Lidem věřícím, nevěřícím, nám všem


Převzato z www.stranazelenych.cz

Lidem věřícím
Provolání k lidem planety Země

ke všem národům, rasám, náboženstvím, k lidem věřícím i nevěřícím,
k zemím bohatým i chudým, státům severu i jihu, východu i západu,
k politikům levicovým i pravicovým, umírněným i radikálním,
a především - k obyčejným občanům

Motto:
"Dál a dál tisíce let v agónii točí se svět lhostejný k lidským nadějím. Dál v duši lidstva roste stín. Nenávist mnohým srdcem zmítá, závist a strach svět bídy vítá. A láska? Prý je pouhým snem. Proč je to tak? Proč každým dnem svádíme boj o majetek, moc či slávu? Proč v egoismu plném hávu topíme se den co den? Vždyť přináší nám bolest jen! Člověk již prošel cestu dlouhou, mnohokrát padl a vstal - hnán touhou po štěstí; však v stopách jeho - žal a neštěstí. Dnes se již lidstvo blíží k cíli. A v této osudové chvíli si musí vybrat ze dvou cest: moudrost a lásku - ten zázrak z hvězd, anebo boj, krev, nenávist a sílu. Čemu zasvětí svou vnitřní víru? Odpověď dává každý z nás. A věřte, drazí: v tento čas blížíme se "Konci věků"! Překonejme zloby řeku na prámu pokory, citu, odpuštění, pod plachtou Lásky, nad níž žádné moci není!

Duchovní kolaps civilizace?

Člověk moudrý a milující - nádherný cíl a zářící vrchol evoluce druhu Homo sapiens. Člověk vychytralý a bezohledný - dnešní realita nedůstojná tvora, který si podmanil život na planetě Zemi. Přelom věků přinesl lidstvu technologickou explozi, ale také devastaci duchovních struktur. A tak "Pán tvorstva" létá do vesmíru a současně vraždí jen proto, že někdo věří v jiného Boha; likviduje spousty nespotřebovaných potravin, zatímco jinde umírá hlady; bydlí v rezidencích, ale také pod mostem nebo ve stokách s krysami. Vyvíjí techniku pro hvězdné války, ačkoli mnozí nikdy neviděli zubaře a nepoznali zdravotní péči.

Začátek třetího tisíciletí stále zřetelněji vykresluje obraz celosvětové krize všech dosavadních náboženství, výchovných přístupů, morálních imperativů i politických systémů. Neboť v globálním měřítku nedokázaly to nejpodstatnější: otevřít srdce lidí a naplnit je láskou a moudrostí; nezměnily ani vědomí národů, ras a věřících tak, aby lidé pochopili, jak mocně jsme všichni propojeni, že jedinou šancí na přežití této civilizace je spojování a nikoliv oddělování, pomoc a nikoliv moc, mír a nikoliv boj, tolerance a nikoliv odsudky, pokora a nikoliv agrese. V tomto smyslu selhali vykladači Bible, Koránu i Talmudu, stejně jako učitelé a zákonodárci všech zemí světa. Někde se stala chyba. Tragická a možná i osudová.

Tisíc a jeden úkazů nasvědčují tomu, že naše současná civilizace se blíží ke kritické mezi, za kterou čekají lidstvo události více než nepříjemné a možná - i poslední. Egoismus, materialismus a bezohledná honba za ziskem se staly modlami stejně, jako zrůdný fundamentalismus implantující dětem do hlavy, že se narodily jen proto, aby zemřely a zavraždily přitom co nejvíc nevinných lidí. V boji politických a náboženských Hitlerů o světovládu se kdekdo dovolává Boha. Avšak těch, kdož hovoří o Bohu a o světu "za hmotou" proto, aby naplnili srdce lidí láskou, je méně, než květů v poušti. Proč, kdo za to může, cožpak Člověk myslící je ve skutečnosti tvorem nemyslícím?

Tajemné síly v pozadí - klíč k transformaci vědomí

Vědci, kteří zkoumají nejmenší částice hmoty, zjistili, že mikrosvět lidského těla vypadá jako miniaturní vesmír: miliardy nepatrných částic se pohybují po přesných drahách, jedny obíhají okolo jiných, vytvářejí nádherné "galaxie" a komunikují spolu. Poměr jejich hmotnosti a vzdáleností se nápadně shoduje s tím, co známe ze světa na obloze ("Jako nahoře, tak i dole!"). A co je nejzajímavější: tento vnitřní prostor je naplněn neznámou inteligentní energií - všemocným fluidem či podivuhodnou entitou, se kterou lze navázat spojení a dokonce i tvořit cokoli pomocí myšlenek. Byl tak objeven tajuplný svět, kde již se známými fyzikálními zákony nevystačíme. "Rozpitváte-li hmotu, najdete Boha!" (Albert Einstein).

