J.A. Komenský - Mravní přikázání

Z eposu St. Dominita Comenius in Fulnek

Následuj cestu ctnosti, střez se cesty neřestí a zla,
první tě povede k blahu, druhá ke hříchu a k bolu.
To je začátek vědy, která má zdobit tvůj život.
Slyš, jaké jsou následky toho, a pomni na konečný cíl.

1. Nehovoř o všem, cos v životě poznal,
nevěř všemu, co jsi slyšel,
nedychti po všem, co jsi viděl!
Nechť umíš cokoli, dělej to, co máš.

2. Zabraň svým rtům mluvit drzé a prostořeké řeči!
Važ si slov svého přítele, následuj přikázání Páně!

3. Ke všem lidem buď přívětivý, ale střez se jednat úlisně!
Pokrytci sklidí jen hanbu. Běda těm, kdo učí lživě!

4. Spravedlivě měř sobě, svému příteli i svým druhům!
Važ si i jmění svých nepřátel, nebeř a nedychti po něm.

5. Zmužile se chápej práce a pokračuj v ní poctivě;
lenost je poduška hříchu, zahálku pojmi v nenávist!

6. Cvič se v trpělivosti mlád. Tak se staneš pánem svých časů,
které často bez ustání v trudu a trpkosti běží.

7. Prokazuj dobrotu a milosrdenství, jak chce Otec náš nebeský,
a pomáhej vždy a všude. Bůh sám tě jednou odmění.

8. Odpouštěj urážky a buď vždy pánem svého hněvu!
Ublížil-lis však někomu, pospěš napravit křivdu!

9. Poctivě vždy konej dobré, závist a nenávist zavrhni;
nedbej slov utrhače a zůstaň vždy čestným přítelem.

10. Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život.
Lež je každému muži hanbou, každému dítěti zkázou.
Sám přijdeš na to, že nade vše vzácný je ráj srdce,
že jedno potřebné ti nevezme žádná moc.
Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou ke štěstí;
pokladem, který nikdy neztratí cenu, je ctnost.

Články na podobné téma:
Jan Amos Komenský - Ó Bože veliký
Chalíl Džibrán - Prorok o lásce
Rozdej
A. de Mello - Sazeničky
Poselství
Naučil jsem se...
Přesto - M. Tereza
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Sv. František - Učiň mne nástrojem
R. Bach - Nikdo není daleko
R. Bach - Racek
Deset rad rodičům
Věci nejsou takové, jakými se zdají
Věříte vlastně v život po porodu?
Med a medvídek
Eva Henychová - Vánoční

nahoru


Zpátky na Novinky