustále děkuj. Jsi-li vděčný a vážíš-li si všech dobrých věcí v životě, láska proudí volně do tebe i skrze tebe. Jestliže nebudeš děkovat a nebudeš si vážit Mých dobrých a dokonalých darů, budeš slábnout a usychat, začneš se starat pouze o sebe a přestaneš se zajímat o své bližní. Nejrychlejší cesta ke změně takového špatného přístupu je začít myslet na druhé, žít pro celek a dávat celku. Najdeš sebe sama a tvá sobeckost ustoupí do pozadí a rozplyne se. Proč tak neučinit hned?

Eileen Caddy
Otevírání dveří do nitra
========================================================================================

"Zrání člověka znamená poznávání skutečné filozofie života. V této době si člověk začíná uvědomovat své myšlenky, řeč i činy. Spirituální praktiky vyžadují konstantní bdělost. žák by neměl být k disciplíně nucen, měl by se naučit přijímat disciplínu jako základ ke svému růstu. Slepé vynucování nikam nevede. Zvolíte-li přístup slepého vynucování, budete sice vědět co dělat a nedělat, ale nebudete vědět jak to dělat."

Život s himálajskými mistry
Svámí Ráma
========================================================================================

"Když se dívám na sebe v souvislosti s Vesmírem, co jsem?"

Ludwig van Beethoven
========================================================================================

"Nic tak neprospěje lidskému zdraví a nezvýší šanci na záchranu života na Zemi tolik jako povznesení k vegetariánské dietě."

Albert Einstein
========================================================================================

Básník Kabír říká: "K čemu je dobré, že je učenec zahloubán do slov a myšlenek, když nemá hruď prosycenou láskou? K čemu je dobré, že asketa nosí šafránová roucha, když je uvnitř bezbarvý? K čemu je to dobré, že drhneš své morální principy, dokud se nelesknou, když ti v nitru nezní hudba?"

Žák: "Jaký je rozdíl mezi poznáním a osvícením?"
Mistr: "Máš-li vědomosti, zapaluješ pochodeň, když ukazuješ cestu. Jsi-li osvícený, ty sám jsi pochodní."

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Znalost rozličných cest vás vede k formování vlastního přesvědčení. Čím více toho víte, o to více toho chcete poznat. Jakmile jste prohloubili svou schopnost oddělování, budou vaše kroky na cestě pevné a vůle neochvějná."

Svámí Ráma
Život s himálajskými mistry
========================================================================================

"Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel."

Lucius Annaeus Seneca
========================================================================================

Jeden obchodník měl velmi rád Sargala Singha. Když Sargal Singh zemřel, obchodník držel smutek - oholil si hlavu a oblékl se do černého. Do obchodu přišel jeden člověk a ptal se ho, kdo zemřel. "Zemřel Sargal Singh", řekl obchodník. Ten člověk nechtěl vypadat jako neznalý muž, a tak se ani neptal, kdo byl Sargal Singh - místo toho si i on oholil hlavu a oblékl se do černého. Další občané města také nechtěli vypadat jako nevědomí lidé a začali dělat totéž. Když se jich někdo zeptal, kdo zemřel, odpověděli, že zemřel Sargal Singh.
Králův ministr viděl tolik lidí truchlit a i on se oblékl do černého a oholil si hlavu. Když si toho všiml král, zeptal se: "Proč truchlíš, pro koho?" "Pro Sargala Singha", odpověděl ministr. "Kdo to je?" ptá se král. Ministr nedokázal odpovědět a král mu nařídil, ať to zjistí. Ministr bezvýsledně zjišťoval a zjišťoval, až nakonec přišel k obchodníkovi. "Kdo je ten Sargal Singh?" ptá se ho. "Sargal Singh? To byl můj milovaný osel..."

Satsvarúpa dás Goswami
Prabhupada Nectar, Part 2
========================================================================================

"Život člověka je tím, co z něj udělají jeho myšlenky."

