Z Husových dopisů - Veškerému národu českému

Z knihy Fr. Papírníka Mistr Jan Hus mládeži

R. 1415, 10. června

Mistr jan Hus, v naději sluha Boží, všem věrným Čechům, jenž Pána Boha milují a budou milovati, žádost svou vzkazuje, aby Pán Bůh dal jim v své milosti přebývati i skonati a v radosti nebeské na věky přebývati. Amen.

Věrní a Bohu milí páni a paní, bohatí i chudí. Prosím vás a napomínám, abyste Pána Boha milovali, jeho slovo velebili a rádi slyšeli a plnili. Prosím vás, abyste pravdu Boží, kterouž jsem vám z Božího zákona a řečí svatých psal a kázal, abyste drželi: prosím také, jestliže by kdo ode mne slyšel na kázání neb soukromě co proti pravdě Boží, aneb, ač bych kde psal (což doufám Bohu není), aby toho nedržel. Prosím také, jestliže by kdo vídal mé lehké obyčeje v mluvení neb v skutcích, aby se jich nedržel, ale aby za mě Boha prosil, aby mi Bůh ráčil odpustiti. Prosím, aby kněží dobrých obyčejův milovali a velebili, a je ctili, a zvláště, jenž pracují v slově Božím. Prosím, abyste se varovali lstivých lidí a zvláště kněží nehodných, o nichž dí Spasitel, že jsou v rouše ovčím a uvnitř vlci hltaví.

Prosím, abyste své chudině milostivě činili a pravě ji zpravovali. Prosím měšťanův, aby své obchody pravě vedli. Prosím řemeslníkův, aby věrně své dílo vedli a jeho požívali. Prosím sluh, aby svým pánům a paním věrně sloužili. Prosím mistrům, aby jsouce dobře živi, své žáky věrně učili, nejprvé, aby Boha milovali, pro jeho se chválu učili a pro prospěch obce a pro své spasení, ale ne pro lakomství, ni pro světské zvelebení. Prosím studentův i žákův jiných, aby mistrův svých v dobrém poslouchali a následovali, a aby se pilně pro Boží chválu a pro spasení své a jiných lidí učili.

Prosím všech spolu, aby panům, pánu Václavovi z Dubé, odjinad z Leštna, panu Janovi z Chlumu, panu Jindřichovi z Plumlova, panu Vilémovi Zajícovi, panu Myškovi a jiným pánům z Čech a Moravy, i věrným pánům Polského království děkovali a i jich pilnosti vděčni byli, že oni jako Boží stateční obránci a pomocníci pravdy postavili se proti všemu sboru častokrát, dovodíce a odpovídajíce k vysvobození mému, a zvláště pan Václav z Dubé a pan Jan z Chlumu, jimž věřte, což budou praviti; neb oni byli ve sboru, když jsem já odpovídal po několik dní. Oniť vědí, kteří Čechové a kterak mnohé a nehodné věci na mě vedli, kterak vešken sbor proti mně křičel, kterak jsem já odpovídal, což na mně žádají. Prosím vás také, abyste za JMt Římského a Českého krále Pána Boha prosili, i za královnu svou, i za pány, aby milý Pán Bůh s nimi přebýval v milosti nyní a potom v věčné radosti.

Psal jsem list tento vám v žaláři v okovech, čekaje na zejtří smrt odsouzení, maje plnou naději v Bohu, abych pravdy Boží neustupoval a bludův, kteréž na mě křiví svědkové svědčili, abych se neodpřisáhl. Kterak se mnou Pán Bůh milostivě činil, a se mnou jest v divných pokušeních, poznáte, až se u Boha v radosti z jeho milosti shledáme. O mistru Jeronýmovi, mém milém tovaryši, nic neslyším, než že jest v těžkém vězení smrti čekaje, jako i já, a to pro svou víru, již jest statečně Čechům ukazoval; a Čechové naši nejukrutnější nepřátelé dali nás jiným nepřátelům v moc a vězení.
Prosím, abyste za ně Pána Boha prosili.

Také prosím vás, zvláště Pražané, abyste na Betlém laskavi byli, dokud Pán Bůh popřeje, abyste tu slovo Boží kázali. Pro to místo Ďábel se rozhněval a proti němu faráře a kanovníky vzbudil, spatřiv, že se jeho království v tom místě rušilo. Doufámť Pánu Bohu, žeť to místo zachová do své vůle, a učiní v něm prospěch větší skrze jiné, než skrze mne nestatečného učinil. Také prosím vás, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli.

Dán list v pondělí v noci před svatým Vítem, po dobrém andělu.

Články na podobné téma:
Tak odešel Jan Hus
Omluvy papeže a církve za smrt Jana Husa, nové pohledy

nahoru