Křesťanské mantry a modlitby

Z knihy Mantry, řeč bohů
Christine Sacher
27.1.2004

Ježíš učil, "kterak by potřebí bylo vždycky se modliti a neoblevovati" (Lukáš 18:1). V křesťanství se proto v nejranější době vyvinulo duchovní cvičení intenzívního opakování stejných modliteb. První křesťané opakovali krátké biblické verše, jméno Boha otce a Ježíše Krista, stejně jako střelné modlitbičky, podobně jako je tomu v buddhismu a hinduismu v případě džapy.

Modlitba klidu

Bože, přispěj, abys mne vytrhl, Hospodine, abys mi pomohl, pospěš. (Kniha Žalmů 70:2)
(Mantra mnicha Cassiana, který se ve 4. století od otců pouště, eremitů v egyptské poušti, naučil nepřetržitou modlitbu a pak ji učil a praktikoval.)

Ježíšova modlitba nebo modlitba srdce

Pane, Ježíši Kriste, synu a slovo živoucího Boha,
Na prosby své čisté matky a všech svatých,
Měj s námi slitování a ochraňuj nás.
(Ježíšova modlitba v tradici prvních křesťanů a mnichů z hory Athos.)

Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou.
nebo
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi.
(Podstata modlitební praxe uplatňované ve starém Rusku. Modlitba se opakuje jako mantra 3000-6000krát denně. Byla spojena s kontrolou dechu a vnitřními obrazy.)
(Viz článek Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen ; pozn. red.)

Vzývání

Kyrie eleison
(Řecky: Pane, smiluj se.)

Měj s námi slitování, Pane, synu Davidův.
nebo
Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův.
(Matouš 20:31 - střelná modlitba prvních křesťanů k Ježíši, byla opakována jako mantra.)

Maranatha
(Aramejsky: Ať náš Pán přijde!, Přijď tedy, Pane Ježíši!; Zjevení 22:20.)

Přijď pravé světlo! Přijď živote věčný!
(Začátek hymnu mystika Symeona, mistra modlitby klidu nebo Ježíšovy modlitby.)

Další vzývání: Pane, pomoz mi! (Matouš 14:30), Ó Pane, pomoz! (Žalmy), Bůh pomáhá, Posvěť se jméno tvé.

Pane, přeješ-li si to a podle tvého vědomí, smiluj se nade mnou.
(Modlitební text pro modlitbu klidu.)

Jména Páně

Bůh
El, Eloah, Elohim (hebrejsky), Theos (řecky), Deus (latinsky).

Pán
Adonaj (hebrejsky), Kyrios (řecky).

Jsem tím, kým jsem.
nebo Já jsem tím, Já jsem tu, Budu tím, kým budu, Jsem, který jsem.
(Hebrejsky: Ehieh asher ehieh, Exodus 3:14.)

Já jsem
(Ve smyslu Neměnný, Exodus 3:15.)

Alfa a Omega
(Zjevení 1:8, 22:13.)

Věčné Bytí

Alaha
(Aramejsky Jediný, Bůh.)

Eloi
(Aramejsky Bůh, můj Bůh. Jméno Boží, jež zvolal Ježíš na kříži; Marek 15:35.)

Eli
(Hebrejsky Eloi, můj Bůh, nejvyšší.)

Otec
(Řecky Pataer, latinsky Pater; forma vzývání prvních křesťanů.)

Abba
(Aramejsky Milý Otče; oslovení Boha, jež zvolil Ježíš.)

Ješua
(Ze starší formy hebrejského Jehošua (Jošua), Pán je záchrana, Pán je spása.)

Jošua Immanuel
(Hebrejsky Pán je spása, Bůh je s námi.)

Ježíš Kristus
(Christos - pomazaný; aramejsky: mešicha, hebrejsky: mašíjah, řecky: mesiáš, messias.)

Prosba o požehnání, vzývání

Amen
(Hebrejsky: Jistě, ve významu Staň se! či Pán, opravdový král. Původně egyptské vzývání.)

Halleluja
(Aleluja - z hebrejského halelu Jah (Jahve): Chvalte Boha.)

Hosianna
(Hosana, hebrejsky hoschiana: Pomoz přece, Bože pomoz.)

Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
(Doprovodná slova při křižování, křesťanské mudře, jež byla tajným poznávacím znamením prvních křesťanů.)

Růženec

Otčenáš
(Překlad z aramejských pramenů do řeči Ježíšovy, autor Neil Douglas Klotz.)

Abwún d´bwašmája Otče náš, jenž jsi na nebesích,
Nethkádaš šmach Posvěť se jméno tvé.
Tété maluthach Přijď království tvé.
Nehwé tzevjánach aikána d´bwašmája af b´arha. Buď vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.
Hawvlán lachma d´súnkanán jaomána. Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Wašboklán chaubén (wachtahén) aikána daf chnán švoken L´chaijabén. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.
Wela tachlán l´nesjuna ela patzán min biša. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Metol dilachie malkutha wahaila watešbuchta l´ahlám almin. Amén. Nebo tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
Jak na počátku, tak nyní a po všechny časy a na věky. Amen.

Zdrávas Maria

Zdrávas Maria,
Milosti plná,
Pán s tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami
(anděl Gabriel hovoří k Marii, Likáš 1:28)
A požehnaný plod tvého života, Ježíš. (Svatý Duch hovoří z Alžběty, Lukáš 1:42)

Dnes je modlitba doplňována následujícími slovy:
Svatá Marie, matko Boží,
Pros za nás hříšné
Nyní i v hodině smrti naší. Amen.

Ave Maris Stella
(Latinsky Buď pozdravena, hvězdo moře! První řádek gregoriánského mariánského chorálu. Původně též oslovení Ísis, Ištar, Afrodity a Venuše.)

Zdrávas Mariam, koruno hvězd
(Z etiopské mariánské písně)

Ave Rosa

Agnus Dei
(Beránek Boží - Až do 7. století byl Ježíš představován nikoliv jako ukřižovaný, nýbrž jako Beránek. Namísto později se objevivších krucifixů byl používán obrázek beránka nebo pastýře, který nese beránka na ramenou. Beránek je starým orientálním symbolem neviny, oběti a očištění.)

Beránku boží, jenž snímáš hříchy světa:
Smiluj se nad námi.
Beránku boží, jenž snímáš hříchy světa:
Smiluj se nad námi.
Beránku boží, jenž snímáš hříchy světa,
Dej nám mír.

Gregoriánské chorály

Velké haleluja: 150. žalm

Haleluja!
Chvalte Boha silného pro svatost jeho:
Chvalte jej pro rozšíření síly jeho.
Chvalte jej ze všelijaké moci jeho.
Chvalte jej podle veliké důstojnosti jeho.
Chvalte jej zvukem trouby,
Chvalte jej na loutnu a citaru.
Chvalte jej na buben a píšťalu,
Chvalte jej na husle a varhany.
Chvalte jej na cimbály hlasité,
Chvalte jej na cimbály zvučné.
Všeliký duch chval Hospodina.
Haleluja!

Gloria in exelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Sláva na výsostech Bohu, a na zemi lidem pokoj dobré vůle.
(Lukáš 2:14)
(Chvalozpěv andělů, kteří ho zpívali při Ježíšově narození a který slyšeli pastýři, je počátkem jednoho z největších starých křesťanských hymnů, jenž je zpíván jako gregoriánský chorál.)

Epigramy prvních řeckých křesťanů

Blahoslavený Kriste, naše věčné světlo, ty naděje všech,
Dej trpícím dobro a odvrať zlo.

Kriste, vlij milost do mého díla.

Modlitby

František z Assisi

Můj Bůh a moje všechno.

Bůh je ve všech věcech.

Slova Kristova, vědomí Krista

"Oznámil jsem tvé jméno lidem," říká se v Evangeliu sv. Jana (17:6). Ježíš vystupuje v Novém zákoně jako zjevitel Božího jména a tím otvírá ve srovnání se Starým zákonem nový, revolučnější přístup k Boží lásce a síle. Odhalením tohoto jména jsou uvolněny jeho tajemství a síla, a darovány každému člověku.

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává, a Bůh v něm. (1. list Janův, 4:16)

Články na podobné téma:
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Jednota náboženství
Křesťanské autority vyzývají členy své víry k toleranci jiných náboženství

nahoru


Zpátky na Novinky