Koncept karmy a buddhistická psychologie a etika

Sylva Šimsová

V buddhistické literatuře se najdou dva etické systémy, které se navzájem doplňují. Jeden z těchto systémů stanovuje, podobně jako skautský zákon, co má člověk dělat a čemu se má vyhnout. Těm se říká precepts - předpisy. Má 5 bodů pro laiky, 8 nebo 10 pro účastníky duchovních cvičení a 227 pro mnichy. Ta minimální pravidla pro laiky jsou: nezabíjet, nekrást, necizoložit, nelhat a nepožívat látek, které otupují mysl. Každému z těchto pravidel předchází věta: Zavazuji se, že během výcviku nebudu... Tato věta naznačuje, že platnost těchto jednotlivých pravidel není absolutní. Ta pravidla jsou nástrojem výcviku a jejich výklad je pružný. Vypráví se příběh o jednom jogínovi, který dodržoval pravidla velmi striktně. Šel kolem ďábel a řekl mu, že to není spravedlivé, že musí aspoň jedno pravidlo porušit. Řekl: Máš na vybranou - buď zabít, nebo sesmilnit, nebo vypít láhev vína. Jogín si zvolil víno, protože mu to nepřipadalo jako závažný přestupek. Když ho vypil, šla kolem sousedovic žena. Nikdy předtím si nevšiml, jak je hezká. Měla se k němu, pomilovala se s ním a řekla mu, že má hlad. Jogín měl také hlad, a tak zabil sousedovu kozu.

Ten druhý etický systém stanoví dokonalé vlastnosti, o které má člověk usilovat. Těm se říká bodhysattva perfections. Nezmiňuje tedy činy, které člověk má či nemá dělat. V tom se podobá woodcrafterskému zákonu z předválečných let, kde žádoucí vlastnosti byly seskupeny do čtyř kategorií - síla, pravda, krása, láska. V tomto systému dokonalých vlastností jsou následující žádoucí vlastnosti: štědrost, kázeň, trpělivost, energie, vyrovnanost a moudrost. Slib bodhysattvů je závazný pro celý život. Podle povahy a podle stupně duchovního vývoje lidé používají buď jeden, nebo druhý etický systém a nebo v různých příležitostech používají různé systémy.

Na buddhistické duchovní cestě neexistuje koncept viny nebo hříchu. Prohřešky proti etickým zásadám nebo duchovním závazkům jsou viděny jako omyl, hloupost nebo nešikovnost , které se však odrazí v karmě daného člověka. Každý člověk zodpovídá za svoji karmu a je v jeho zájmu, aby byla co nejlepší. Koncept karmy: Karma je takový účet, kde se zaznamenávají vaše špatné i dobré skutky a podle toho se vám dostane odměny nebo nevýhodných situací. Nechci říct potrestání, protože koncept potrestání také neexistuje. Příčiny současných událostí je nutné hledat v naší minulosti a svými současnými činy vytváříme příčiny událostí budoucích. Koncept karmy je často špatně chápán. Lidé si myslí, že to je předurčení, což by vlastně vylučovalo vliv našich současných rozhodnutí a činů. Nejlépe je možné si to představit jako vektorový diagram. Jede-li loď po proudu jedním směrem a zároveň jí fouká do plachty vítr jiným směrem, ta loď se bude pohybovat ve směru diagonály vektorového diagramu obou sil a to je velice důležitý obraz, když by vám někdo říkal, že všechno je předurčeno. Není všechno předurčeno. Vy jste buď ta řeka nebo ten vítr, který může ten směr trochu změnit; jen podmínky, ve kterých se nacházíte, nad těmi nemáte kontrolu.

Lidé jsou klasifikováni do pěti psychologických typů podle slabiny, která jim brání v dosažení moudrosti. Někteří lidé trpí tupostí, která zabrání tomu, aby se o moudrost vůbec zajímali. Jiní trpí pýchou, takže si myslí, že už moudrosti dávno dosáhli. Ti to budou mít hrozně těžké. Další tři typy se rozlišují podle toho, jak se vztahují k okolí. Buď se na okolí upínají, nebo se ho straní. Ti, co se straní, se pak dají rozdělit ještě na dvě skupiny: ti, kteří to okolí odstrkují, a ti, kteří se od něho odtahují. Lidé, kteří se na okolí upínají, trpí žádostivostí a vášní, a ty jsou pak na překážku moudrosti. Lidé, kteří okolí odstrkují, trpí nenávistí, která opět stojí v cestě moudrosti. Ti lidé, kteří se od okolí odtahují, trpí odcizením a strachem, které jim zabraňují v přístupu k moudrosti. Tyto psychologické typy se nazývají rodinami buddhů.

Z brožury Mikulášský roverský seminář; téma: Duchovní rozměr života, r. 2000

Články na podobné téma:
Utrpení nemusí znamenat špatný minulý život
Tajnou stezkou Paula Bruntona
Má živá bytost "právo" žít?
Bible a Védy o reinkarnaci a vegetariánství
Konat dobro sobě
Sdílení
Úkol je právě život, který máme
The Passionate State of Mind
Karmic Speculation Cannot Build A Dharmic Nation
Prabhupada´s responsibility in the Hare Krishna cult (3rd Part)
How False Gurus in ISKCON Interpreted the Scriptures to Justify Abuse

nahoru


Zpátky na Novinky