Aurelius, Marcus Antonius
========================================================================================

"Obžalovaný," začal velký inkvizitor, "jsi obviněn z toho, že jsi naváděl lidi, aby porušovali zákony, tradice a zvyklosti našeho svatého náboženství. Přiznáváš se ke svému činu?" "Přiznávám, Ctihodnosti." "Dále jsi obviněn z vyhledávání společnosti kacířů, prodejných ženštin, vyvrhelů, vyděračských výběrčí daní, koloniálních zotročovatelů našeho národa - zkrátka všech exkomunikovaných. Přiznáváš se k tomu?" "Přiznávám, Ctihodnosti." "Poslední obvinění tě označuje za osobu, která upravuje, mění a zpochybňuje svaté články naší víry. Přiznáváš se?" "Ano, Ctihodnosti." "Jak se jmenuješ, obžalovaný?" "Ježíš Kristus, Ctihodnosti."

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Všechna velká náboženství světa vycházejí z jediné Pravdy. Věříte-li v nějaké náboženství a nepraktikujete-li přitom Pravdu, je to jako když slepý vede slepého. Ti, kdo patří Bohu, milují. Láska je náboženstvím vesmíru. Milostivý člověk transcenduje hranice náboženství a uvědomuje si nedělitelnou, absolutní Realitu."

Svámí Ráma
Život s himálajskými mistry
========================================================================================

"Kdybych nebyl Alexandrem, chtěl bych být Diogénem."

Alexandr Veliký
========================================================================================

"Humor je solí země. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý."

Karel Čapek
========================================================================================

"Kdo chce bojovat se strachem, bude jednat. Kdo chce strach zvětšovat, bude čekat, věc odbývat a odkládat."

David J. Schwartz
========================================================================================

"Pravda je na pochodu a nikdo ji nezastaví."

Emil Zola
========================================================================================

Žák přijel ke stanu svého súfického Mistra na velbloudu. Sesedl a namířil si to přímo do stanu, kde se hluboce uklonil, řka: "Má víra v Boha je tak velká, že jsem svého velblouda neuvázal; jsem přesvědčen, že Bůh neustále bdí nad zájmy těch, kdo ho milují." "Běž si toho velblouda okamžitě uvázat, hlupáku!" pokáral ho Mistr. "Nemůžeš Boha obtěžovat úkoly, na které stejně tak dobře stačíš sám."

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Bezprostřední zkušenost je nejvyšší ze všech způsobů získávání vědomostí. Všechny ostatní prostředky jsou pouhými fragmenty. Na cestě k seberealizaci je důležité udržovat čistotu, odhodlanost a ovládání mysli. Nečistá mysl mate a vytváří obstrukce, zatímco mysl uspořádaná, jasná je nástrojem bezprostředního prožitku."

Svámí Ráma
Život s himálajskými mistry
========================================================================================

"Krása pomíjí, blbost je věčná."

J. Tawim
========================================================================================

"Nejcennějším bohatstvím je poznání. Nelze ho ukrást ani zničit a je neocenitelné."

Nárájana Pandit
========================================================================================

Jedna pověst vypráví, že když Bůh stvořil svět a velebil jeho dobrotu, kníže pekel sdílel jeho nadšení, byť po svém vlastním způsobu. Prohlížel si prý jeden zázrak za druhým a u každého zvolal: "Ó jak dobré! Teď to zorganizujeme!"

"A vyženeme tak z toho veškerou radost!"

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Významné problémy, kterým čelíme, nelze vyřešit na stejné úrovni myšlení, na které jsme byli, když jsme je vytvořili."

Albert Einstein
========================================================================================

"Pokud se náboženství nebo církev vidí jako nějaký další hierarchický systém, potom jeho členové nebudou mít smysl pro službu nebo vnitřní uctívání. Namísto toho se budou zajímat o vnější pozorování a všechny viditelné předměty náboženství. Ale nejsou si ani vědomi Boha, ani principů."

Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership
========================================================================================

"Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí."

Conrad
========================================================================================

Král měl sen, ve kterém viděl krále v ráji a kněze v pekle. Začal přemítat, jak je něco takového vůbec možné, když tu uslyšel Hlas, který pravil: "Ten král je v nebi, protože respektoval kněze. A ten kněz je v pekle, protože uzavíral kompromisy s králi."

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Věda bez náboženství je chromá. Náboženství bez vědy je slepé."

Albert Einstein
========================================================================================

"Mysl je rezervoár nesčetných sil. Využitím těchto skrytých zdrojů lze docílit nejvyššího úspěchu světa. Je-li mysl cvičena a obrácena dovnitř, získává schopnost proniknout do hlubších úrovní našeho bytí. Je to ten nejlepší nástroj, jaký člověk může použít."

