Evangelium Jakuba menšího, bratrance a bratra Pána Ježíše,
prvního apoštola a prvního biskupa křesťanů v Jeruzalémě


(celé Evangelium je ke stažení v rubrice KNIHY)

Toto evangelium je připisováno Jakubovi, bratru Páně. Staří církevní Otcové se o něm velmi často zmiňují a z různých poznámek je vidno, že v křesťanském světě mu bylo všeobecně věřeno. Přesto se podle mnoha zmínek dá soudit, že jde o spis pocházející z druhého století, neboť neimplikuje zcela přesně židovské reálie, dá se usuzovat, že jeho autor měl blíže k řeckému a ranně křesťanskému světu. Spory o toto evangelium vznikly hlavně pro věk Josefa při Kristově narození, jakož i pro okolnost, že byl vdovcem s dětmi, než se oženil s Pannou Marií. Postelus přinesl rukopis tohoto evangelia z Levantu, přeložil jej do latiny a poslal překlad Oporimovi, tiskaři do Basileje, kde pak vyšlo tiskem r. 1552 s přičiněním Bibliandera, protestantského kněze a profesora theologie v Curychu. Postelus ujišťuje, že toto evangelium bylo jako kanonické čteno veřejně ve východních církvích, přičemž nikdo nepochyboval, že Jakub je jeho autorem.

Následuje ukázka ze závěru evangelia:


Kapitola XV.

Mudrci z východu se přicházejí poklonit králi, Herodes nechává hledat chlapce.

1. Josef se pak chystal k odchodu, poněvadž v Betlémě nastal veliký poplach, neboť z Východu přišli jacísi mudrci,
2. kteří řekli: "Kde se narodil král Židů? Viděli jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme, abychom se mu klaněli."
3. A když to Herodes slyšel, byl nejvýš rozrušen a vyslal kněží k mudrcům a ke kněžím a tázal se jich v obecném domě.
4. A řekl k nim: "Kde je co psáno o králi Kristovi a kde by se měl narodit?"
5. A oni mu pak řekli: "V Betlémě, v Judei, neboť tak jest psáno: A ty Betléme, v zemi judské, nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe přijde vládce, který bude vládnouti mému lidu izraelskému.
6. A Herodes poslal pryč přední kněží a tázal se mudrců v městském domě a řekl k nim: "Jaké znamení jste viděli, které by se týkalo krále, jenž se narodil?"
7. Odpověděli: "Viděli jsme neobyčejně velikou hvězdu zářiti mezi hvězdami na nebesích, která tak ostatní hvězdy přezařovala, že se staly neviditelnými, a poznali jsme podle toho, že v Izraeli se narodil velký král, a proto jsme přišli, abychom se mu poklonili."
8. A pak řekl k nim Herodes: "Jděte, a pilně se dotazujte. A jestliže dítě naleznete, přineste mi zprávu, abych mohl také přijíti a klaněti se mu."
9. A tak mudrci odešli a hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až přišla a zastavila se nad jeskyní, kde dítě bylo s Marií, svojí matkou.
10. A potom přinesli svoje poklady a obětovali mu zlato, kadidlo a myrhu.
11. A poněvadž ve snu byli varováni andělem, aby se nevraceli k Herodesovi přes Judeu, odešli do své vlasti jinou cestou.

Kapitola XVI.

Herodes nařizuje pobít novorozence, Marie s Alžbetou schovávají děti. Na Herodesův příkaz je zavražděn velekněz Zachariáš, Simeon se stává veleknězem. Jakub stvrzuje svoje autorství.
1. Když pak Herodes pozoroval, že mudrci ho oklamali, rozhněval se velice a nařídil jistým mužům, aby šli a pobili všechny děti, které byly v Betlémě až do stáří dvou let.
2. Ale Marie, slyšíc, že jsou děti vražděny, u velikého strachu, vzala dítě a zavinuvši je do plenek, položila je do jeslí pro voly, neboť v hospodě nebylo pro ně místa.
3. Také Alžběta, slyšíc, že budou hledati jejího syna Jana, vzala ho a odešla s ním do hor a hledala nějaké místo, kde by ho ukryla.
4. Ale nemohla žádného tajného místa najíti.
5. A pak naříkala pro sebe a řekla: "Ó horo Pána, přijmi matku s dítětem!"
6. Neboť Alžběta nemohla vyšplhat na horu.
7. A hora se okamžitě rozevřela a přijala je.
8. A tu se jim zjevil anděl Páně, aby je chránil.

(celé Evangelium je ke stažení v rubrice KNIHY)

nahoru