Z Husových dopisů - Obci vysokého učení Pražského

Z knihy Fr. Papírníka Mistr Jan Hus mládeži

R. 1415, 27. června

Vzácní a v Jezu Kristu nejlaskavější mistři, bakaláři a studenti university Pražské.

Napomínám vás při samém nejmilostivějším Ježíši, abyste se milovali vespolek, vymyťovali rozkol, pilni byli především cti Boží, mne v paměti chovajíce, kterak jsem vždycky usiloval zdar university ke cti Boží přiváděti, kterak jsem se kormoutíval nad nesváry vašimi a výtržnostmi, kterak národ náš představený chtěl jsem shromážditi v jedno. A ejhle, kterak při některých mých nejmilejších, pro něž bych byl nasadil život, stal se mi tento velmi trpkým, útržkami, potupami a posléz trpkou smrtí mne potíraje. Nechť Bůh odpustí jim všemohoucí, poněvadž nevědí, co činí; za něž upřímným srdcem prosím, aby jich ušetřil. Ostatně nejlaskavější v Jezu Kristu ! stojtěž v poznané pravdě, kteráž nade vším vítězí a mocna jest až na věky.

Věztež také, že jsem žádný článek neodvolal, aniž odpřisáhl. Sněm chtěl, abych o všech a o kterémkoli článku vytaženém z knih řekl, že je křivý: nechtěl jsem, leč by písmo dokázalo křivost; pročež kterýkoliv by byl smysl křivý v kterémkoli článku, toho se zříkám, a poroučím jej napravení Pána Jezu Krista, kterýž poznává mé upřímné myšlení, nikoliv vykládání na smysl křivý, jakýž já nemám v úmyslu. A vás také napomínám v Pánu, abyste, kterýkoliv byste mohli postihnouti smysl křivý v některém z oněch článků, toho se zřekli, avšak vždy bez porušení pravdy, kteráž se zamýšlí. Proste Boha za mne, a pozdravte se vespolek ve svatém pokoji.

Mistr Jan Hus v okovách a v žaláři, již stoje na kraji tohoto života, očekávaje nazejtří hroznou smrt, kteráž - doufám očistí mé hříchy, neshleajíc na mně z milosti Boží kacířství žádného, ježto vším srdcem vyznávám kteroukoliv neuvěřitelnou pravdu. Psáno ve čtvrtek v předvečer svatého Petra.

Prosím, milujtež Betlém a Havla ustanovte na místě mém, neboť doufám, že Pán jest s ním. Amen. Poroučím vám Petra z Mladenovic, nejvěrnějšího a nejstálejšího mého utěšitele a posilovatele.

Články na podobné téma:
Jan Hus - Řeč o míru a zpupných vymahačích poklon
Jan Hus - Veškerému národu českému
Tak odešel Jan Hus
Omluvy papeže a církve za smrt Jana Husa, nové pohledy
Biskup Robert z Lincolnu - Neodvažuji se mlčet
Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký

nahoru


Zpátky na Novinky