Svámí Ráma
Život s himálajskými mistry
========================================================================================

"Tak jako kočár nemůže jet jen na jednom kole, ani osud nemůže přinést plody bez našeho úsilí."

Nárájana Pandit
========================================================================================

Hinduistický mudrc si nechal předčítat ze života Ježíše Krista. Když zvěděl, jak Ježíše v Nazaretu odmítli jeho vlastní lidé, prohlásil: "Rabín, kterého by všichni židi nevyhnali z města, není rabín." A když uslyšel, že to byli kněží, kdo poslali Ježíše na smrt, povzdychl si: "Je to pro Satana těžké přivést na scestí svět, a tak na různá místa na zemi vždy posílá několik prominentních kněží."

Biskup lamentuje: "Kam vkročil Ježíš, tam byla revoluce; kam vejdu já, tam servírují čaj!"

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Nezdar je příležitost začíst znovu o něco inteligentněji."

Henry Ford
========================================================================================

"Poklesnout není nezdar.
Nezdar je zůstat dole."

Steve Hogarth
Rich
========================================================================================

Parašutista vyskočil z letadla za větrného počasí a vichr ho nesl desítky kilometrů neplánovaným směrem. Pak se padák zachytil o strom a ten nešťastník musel viset několik hodin v naprosté pustině a volat o pomoc. Konečně šel někdo kolem. "Jak jste se na ten strom dostal?" zeptal se neznámý. Parašutista mu vše vysvětlil. Pak se zeptal: "Kde to jsem?" "Na stromě," zněla odpověď. "Hej! Nejste vy náhodou duchovní?" To neznámému vzalo dech. "Ano, jsem. Jak jste to poznal?" "Protože to, co jste řekl, je naprosto pravda, ale naprosto nanic."

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Každý hlupák ví, že se nemůžeme dotknout hvězd, ale to nezabrání moudrému muži v tom, aby se o to pokoušel."

Harry Anderson
========================================================================================

"Strach je největším nepřítelem člověka. Je to ďábel číhající uvnitř. Přestat se bát je první příčkou na žebříku vedoucím ke svobodě."

Svámí Ráma
Život s himálajskými mistry
========================================================================================

"Všechny velké pravdy začínají jako rouhání."

George Bernard Shaw
========================================================================================

Příběh z Upanišad:
Mudrc Uddalaka učil svého syna Švetaketua rozpoznávat Jedno v mnohém. Činil tak pomocí různých podobenství, jako například tohoto. Vyzval svého syna: "Dej tuhle sůl do vody a ráno za mnou přijď." Chlapec tak učinil. Další den ho otec požádal: "Přines prosím tu sůl, kterou jsi dal včera do vody." "Nemohu ji najít," řekl chlapec. "Rozpustila se." "Ochutnej vodu z této strany nádoby," řekl Uddalaka. "Jak chutná?" "Slaně." "Ochutnej zprostředka. Jaká je?" "Slaná." "Ochutnej z té druhé strany nádoby. Jaká je?" "Slaná." "Vylij ji na zem," řekl otec. Chlapec to udělal a po nějakém čase zpozoroval, že se voda vypařila a znovu se objevila sůl. Na to Uddalaka řekl: "Boha zde nemůžeš rozpoznat, můj synu, ale ve skutečnosti tady je."

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Nečiň druhým to, co nechceš, aby druzí činili tobě."

Konfucius
========================================================================================

"Život se scvrkává nebo rozpíná podle naší kuráže."

Anais Nin
========================================================================================

"Život je jako nemocnice, v níž je každý pacient posedlý touhou změnit postel."

Ch. Baudelaire
========================================================================================

Al-Attár ve své knize o svatých vypráví historku o velkém súfím Habíbu Adžámíhovi, který se šel jednou koupat do řeky a nechal svůj plášť jen tak ležet na břehu. Náhodou tudy procházel Hasan z Basry a pláště si všiml. Napadlo ho, že ho tam někdo nechal z neopatrnosti, a rozhodl se ho pohlídat, dokud se vlastník neobjeví. Když se Habíb objevil a začal se po svém plášti shánět, Hasan na něj udeřil: "Komu jsi dal svůj oděv hlídat, než jsi šel do vody? Někdo ho mohl ukrást!" Habíb mu odpověděl: "Nikoliv. Dohlížel na něj Ten, jenž ho dal za úkol hlídat tobě."

