M. Martinovi z VolyněJan Hus(celá publikace Mistr Jan Hus - Listy a projevy ke stažení v rubrice KNIHY)

Když se rozhodnutí stále oddalovalo, napsal Hus 16. června ještě dopis M. Martinovi z Volyně, svému zástupci na kazatelně v Betlemě. Hned, když odcházel do Kostnice, svěřil mu vykonání závěti, ale uložil mu, aby list neotvíral, dokud nebude jisté, že je mrtev. Tento list nyní doplnil některými podrobnostmi, které ukazují, jak mnoho myslil na své přátele z Betlema a jak si vážil zejména svých doktorů, jak zde vděčně jmenuje prosté posluchače z vrstev řemeslnických. Kněz Matěj Chudý, jehož vzpomíná, byl již několik měsíců mrtev.

Mistře Martine, předrahý žáku a bratře v Kristu! Buď živ podle zákona Kristova a hleď, abys kázal slovo Boží. Prosím Tě pro Boha, nelibuj si v nádherném rouchu, jako jsem si liboval žel já, nepodávaje lidu, jemuž jsem kázal, žádného příkladu pokory. Rád čítej bibli a zejména Nový Zákon, a kde něčemu neporozumíš, utíkej se hned k vykladačům, pokud je můžeš mít. Varuj se důvěrných hovorů se ženami a buď zejména opatrný, když posloucháš zpověď, abyses nedal lapit osidlem prostopášnosti, ježto doufám, že jsi panic čistý, Bohu zachovaný. Neboj se pro Krista zemřít, chceš-li s Kristem žít. Praví zajisté: "Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo. Ale duše zabít nemohou." Udeří-li na Tebe pro to, žes ke mně přilnul, řekni: "Myslím, že Mistr byl dobrý křesťan. Co však napsal a čemu učil na universitě s prohlášením (že nemíní nic tvrdit neústupně), tomu všemu jsem neporozuměl ani jsem to vše nepřečetl." Tak je tomu, myslím, vskutku. Doufám však v milosrdenstvi Boží a v pomoc dobrých lidi, že vás nechají na pokoji, ač Páleč se svými společníky pracuje o to, aby všichni přívrženci byli odsouzeni. Věz, že dokud je živ Pán, jenž bude moci vás všechny zachovat v své milosti, avšak nepřátele pravdy usmrtit a zatratit do pekla.
Předrahý, poroučím Ti své bratry, učiň jim, jak víš. Pozdravíš, doufám, svatou Petru s Dorotou a čeledí a všechny druhy, náležející k Betlemu, Kateřinu zvanou Hus, pannu, doufám, svatou, Jiříka, Faráře, paní Zderazskou, Michala z Prachatic, Maříka Kačera a všecky přátele pravdy, Ješkovou, pana Řehoře i všecky mistry: Jesenice, Kubu, oba Šimony, Mikuláše, Havlíka. S knihami ať jest opatrný ten, kdo je má nebo je dostane. Pozdravuj také mé doktory, milované bratry v Kristu, ševce, krejčí a písaře a řekni jim, ať jsou dbalí zákona Kristova a smýšlejí pokorně a ať neužívají výkladů vlastních, nýbrž světců. Požádej ještě pana Jindřicha Lefla (na Krakovci) , aby dal písaři Jakubovi kopu, kterou mu slíbil. Pozdravuj Matěje, jenž býval v Betlemě, a zvláště pana Matěje Chudého, aby se modlil za mne hříšníka, i věrného Jana Vitlina. Syny bratra mého, uznáš-li za vhodné, dej na řemeslo, poněvadž se obávám, že kdyby šli na kněžství, nebudou řádnými kněžími. Věřitelům, jimž jsem dlužen, zaplať, jak rozumíš, budou-li mi však chtít pro Boha a lásku ke mně slevit, odplatí jim Bůh více. Čemukoli ses u mne naučil dobrému, to drž. Cokoli jsi shledal na mně nesprávného, to zavrhni a pros za mne Boha, aby mi ráčil odpustit. Vždy uvažuj, co jsi, cos byl a co budeš. Oplakávej minulé, hleď napravit přítomné a střez se budoucího, totiž hříchů! Bůh vší milosti posílí Tě se všemi jmenovanými bratry i s jinými v své milosti a přiveď k slávě, v níž se, doufám v Jeho milosrdenství, budeme radovat všichni spolu dříve, než uplyne třicet let. Buď zdráv stále v Kristu Ježíši, bratře předrahý, se všemi, kdož milují jméno Pána našeho J. Krista. Psáno v žaláři, v neděli po sv. Vítu.


(celá publikace Mistr Jan Hus - Listy a projevy ke stažení v rubrice KNIHY)

Články na podobné téma:
Mistr Jan Hus nám píše přes staletí
Z Husových dopisů - Obci vysokého učení Pražského
Jan Hus - Řeč o míru a zpupných vymahačích poklon
Jan Hus - Veškerému národu českému
Tak odešel Jan Hus
Omluvy papeže a církve za smrt Jana Husa, nové pohledy
Kristův svědek Mistr Jan Hus
Husité na koncilu v Basileji r. 1433
Sv. Bernard - Pokrytectví z ctižádostivosti
Biskup Robert z Lincolnu - Neodvažuji se mlčet
Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký
J.A. Komenský - Mravní přikázání

nahoru


Zpátky na Novinky