Dva ať jsou jedno skrze lásku

Daniel Nitsch
(sepsáno roku 1709)

Stala se svadba v Káne Galilejské.

Má to stav manželský, že muže s ženou tak spolčuje a váže, že co někdy Alcibiades Lukarianský za nápis učinil ledňáčkovi, an ho samice jeho vždycky a ve všem následuje, to osobám v stavu manželským vespolek sobě odevzdaným slušně se připsati může: vždycky při sobě, nikda od sebe. A znamená to opravdu mnoho a uvodí mezi manžely mnohá pohodlí. Ponejprve odjímá od lidí tu škodlivou, nýbrž i zarmutek působující samotnost a samobytnost, pro kterou někdy kazatel Ekleziastes (Eccles:4) v písních prohlásil to truchlivé běda, řka: "Běda samotnému!" A k pohnutí uvarování té samoty k tomu přiložil i tato slova: "Lépeť jest býti dvěma spolu nežli jednomu; majíť oni zajisté tento užitek z tovaryšstva svého, nebo jestliže jeden padne, druhý ho pozdvihne, jestliže kdo povstane proti jednomu, dva postaví se proti němu a odeprout jemu: ´Provázek z tří pramenkův nesnadnéť se roztrhne.´" I takovou teda samotnost odjímá ponejprve stav manželský od manželův; psáno jest (Gen:2): "Neniť dobře býti člověku samému."

Z toho taky pochází ta příjemná společnost a jako jednotělné a jednomyslné mezi sebou srovnávání: a to jest druhé a mnoho dobrého za sebou táhnoucí pohodlí, kteréž stav manželství uvodí na manžele. Nebo tak spolu obcujíce, rozličné nahodilé trampoty, jichžto plné jest toto bídné a plačtivé oudolí, sobě vespolek ulehčují a ulevují, oniť růže s bodláčím přimíšené, med s žahádlem včelním, sladkost s hořkosti bez ouhony přijímají, v nemocích neustále sobě posluhují, v prácích a starostech střídají, z rukou do rukou živnosti sobě podávají, u vyskytujícím se hněvu snadno se udobřují. Slovem - tak jeden druhýho břímě snášejí, že když jedna strana co v živnosti přehlídne, v tom druhá prostředkuje. A poněvadž manželka přirovnává se křechké sklenici, mý s ni opatrně zachází; poněvadž je ona mdlejší nádobka, muž ji v mdlobách přispěje (I. Petri 3); poněvadž je ona obyčejně bojácná jako srna, muž ji udatnosti dodává; poněvadž je mnohdykráte jako kuřátko, muž ji pod křídlama lásky své zachovává; poněvadž jest k pádu a klesnutí náchylna, muž ji bývá užitečná podpora; poněvadž bývá nestálá a vrtkavá, muž ji v stálosti upevňuje; poněvadž ona dlouhý vlasy podle starýho přísloví mívá - a krátký rozum, a proto všecko spravovati nemůže, manžel ji rozumem svým vede a v správě domácí dopomáhá; poněvadž ona snáší se býti jako ovčička, tu muž ji tak ušetřuje, jako onen v podobenství vypsán jsa Davidovi skrz Natana Proroka v druhých Knihách královských (2. Reg: 12).

Společně zase manželka vidíc, že muž je jako silné víno, hledí jej v mírnosti pozdržeti; hledí k uhasení snadnému tichou vodou se ukázati; že ihned stejskavej, cejtlivej, bouřlivej, nedůtklivej, divnej; tu hledí fantazie a zmotaná přemejšlování a tvorná fantování, mračná a pošmůrnosti mysli zatemnělé, jako paprsek světlý rozrážeti a i taky z toho vyrážeti, co pro mnohá nepřátelství, protismyslnosti, sousedův kvaltování, nátisky ouřadu snadno každýho člověka skormoucenýho a omračenýho činívá, nýbrž krásně byť něco na manželi bezcestnýho viděla, proto sobě ho nezošklivuje, ale v Boha jsouc zámluvce modlitbami svými za přetržení zástav a překážek ustavičně prosí a žádá.

Články na podobné téma:
Prorok o lásce (Chalíl Džibrán)
Být oddán duši, a přitom neutíkat od světa
O partnerských vztazích
Síla žen
Ježíš o vznešeném postavení žen

nahoru


Zpátky na Novinky