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Válka je příliš vážná věc na to, aby byla svěřena vojsku."

George Clemenceau
========================================================================================

"Lež je jako sněhová koule - čím déle ji válíš, tím je větší."

Martin Luther
========================================================================================

"Hledejte moudrost věků, ale dívejte se na svět očima dítěte."

Ron Wild
========================================================================================

Středověký filozof, mrtvý už po mnoho století, se dozvěděl, že jeho učení je překrucováno. Vzhledem k tomu, že byl citlivá a ryzí bytost, dostalo se mu, po vynaložení velkého úsilí, té cti vrátit se na pár dní na zem. Několik dnů mu trvalo, než své následovníky přesvědčil, že to je skutečně on. Když se mu to konečně podařilo, ztratili veškerý zájem o to, co jim přišel říct, a začali na něj naléhat, ať jim prozradí tajemství zmrtvýchvstání. Vynaložil mnoho sil, než se mu podařilo vysvětlit jim, že toto tajemství musí zůstat tajemstvím a že pro dobro lidstva je nohem důležitější, aby jeho učení navrátili původní čistotu. Marná snaha! Reagovali těmito slovy: Copak nechápeš, že není ani tak důležité to, co jsi učil, ale naše interpretace tvého učení? Koneckonců, ty jsi tady jen na návštěvě, kdežto my tady zůstáváme."

Když Buddha umírá, školy jeho stoupenců se rodí.

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou."

Voltaire
========================================================================================

"Pokud myslíte, že vzdělávání přijde moc draho, zkuste nevědomost."

Derek Bok, President, Harvard University
========================================================================================

V srdci hledajícího to hlasitě zabušilo. "Kdo je tam?" zvolal vystrašený muž. "To jsem já, Pravda," zněla odpověď. "Co je to za nesmysl!" nadskočil muž. "Pravda mluví mlčky." Bušení se hned nato odmlčelo a on si oddechl. Jeho vnitřní hlas volal marně. Strach ho umlčel.

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Člověk se řídi podle země,
země se řídí podle nebe,
nebe se řídí podle TAO,
TAO se řídí podle sebe."

Lao-Ć
========================================================================================

"Jen v neštěstí se pozná pravé přátelství."

Walther von der Vegelweide
========================================================================================

Známého zhýralce nejdříve exkomunikovali a pak mu ještě zakázali vkročit do kostela. Postěžoval si tedy Bohu: "Nechtějí mě pustit dovnitř, Pane, protože moc hřeším." "Proč si stěžuješ?" odvětil Bůh. "Myslíš, že mě dovnitř pustí?"

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Žij prostě, ať mohou ostatní prostě žít."

Gándhí
========================================================================================

"Musíme se naučit žít spolu jako bratři, nebo spolu zemřeme jako hlupáci."

Martin Luther King, Jr.
========================================================================================

"Chtivost udělá z nenasytných chudáky."

Basilios Veliký
========================================================================================

Po mnoha a mnoha letech práce přišel jeden objevitel na způsob, jak rozdělat oheň. Vzal vše potřebné, odjel na sever, do oblastí věčně pokrytých sněhem, a zasvětil jeden tamní kmen do umění a všech výhod rozdělávání ohně. Všechny tato novinka tak zaujala, že je ani nenapadlo objeviteli poděkovat; ten se jednoho dne tiše vytratil. Byl jednou z mála lidských bytostí nadaných velikostí a netoužil usadit se v paměti těch lidí či být jimi uctíván. Šlo mu jen o pocit uspokojení, že někomu jeho objev přinesl užitek. Pobyl u dalšího kmene a i tam se všichni učili stejně dychtivě. Avšak místní kněží, kteří na cizince a jeho vliv na lidi žárlili, ho dali zavraždit. Aby se nezrodilo sebemenší podezření, pověsili portrét Velkého Objevitele nad hlavní oltář chrámu a sestavili obřad, aby mohlo být jeho jméno uctíváno a vzpomínka na něho zůstala živá. Velice úzkostlivě se dbalo na to, aby ani jeden krok nebyl v liturgii pozměněn či vynechán. Nástroje na rozdělávání ohně byly pečlivě uloženy do vyzdobené skříňky a nesla se o nich zvěst, že uzdraví každého, kdo se jich v dobré víře dotkne svými dlaněmi. Sám velekněz se podjal úkolu sepsat Život Objevitele. Z jeho spisu se stala svatá kniha, ve které byla dobrota objevitelova srdce vyzdvižena jako příklad hodný následování, jeho veliké skutky byly vyneseny do nebe a jeho nadlidské schopnosti se staly článkem víry. Kněží dohlíželi na to, aby byla Kniha předána dalším generacím, ale jen jim samým příslušelo vykládat objevitelova slova, jeho svatý život i smrt. A nemilosrdně trestali smrtí či exkomunikací každého, kdo se od jejich dogmatu odchýlil. Lidé byli tak zaneprázdněni náboženskými povinnostmi, že zcela zapomněli na umění práce s ohněm.