Všechno, co existuje v našem světě hmoty, je tedy vlastně jen "zhutnělou" energií, která se projevuje tisíci různými způsoby; jen několik málo z nich registrujeme pomocí našich fyzických smyslů. Dnes již bezpečně víme, že děje v této "zhutnělé" energii ovlivňujeme myšlenkami, emocemi a vírou; v tomto smyslu má myšlenka doslova atomovou energii. Jejím prostřednictvím neustále vytváříme sami sebe - své zdraví, život i osud; že o tom nic netušíme, to na věci nic nemění. Nyní již porozumíme moudrosti esoteriků: "Změňme své myšlení a změníme celý náš svět!"

Ona neznámá inteligentní Energie je všudypřítomná. Je ve všem živém i neživém, tedy i v člověku. Je podstatou, která nás všechny prostupuje a spojuje, která nám dává život. Díky ní jsme vzájemně propojeni mnohem pevněji, než si vůbec umíme představit. Co tedy udělám jinému, ať již myšlenkou, emocí, slovem nebo činem, to udělám této Energii, a tím vlastně sám sobě. Právě zde se rodí chápání hluboké sounáležitosti všech lidí. Jsme opravdu bratři a sestry, i když máme různé fyzické rodiče, barvu pleti, národnost či vyznání.

Tisíce let je tato Energie člověku známa. A tisíce let její existenci ignoruje. Dennodenně promlouvá ke každému z nás, avšak my zůstáváme hluší a zaslepení. Prozařuje do našeho svědomí, posílá nám vlny naděje, radosti a lásky, ty se však odrážejí od našeho srdce z kamene. Plní naše vědomí záblesky nebývalé moudrosti, ty jsou však překřičeny kalkulacemi našeho výbojného sobeckého rozumu, který nás za vydatné pomoci médií udržuje v iluzi, že nás nic nespojuje, že život je nepřátelský, že všeho je málo a že o všechno se musí bojovat. Proto je nám utrpení jiných lhostejné, proto odsuzujeme a nenávidíme, proto se o všechno pereme, proto se zabíjíme.

Neodložíme-li ony falešné představy, nepřekonáme-li mocenské vidění světa, pak nemáme šanci. Nevědomost neomlouvá. Dovolme proto moudrosti a lásce, aby zavládly v naší duši, abychom si začali uvědomovat své myšlenky a emoce a naučili se vše destruktivní včas rozpouštět! Pak se naše nitro naplní mírem, harmonií, porozuměním a odpuštěním. Takováto ekologie duše, pramenící z hlubokého poznání naší sounáležitosti, je základním kamenem transformace vědomí celé společnosti, cestou k míru a lásce na celém světě. Historie dokázala, že žádné zákony, "-ismy", ba ani náboženská vyznání onu změnu vědomí, která je klíčem k trvale udržitelnému rozvoji této civilizace, nepřivodí. Nepozná-li totiž člověk zákony "života za hmotou" (základní esoterické vzdělání), neporozumí, jak a proč se nám všechno vrací, jak mocně jsme propojeni, jak spoluvytváříme osud svůj i celého lidstva. Neodloží destruktivní myšlenky, emoce, slova a činy, neboť neuvěří, že mu neslouží, ba co víc, že nejvíc škodí jemu samotnému. Otevřou-li náboženství, politické a výchovné systémy dveře esoterním vědám, odstartují grandiózní duchovní evoluci celého lidstva.

Nebraňme tajemným silám, které námi prostupují, přinášejí nám život a nekonečnou moudrost, aby nám pomáhaly; naslouchejme vnitřnímu hlasu, odpouštějme. Nebudeme-li vědět, jak dál na milionech životních křižovatek, ptejme se vždy, co by udělala láska!

Slovo k věřícím

Prostudujete-li bez předsudků původní prameny kteréhokoliv ze světových náboženství, najdete totéž: Bůh, ať jej nazýváte Hospodinem, Alláhem, Jehovou či jinak, je neomezitelnou láskou bez podmínek a tím i nevyčerpatelným odpuštěním. Jeho největší síla se projevuje v největší pomoci, jeho moudrost v nekonečné trpělivosti, jeho moc ve svobodě, kterou dal všemu, co stvořil. Bůh je všemocný, všudypřítomný a vševědoucí. Nic nepotřebuje, neboť má všechno. Není žárlivý, ješitný, ani mstivý, jak přímo či nepřímo tvrdí mnozí náboženští ideologové. Nepotřebuje obětní dary, už vůbec ne lidské. Vražda a sebevražda je opakem tvoření! A Bůh je nekonečné tvoření! Vzít život sobě, nebo někomu jinému, je tedy nejvyšším aktem popření Boha. Neexistuje mocnější důkaz bezbožnosti (odmítnutí Boha), než vražda či sebevražda (nemluvě o zrůdnosti nejstrašnější - o masových vraždách spáchaných "ve jménu Boha"). To platí stejně o křižáckých taženích středověku, jako o džihádu novověku!

