Hříšnice

Soren Kirkegaard
Z knihy Tři páteční pozvání k Večeři Páně

"Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku." (Lukáš 7,47)

Tato žena byla hříšnice - avšak stala se a je příkladem; blahoslavený ten, kdo stejně jako ona velice miluje! Odpuštění hříchů, jež Kristus nabízel, když žil, se nadále z pokolení na pokolení nabízí všem v Kristu. Všem, každému zvlášť se říká: tvé hříchy jsou ti odpuštěny; ti všichni, každý zvlášť, přijímají u oltáře zástavu, že hříchy jsou jim odpuštěny: blažený ten, který stejně jako ona hříšnice velice miluje! Neboť i když se to říká všem, pravda to je, jen když se to říká tomu, kdo, jako ona žena, velice miloval! Je to pravda, tvé hříchy jsou ti odpuštěny v Kristu; ale tato pravda, jež se také proto říká každému zvlášť, však v jiném smyslu ještě pravdou není, pravdou ji musí učinit každý zvlášť. Takto je ona žena věčným obrazem; svou velkou láskou se učinila, jestli to tak smím říci, pro Spasitele nepostradatelnou. Neboť že existuje odpuštění hříchů, čehož on dosáhl, to ona činí pravdou, ona, jež velice milovala. Můžeš ji blahořečit, že její mnohé hříchy jí byly odpuštěny, a můžeš jí blahořečit, že velice milovala: v podstatě řekneš totéž - když si pak snad všimneš, že ten, koho velice milovala, byl právě Kristus, a když pak navíc nezapomeneš, že Kristus je milost a dárce milosti. Co je to totiž za zkoušku, v níž se její láska zkouší, v jakém ohledu o ní lze říci, že velice miluje a co miluje méně? Je zkouška takováto: milovat Krista víc než otce a matku, zlato a statky, čest a vážnost? Ne, zkouška, v níž je tato žena zkoušena, je: milovat svého Spasitele víc než svůj hřích. Ano, možná žil ten, kdo miloval Krista víc než otce a matku a zlato a statky a čest a život, a přesto miloval svůj hřích víc než svého Spasitele, miloval jej ne v tom významu, že by v něm chtěl setrvat, že by chtěl nadále hřešit, nýbrž v tom významu, že jej nechtěl řádně doznat. A proto dokonale upřímné, hluboké, úplně pravdivé, zcela nešetrné doznání hříchu, to je dokonalá láska, takové doznání hříchu znamená velice milovat.

Ona žena pobízí víc než pobídky všech řečí, když jde o to následovat ono pozvání, jež vede k oltáři: "pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny" (Mt 11,28); neboť tam ona jde v čele, ona, jež velice milovala.

Články na podobné téma:
Celník a farizeus
Otčenáš (s hlubším výkladem R. Steinera)
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby
Vztah křesťanství k ostatním náboženstvím
Křesťanské autority vyzývají členy své víry k toleranci jiných náboženství
Jednota náboženství
From Moses to Mahaprabhu
To Love God
The Bhagavata
The Mystical Core of Organized Religion
Christ is Risen
Why the Cross is the Symbol of Jesus Christ as the Cosmic Purusha
Karmic Speculation Cannot Build A Dharmic Nation

nahoru


Zpátky na Novinky