Evangelium Marie z Magdaly


(celé Evangelium je ke stažení v rubrice KNIHY)

Ukázka z prvních dvou kapitol:

Hlava I.

1. Bůh měl při narození Ježíše takovou účast jako slunce při narození plodů a všechny živé bytosti se naplnily životem.
2. Jste veliké, vy spravedlivé Emauzy - země pravé moudrosti a blažené nevinnosti.
3. Buďte hrdé, děti věčného života, zařte, nositelé zralé lásky, zařte a zvěte Ho, vyvolení, aby se posadil k vaší bratrské hostině.
4. Hle, i já ve špatný den narozená, jsem se rozhodla o Něm napsat; Mnozí jiní napsali o Něm, mnozí jiní pravdu řekli, ale On mi přikázal - Kristus a Duch mi rozkázali napsat to, co si pamatuji o velkém Ježíšově činu.
5. Nemohu teď o Něm psát, přátelé a bratři, moc vás prosím, pomozte mi svými modlitbami, ráno možná odejdu na mnoho let.
6. Mnoho jsem viděla a prožila, mnoho slov ztratila, odříkala jsem mnoho modliteb a mnoho mrtvých jsem pochovala.
7. Pamatuji si jasně jedno. Pamatuji si skutečně a pravdivě život Toho, kterého ukřižovali, protože mluvil o lásce.
8. Satan Ho neustále pomlouval, a nyní vidím, že z Jeho slova nezůstalo téměř nic.
9. A v tom, co zůstalo, je pravost často přítomná jako nepravost a pravda jako nepravda.
10. Levé tam udělali pravým, bílé černým, důležité zatajili a rozhodli se je vyrvat i s kořenem.
11. Tak řekl Ten, koho jsme milovali: "Spravedliví moji, ukažte na živé slovo, které jsem zůstavil, protože ti, kteří byli moji nejbližší, budou předáni ďáblu a mnohé z jejich písemností zmizí. To, co zůstane, bude změněno a jen málo z něho nebude poskvrněno."
12. Tehdy jsem se Ho zeptala: "Učiteli, jak já, hříšná, se mohu měřit s apoštoly?"
13. Odpověděl mi: "Hříšné v tomto světě je svaté v Království Otce Mého.
14. Život je život Lásky, ne nenávisti.
15. Mnozí spravedliví nenávidí a odsuzují. Říkám vám: Nevěstka, která miluje, bude v Soudný den slavnější než spravedlivý, jenž odsuzuje.
16. Což není horší zhýralosti než prázdné slovo?
17. Což nepozná holub holubici před očima všech? Což nehyne lidský rod od lži, největší ve vesmíru? Což nenapadají běsové a nouze všechny hrdiny a spravedlivé?
18. Raději zmlkněte a pozorujte se, než být pohřbeni zaživa.
19. Živý je, Magdaleno, jen ten, kdo ač se nachází kdekoli, neodsuzuje druhé."
20. Tehdy mne chytli a chtěli ukamenovat. Já hříšná jsem milovala jednoho, který byl ženatý a měl tři děti. Příbuzní jeho ženy mne přivedli na náměstí a začali hlasitě křičet: "Zabijeme svůdnici! Poskvrnila zákon!"
21. Tehdy se objevil Kristus a řekl jim: "Ten, který je bez hříchu, ať první hodí kamenem!" Tak učinil Syn člověka a dav se rozešel.
22. Potom ke mně přistoupil a poklekl.
23. Ó, Sione, celá jsem hořela strachem a studem. V mé duši se dělo něco velikého, padla jsem na zem a silně usedavě plakala. Hladil mne po vlasech a říkal:
24. "Sestro, hvězdičko nebeská, najdi sílu mne vyslyšet. Mnoho zla je na této zemi, mnoho lží řekl ďábel. Zapomeň, že jsi hříšnice, sestro, a řekni mi: žije tvé srdce, když miluješ?"
25. "Žije, Pane! Když nemiluji, je mrtvé."
26. "Miluj tedy, sestro nebeská a nehřeš podruhé myslíc, že jsi hříšnice."
27. Tak jsem poprvé uviděla živého Boha na zemi, bratři.

Hlava II.

1. Ten, kterého ukřižovali a jenž vstal z mrtvých, žil mezi ovcemi prostě a svatě.
2. Mnozí Mu naslouchali, někteří byli zasvěceni do Slov Moudrosti, ale jen jeden dosáhl věčného života.
3. Je to svatý bratr a apoštol Jan, nejméně dotčený poznáním nebe a země.
4. Stvořený duchem a vodou následoval Učitele až do konce, do podstaty Jeho slova.
5. Přivedl mne k Němu, očistil mne od potupných slov a myšlenek, kterými synové tupí Dcery Boží.
6. Ó, já blažená, Kristem přemožená! Já prosebnice milosti Janových přátel! Já jsem poslední žákyně Blaženého na této zemi!
7. Poslední v očích proroků a apoštolů - žárlivých ochránců starého asyrského a babylónského učení.
8. Takto učil Kristus v té době, v posledních svých dnech na zemi:
9. "Pravdivě, pravdivě ti říkám, ty jsi ta, kterou vyvolil Bůh, abys spasila tento svět od záhuby!
10. Raduj se, dcero Siónu! Do dnešního dne nepřijímalo Království Boží ženy nebo matky z této země; ty, Magdaléno, jsi došla až k jeho prahu.
11. Slyš nyní Slovo nebes.
12. Pravdivě, pravdivě ti říkám, žena spasí svět, ne muž, ani proroci."

(celé Evangelium je ke stažení v rubrice KNIHY)

nahoru