Opravdová svatá válka, kterou však musí vybojovat každý sám se sebou, je jen jedna: ukřižování (rozpuštění) pomíjivého vnějšího falešného vědomí (ega) plného černých destruktivních myšlenek, emocí a činů, a vzkříšení věčného vnitřního Já zářícího láskou, moudrostí, pokorou, odpuštěním - světlem a dechem Boží Přítomnosti. Tady hledejme pravdu o přijetí Krista či Alláha, nikoliv ve formálních obřadech, či dokonce v zabíjení jiných. Vnesme toto světlo života do světa myšlenek, emocí i hmoty, a náš svět nepoznáme!

Slovo k nevěřícím

I vy jste našimi blízkými! Ať tomu věříte a přejete si to, či nikoliv. Prostě jen právě teď vnímáte život z jiného úhlu. Jiná může být i barva vaší pleti, vaše národnost, povaha, či jazyk, kterým hovoříte. Ale jiný neznamená horší, či dokonce nebezpečný ! To si, prosím, navždy zapamatujme! Jiné jsou zvyky, chování, motivy, slova a činy každého z nás. Avšak nesuďme, neznáme-li "celý příběh"! Konec - konců: každý dělá to nejlepší, co umí; je pravdou, že někdo umí tisíckrát méně, napravit jej však nelze odsudkem, nýbrž moudrostí a láskou.

I ti, které nemáme rádi, hrají v našem životě velmi důležitou roli! Neboť díky nim si uvědomujeme, čím nejsme, a poznáváme tak to, čím jsme. Bezohlednost jiných nám umožňuje uvědomit si vlastní soucit, lakotu majetných odkrývá štědrost chudých, nenávist odhaluje, jak moc potřebujeme lásku. Moudrost bychom si neuvědomovali bez hlouposti, nádheru svobody bez okovů totality a despocie. Bez skepticismu jiných bychom sotva poznali vlastní optimismus, bez nevěřících svoji víru, bez strachu a nedůvěry touhu věřit. Jak bychom mohli prožívat nádheru odpuštění, kdyby nebylo, komu odpouštět?

Slovo k "moderním" politikům

Duchovní kolaps této civilizace nepochybně odmítáte jako nesmysl. Není divu, vždyť vy za něj nesete největší díl odpovědnosti. Stejně jako za krizi ekologickou. Nebo sociální či jiné. Strkejte hlavu do písku, jak chcete, pravdě neutečete. Svým příkladem formujete veřejné mínění - vědomí celých národů. Žijete v nereálném světě moci a peněz, o životu obyčejných lidí nemáte tušení. Jste otroky vlastních falešných představ o smyslu života. Protože věříte, že všeho je málo (neboť nikdy nemáte dost), že o všechno se musí bojovat (neboť všude vidíte nepřítele a bojujete i sami se sebou), že jen vy máte pravdu a patent na moudrost (neboť neumíte naslouchat a odmítáte odložit brýle ješitnosti), proto šíříte strach, odsudky a nenávist. Jelikož jste nepoznali vnitřní harmonii (neboť na vnitřní klid a mír nemáte čas), produkujete disharmonii, nesmyslné problémy a konflikty.

Za to všechno přijměte náš dík! Neboť tím urychlujete krystalizaci vědomí vámi ovládaných národů a skupin, a to směrem přesně opačným, než si přejete: ve válce se rodí touha po míru a odpor ke generálům; poučováním a mentorováním je vyvoláván odpor ke kazatelům a touha po vyšší moudrosti; zákazy a nařízení přinášejí touhu po svobodě, chamtivost a bezohlednost zažehuje v srdcích obětí touhu po nezištnosti a soucitu.

Už rozumíte? Vše, co děláte proti jiným, děláte proti sobě! Každá akce budí reakci. Vámi vyvolané destruktivní energie brání životu a dočasně zhoršují život těch, které ovládáte. Tím v nich však zažehujete mocnou touhu po změně, po opaku toho, v čem jsou nuceni žít. Urychlujete tak svůj vlastní konec. Ba co víc: ony destruktivní energie poškozují vaše zdraví a formují vlastnosti a chování vašich dětí; zesilují v nich to, čím nejste, abyste v nich jako v zrcadle poznali to, jací jste.

