Evangelium o narození Panny Marie


(celé Evangelium je ke stažení v rubrice KNIHY)

V prvních stoletích křesťanství bylo rozšířeno evangelium o narození Marie, které bylo připisováno sv. Matoušovi. Mnohé staré křesťanské skupiny je považovaly za pravé a autentické. Toto evangelium nalézáme i ve spisech církevního otce Jeronýma, který žil ve čtvrtém století. Větší část tohoto evangelia je také obsažena v Evangeliu Jakubově.

Zde je ukázka z evangelia:


Kapitola III.

1. Potom se anděl zjevil Anně, jeho manželce, a řekl: neboj se a nedomnívej se také, že to, co vidíš, je duch.
2. Neboť já jsem onen anděl, který donesl tvoje modlitby a almužny před Boha a jsem nyní poslán k tobě, abych ti pověděl, že se ti narodí dceruška, která se bude jmenovati Marie a že bude požehnaná mezi všemi ženami.
3. Ona bude ihned po svém narození plna milosti Pána a setrvá po tři roky v domě svého otce a později, poněvadž je věnována službě Pánu, nebude vycházeti z chrámu, než dospěje let zralosti.
4. Slovem tam bude sloužit Pánu ve dne v noci, posty a modlitbami, bude se stranit všech věcí nečistých a nepozná nikdy muže.
5. Avšak poněvadž bude bezpříkladným vzorem bez jakéhokoliv důvodu poskvrnění nebo vady a poněvadž bude pannou, muže neznající, porodí Syna a tak dívka zrodí Pána, který svou milostí a jménem a činy a skutky se stane Spasitelem světa.
6. Vstaň tedy a jdi do Jeruzaléma, a když přijdeš k bráně, kterou nazývají zlatou, protože je zlatem pozlacena, tu na znamení toho, co jsem ti řekl, se setkáš se svým mužem, o jehož bezpečnost jsi měla tolik starostí.
7. A když tedy uvidíš, že se tyto věci staly, věř, že i ostatní, co jsem ti řekl, se stane zcela jistě.
8. A pak podle rozkazu andělova oba odešli ze svých míst, a když přišli na místo určené podle andělovy předpovědi, setkali se.
9. Pak se radovali, že se vzájemně spatřili a jsouce uspokojeni slibem, že budou mít dítě, děkovali Pánu, který povyšuje pokorné.
10. A když pochválili Pána, vrátili se domů a žili v radostném a jistém očekávání toho, až se vyplní boží slib.
11. A tak Anna počala a porodila dceru a podle slov andělových ji rodiče nazvali Marie.

Kapitola IV.

1. A když uběhla tři léta a když dítě bylo odstaveno, přivedli pannu do chrámu Páně s oběťmi.
2. A u chrámu podle patnácti žalmů bylo patnáct schodů, po nichž bylo nutno vystoupit.
3. Poněvadž chrám byl budován na hoře, nebylo možno přistoupit k oltáři oběti zápalné, jenž byl mimo chrám, leda po schodech.
4. A rodiče požehnané panny a dítěte Marie ji postavili na jeden z oněch stupňů.
5. Ale zatímco svlékali svoje šaty, ve kterých cestovali, aby se podle zvyku převlékli do šatů pěkných a čistých,
6. tu dívka Páně vystoupila takovým způsobem bez pomoci kohokoliv, kdo by ji snad zvedal, že každý, kdo by toho byl svědkem, by se domníval, že je již dospělého věku.
7. A tak Pán již za dětství Panny způsobil tento neobyčejný skutek a dokázal tímto zázrakem, jak velkou bude později.
8. Ale rodiče, když přinesli svoji oběť podle zvyků a zákona a když složili svůj slib, zůstavili pannu s ostatními pannami v chrámových pokojích a pak se vrátili domů.

Kapitola V.

1. Ale dívka Páně, když dospívala, rostla také v dokonalostech a podle výroku žalmisty její otec a její matka na ni zapomněli, ale Pán o ni pečoval.
2. Neboť denně hovořila s anděly a každého dne ji navštěvovali poslové boží, kteří ji chránili před veškerým zlem a vedli ji, aby překypovala věcmi dobrými.
A když tedy konečně dosáhla čtrnáctého roku, nemohli zlí lidé ji obvinit z ničeho, co by bylo hodno výtek, a stejně také lidé dobří, kteří ji znali, obdivovali se jejímu životu i hovoru.

(celé Evangelium je ke stažení v rubrice KNIHY)

nahoru