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

"Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem."

Lucius Annaeus Seneca
========================================================================================

"Lidé nikdy nečiní zlo tak dokonale a vesele, jako když to dělají z náboženského přesvědčení."

Pascal
========================================================================================

"Jediné, čeho je třeba k triumfu zla, je to, aby dobrý člověk nic neudělal."

Edmund Burke
========================================================================================

A jsou takoví, kteří mají málo, ale dávají vše. Jsou to ti, kteří věří v život a v jeho štědrost a jejich pokladnice není nikdy prázdná.
Jsou takoví, kteří dávají s radostí a tato radost je jejich odměnou.
Jsou takoví, kteří dávají s bolestí a tato bolest je jejich křtem.
A jsou takoví, kteří dávají a nepoznávají v dávání bolest, ani v něm nehledají radost, ani nedávají z ohledu na ctnost. Ti dávají tak, jako myrta v údolí vydechuje do prostoru svou vůni. Jejich rukama promlouvá Bůh a jejich očima se usmívá na zem…

Chalil Džibrán
Prorok
========================================================================================

V pouštní zemi bylo stromů jen pomálu a ovoce nedostatek. Bůh se tedy prý chtěl ujistit, že bude pro každého dost. Zjevil se prorokovi a pravil: "Toto je mé přikázání pro všechny lidi dnes i pro budoucí generace: nikdo nesmí vzít do úst víc než jeden kus ovoce denně. Zaznamenej to do svaté knihy. Každý, kdo poruší tento zákon, prohřeší se vůči Bohu i lidstvu." Přikázání bylo po staletí ctěno, až do okamžiku, kdy vědci našli způsob, jak proměnit poušť v úrodnou půdu. V zemi bylo najednou dostatek obilí i dobytka a větve stromů se nakláněly až k zemi pod tíhou neočesaného ovoce. Na dodržování přikázání o ovoci však nadále jak církevní, tak civilní úřady přísně dbaly. Každý, kdo poukázal na to, že nechat ovoce shnít na zemi je také hřích proti lidstvu, byl rouhač a nepřítel morálky. Tyto lidi, kteří si dovolili zpochybnit moudrost Božího slova, vedla údajně pýcha rozumu a zcela prý postrádali pravou víru a pokoru, které jediné mohou člověku zjevit Pravdu. Kázání v kostelích často poukazovala na ty, kdo tento zákon překročili a skončili špatně. Avšak o spoustě těch, kteří skončili špatně, přestože se přikázáním věrně řídili, nebo těch, kterým se dařilo výborně, třebaže ho překračovali, se nikdy nikdo nezmínil. Ovšem ten zákon nebylo možno změnit, neboť onen prorok, který jej jako zákon Boží lidstvu zprostředkoval, už byl dávno mrtvý. Ten by snad byl mohl míti více odvahy a rozumu, aby to přikázání změnil, tak jako se změnily podmínky. Vždyť převzal Boží slovo ne proto, aby bylo ctěno, ale aby sloužilo blahu obyvatel. Takto se někteří lidé onomu přikázání otevřeně vysmívali, a tím i Bohu a náboženství. Jiní jej zase porušovali tajně, vždy ovšem s pocitem viny. Drtivá většina se jím však přísně řídila, a ještě se div nepovažovali za svaté. A to jenom proto, že dodržovali nesmyslný a zastaralý zvyk, kterého se báli zbavit.

Anthony de Mello
Modlitba žáby
========================================================================================

nahoru