Zkrátka: život si cestu najde. A život je láska a souznění ! Nechcete-li s ním bojovat, buďte láskou a odložte destruktivní myšlenky, nenávist a jiné nepotřebné harampádí. Všechno s láskou přijímejte, všechno s láskou dávejte. Dělejte pro celek víc, než pro sebe. Váš život se pak od základu změní. Přestaňte vládnout v duchu mocenské ideologie:

"Mír udržíme, i kdybychom neměli nechat kámen na kameni!
Osvobodíme vás, i kdybychom vás měli všechny pozavírat!
Přinutíme vás milovat nás, i kdybychom vás měli umlátit!
Sneseme vám modré z nebe, i kdybychom vám měli všechno ukrást!"

Dokážete-li odložit tyto zničující pilíře moci, pak poznáte pokoru, kterou nevynutíte žádným zákonem; moudrost, kterou nenabiflujete v žádné z univerzitních knihoven; radost a štěstí, které nekoupíte za všechno zlato světa. Stanete se zase Lidmi - krásnými a cituplnými.

Slovo k "obyčejným" lidem, bezmocným …

Nejste oběti! Vy - obyčejní lidé neobyčejné vnitřní krásy plní moudrosti, pokory a lásky - vy jste pramenem politiky a vlád budoucnosti! Vy jste ale také ti, kdo dávají mandát vládám současnosti. Nejste-li spokojeni, změňte to. Jak? Ve volbách nedávejte hlas těm, kteří dostali důvěru a zklamali. Těm, kteří místo služby zavedli diktát, místo lásky nenávist, místo pravdy lež, místo harmonie sváry, místo míru boj, místo jistot nejistotu. Tedy hlavu vzhůru a rozum do hrsti! Svůj vlastní - nikoliv ten, který vám implantují média mocných!

Moc morálně nemocných mocných stojí na třech vratkých nohách: na iluzi, podvodu a lži. Na iluzi nadřazenosti (jsou vyvolení a jejich moc bude věčná), podvodu legalizujícím nelegální (ve jménu moci účel světí prostředky) a na lži povyšující jejich nepravdy na Pravdu (stokrát opakovaná lež se stává pravdou). Povolí-li jen jedna z nich, celá stavba se zhroutí. A to se stane tím dřív, čím drastičtěji je moc zneužívána, čím surověji drtí své oběti. Proto - čím hůře, tím lépe! Navíc historie dokazuje, že zhoubná moc je jako rakovina: nakonec pohltí sama sebe.

Esoterici, ufologové, slavní proroci, jakož i svatá písma nám opakovaně přinášejí totéž poselství: politika moci a bezohlednosti je cestou do pekel, je politikou minulosti; politikou budoucnosti je politika pomoci a soucitu. Po vědecko-technické revoluci převezme žezlo vlády revoluce duchovní. Jinou možnost lidstvo nemá, nechce-li, aby je potkal neslavný osud dávných civilizací.

Slovo k nám všem

Na závěr snad jen několik otázek k zamyšlení; kéž vám odpovědi na ně pomohou uvědomit si, kým jste, jaký vztah k životu reprezentujete a hlavně - kudy by se měly ubírat vaše další kroky na vaší nelehké pouti životem:

· Nasytí hladového chléb od pekaře nevěřícího, nebo věřícího?
· Má žíznícímu v poušti dát vodu černoch nebo běloch?
· Zahřeje promrzlého oheň křesťana lépe než oheň muslimův?
· Měl by lano se zraněným horolezcem vytáhnout Rus nebo Afghánec?
· Zachrání život spolehlivěji transfuze krve od komunisty či kapitalisty?
· Svítí jasněji elektrická energie vyráběná v USA či v Brazílii?
· Kdo víc miluje své děti: otec Ind nebo matka z Pákistánu?
· Má se Palestinec nechat zachránit před žraloky izraelským plavidlem?
· Měl by vraždě zabránit majetný anebo chudák?
· Pomůže člověku ke štěstí, bude-li jiné lidi škatulkovat, odsuzovat, nenávidět a bojovat s nimi, nebo je tolerovat, ctít, dávat jim moudrost, milovat je a pomáhat jim?

Jak jste odpověděli? Myslíte, že by vaše děti řekly totéž? A jak by odpověděly, nebýt vašeho "výchovného" vlivu? A co děti vašich nepřátel? Nenašly by s vašimi dětmi společnou řeč? Nechtějí náhodou totéž - hrát si, žít v míru, ve zdraví, mít co jíst a kde bydlet a hlavně - mít oba rodiče? Proč jim to my "moudří" dospělí komplikujeme? Jak jim to jednou vysvětlíme?

Strana zelených, Murmanská 13/1246, Praha 10
Tel./Fax: 02 / 72737592,
E-mail: info@stranazelenych.cz
Zelená linka: 0800 208020
www.stranazelenych.cz

nahoru