Jak dovedně užívat knih,
hlavního nástroje vzdělávání

Jan Ámos Komenský

Celá publikace Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání, je ke stažení v rubrice Knihy


V dnešní době je obecnou vadou škol, že zaměstnávají mysl abstraktními hříčkami. Dobří spisovatelé jsou buď zcela ze škol vylučováni, nebo, je-li ten či onen připuštěn, zachází se s ním tak, že je týrán on sám i jeho myšlenky. Je tedy nutno přemýšlet o nějakém léku proti tomu.

Jaký božský dar věnovaný lidské mysli jsou tedy knihy! Nic většího snad nemohlo být dopřáno pro život paměti a úsudku! Nemilovat je znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. A to je urážka Boha Stvořitele, který chce, abychom byli jeho obrazem. Varujme se tedy toho! S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu, bez knih nebývá učený ani ve škole. Jestliže tedy milujeme školy, milujeme i knihy, duši škol. Neboť nejsou-li školy oživovány knihami, jsou mrtvy.

Radím, aby nejprve byly čteny spíše knihy věcné než slovné, tj. ty knihy, které se zabývají věcmi potřebnými pro život, a nikoli ty, které hýří řečí. Jen pro sloh tedy sotva je číst kterou knihu, a když už, tedy jednu nebo dvě. Neboť jestliže moudrý spisovatel krásné věci krásně říká, naučíme se výhodně při jediné práci obojímu, jako když neseme ořechy ve skořápkách, víno v sudech, meč v pochvě atd. Proč bychom oddělovali, co patří k sobě? Proto za druhé mají být čteny spíše knihy obsahující látku než knihy formální, tj. spíše takové, které uvádějí příklady a cvičení ve věcech, než ty, které učí přemýšlet o pravidlech. V tomto směru velmi hřeší školy. Raději oslabují a sem tam vodí mysl v abstraktních mluvnických, logických a řečnických pravidlech. Místo aby se snažily uvést ji rovnou cestou do věcí samých. Neboť k čemu by bylo kováři kladivo, kdyby neměl železo, které by kul? K čemu by byly krejčímu tisíce jehel, náprstky, nůžky a lokte, kdyby neměl látky, z nichž by našil šaty? A v podobné situaci jsou zpravidla mladí kandidáti učenosti, zaměstnávaní jen samými předpisy a pravidly. Když pak přijdou ke skutečným věcem, jsou buď němí, nebo se zajíkají, nebo zvuk beze smyslu vydávají. Jsou vychrtlí a suší a jsou daleci toho, aby věcem opravdu rozuměli, neřku-li aby jich uměli užívat v praxi. Zkrátka řečeno, jsou prázdní a neplodní. Tato zakořeněná vada škol musí tedy být napravena a místo mnoha soustavných pravidel musí být raději zavedeno čtení spisovatelů. Konečně je třeba dbát toho, aby od sebe nebyli odtrhování spisovatelé staří a noví, obecní a zvláštní. Četl jsi některé spisovatele našeho věku? Okus také starších. Neboť staré víno je lepší, praví Spasitel. Četl jsi staré? Nezamítej ani novější, neboť přinášejí nová pozorování, neznámá starým. Četl jsi něco obecného? Pátrej také po zvláštním rozvedení těchto věcí. Viděl jsi části věcí? Podívej se také, jak se z nich vytváří jeden celek. Zkrátka vědění starých je třeba si vážit pro starobylost, vědění mladších pro hojnější světlo. Zvláštní vylíčení věcí má být poznáváno proto, že velmi názorně vzdělává, obecné vylíčení proto, že velmi zdokonaluje úsudek a dodává mu jednoty a síly.

Avšak nestačí knihy jen číst, musí být čteny pozorně a nejdůležitější místa musí být podtržena a vypsána. Podtrhuj v knize, která je tvým majetkem. Dělej si poznámky nebo výpisky, ať jde o tvou nebo cizí knihu. Vybírat si věci nejužitečnější je totiž tak nutné, že nemá ze čtení knih prospěch ten, kdo si z nich nic nevypisuje (neboť knihy tě učeným neučiní, nýbrž studium knih). To je totiž ze čtení jediné jisté ovoce, že si čtenář vypisováním přisvojuje to, co četl. Neboť to jediné bystří pozornost čtenářovu, udržuje ducha v pozornosti, vtiskuje pozorované věci v paměť a zalévá mysl stále větším světlem. Nevybírat si z knih nic znamená zanedbávat všechno.

Z řeči pronesené na počátku prací ve větší síni potocké školy 28. listopadu 1650.
Z latiny přeložil Dr. Jaromír Kopecký
Přepis: Tomáš Ludvík

Celá publikace Jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělávání, je ke stažení v rubrice Knihy

Články na podobné téma:
Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký
J.A. Komenský - Mravní přikázání
Jan Hus - Listy a projevy (M. Martinovi z Volyně)
Mistr Jan Hus nám píše přes staletí
Z Husových dopisů - Obci vysokého učení Pražského
Jan Hus - Řeč o míru a zpupných vymahačích poklon
Jan Hus - Veškerému národu českému
Tak odešel Jan Hus
Omluvy papeže a církve za smrt Jana Husa, nové pohledy
Kristův svědek Mistr Jan Hus
Husité na koncilu v Basileji r. 1433
Sv. Bernard - Pokrytectví z ctižádostivosti
Biskup Robert z Lincolnu - Neodvažuji se mlčet

nahoru

 

Zpátky na Novinky