Husité na koncilu v Basileji r. 1433

Napsal František Loubal roku 1933

(celá knížka Husité na koncilu v Basileji r. 1433 je ke stažení v rubrice KNIHY)

Proto se nepřátelé husitských Čech rozhodli pokusiti se o nové jednání a tak dostati Čechy tam, kam je chtěli dostati pomocí zbraní - ovšem dosud marně. Sbor basilejský začal jednati s Čechy sám, třebas oklikou přes chebské, norimberské a Zikmunda. K přímému jednání bylo třeba zrušiti klatbu pro ty, kdož by se jali s Čechy vyjednávati. V dopisech, určených Čechům, psali basilejští velmi obezřetně a úlisně. Prý »Bůh jen proto dopustil různici mezi nás, abychom poznajíce zkušenosti, jaké zlé pochází z rozbrojů mezi bratřími, vrátili se tím vroucněji a bedlivěji k lásce a k jednotě. Nepochybujeme, že i vám nemilé jest viděti tolikeré záhuby a neřesti, které z různic a u bojův se rodí, a že toužíte i po pokoji své vlasti i po šíření se pravé víry po celém světě«. To všechno mohou Čechové dosáhnouti od svého jednání s koncilem a slibováno Čechům, že »každému bude, volno navrhovati, cokoli víře křesťanské za prospěšné uznávati bude; každý budiž zde raden a pomocen; neodvrátíť se duch svatý, v jehož jménu sbor se sešel; on bude vůdcem i ředitelem, osvěcujícím srdce lidská, aby chodili po cestách pravdy a pokoje. Slyšeli jsme, že ste stěžovali sobě častěji, že vám není dáno slyšení volné, jakéhož ste si žádali. Teď mizí příčina stížnosti; již máte příležitost úplnou, a slyšení podává se vám, jakékoli sobě žádáte. Sám duch svatý bude soudcem nejvyšším; onť ustanoví, co v církvi věřiti a zachovávati se má. Dvéře ke všemu dobrému vám již otevřeny jsou: nemeškejte vejíti s důvěrou. Prosíme pak vás, abyste vyslali muže takové, na nichž by spočívala naděje ducha páně, muže mírné, bohabojné, pokorné srdcem, žádostivé pokoje a hledící prospěchu ne svého, ale prospěchu církve Kristovy; a pán ať dá vám i všemu lidu křesťanskému na tomto světe pokoj a na onom život věčný, amen«. Jak se koncil bál husitů, patrno z toho, že v dopise není ani zmínka u Julianovi, třebas dopis byl pečetěn jeho pečetí. Tak působilo na koncil husitské vítězství u Domažlic.

Jednání směřovalo nyní k cíli. Češi přistali a podmínky českého vystoupení na koncilu měl opět sjednati sjezd chebský. Koncil jmenoval k jednání své zástupce, jimž uložil - ovšem tajně, aby jednali s českými posly teprve, až poznají, že jsou k tomu zplnomocněni. Směli se s českými posly stýkati, ale nesměli choditi na jejich bohoslužby. Češi mohli si své bohoslužby odbývati ve svých příbytcích při zavřených dveřích. Počet husitských zástupců pro Basilej co nejmenší. Měli sjednati s Čechy příměří od vyjítí českých poslů přes hranice a až do návratu jejich z koncilu. Čeští poslové měli jeti na koncil beze zbraní a určenou jim cestou beze vší agitace. Na koncilu měli míti slyšení před osobami duchovními, ale nikoliv před laiky. Při jednání měli pak užívati takového způsobu řeči, aby to nikoho neuráželo. Totéž sliboval českým zástupcům i koncil.

(celá knížka Husité na koncilu v Basileji r. 1433 je ke stažení v rubrice KNIHY)

Články na podobné téma:
Mistr Jan Hus nám píše přes staletí
Z Husových dopisů - Obci vysokého učení Pražského
Jan Hus - Řeč o míru a zpupných vymahačích poklon
Jan Hus - Veškerému národu českému
Tak odešel Jan Hus
Omluvy papeže a církve za smrt Jana Husa, nové pohledy
Sv. Bernard - Pokrytectví z ctižádostivosti
Biskup Robert z Lincolnu - Neodvažuji se mlčet
Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký
J.A. Komenský - Mravní přikázání

nahoru


Zpátky na Novinky