Mahábhárata na objednávku


Little John

Pro všechny milovníky příběhů plných moudrosti a spirituality mám dobrou zprávu - právě vychází Mahábhárata, klenot védské literatury. R.K. Narayan předkládá pradávné dílo, původně sestavené Dvaipájanou Vjásadévou. Je to nadčasový příběh, zvažující v konkrétních situacích otázky poznání a nevědomosti, práva a nespravedlnosti, dobra a zla. Jeho součástí je nejznámější indické duchovní dílo Bhagavad-gítá, která je v této knize také stručně vylíčena. Mahábhárata má hodně co říct i dnešnímu člověku, má své kouzlo a pěkně se čte. ČT2 nedávno vysílala její alternativní zpracování.

Zde je malá ukázka z knihy, o tom, jak byla ctnostná Draupadí zneuctěna a podvodem vyhrána v kostkách, což pokračovalo posláním čestných Pánduovců na mnoho let do vyhnanství a nakonec vyústilo v obrovskou válku, před jejímž začátkem byl bojovník Ardžuna osvícen duchovním poznáním.
Kniha je ilustrovaná, má 164 stran, měkkou vazbu, stojí 178 Kč.

Mahábháratu si můžete objednat na adrese:
gauranga@email.cz

Přeji hodně duchovní inspirace a ať se vám v příštím roce všechno daří,
Little John

=======================================================================================================

Jakmile to Judhišthira vyslovil, ve shromáždění se zvedly výkřiky protestu. Vidura nebyl schopen to divadlo snést a sklonil hlavu. Duhšásana a Karna se škodolibě smáli. Dhrtaráštra se potácel mezi správným chováním a náklonností ke svému synovi. Nemohl se udržet a chtivě se dotazoval: "Byla vyhrána?
Byla vyhrána?" Slyšel, jak se kutálí kostka a jak Šakuni s chutí řekl:
"Ano, králi, vyhrál jsem."
Durjódhana radostí vyskočil, objal svého strýce a křičel:
"Ty jsi… ty jsi mistr, vskutku velký mistr! Nikdo v sedmi světech se ti nevyrovná."
Pak se otočil k Vidurovi a rozkázal mu:
"Jdi a přiveď tu milovanou ženu Pánduovců. Ať se naučí své povinnosti, zametat komnaty vznešených mužů a také čekat na jejich rozkoše. Jdi a přiveď ji!"
Vidura byl rozezlen a odpověděl:
"Ty šakale v lidské podobě, ztichni. Provokuješ tygry. Nastane-li zničení našeho rodu, bude to jen vinou tebe a tvého otce. Ale ještě není pozdě, nevyslovuj taková nezodpovědná a hříšná slova!"
Durjódhana se obrátil
ke svým služebníkům:
Vidura ztratil rozum a zešílel. Nemá nás rád. Je to šakal v našem středu. Jděte a řekněte Paňčálí, že již není princeznou, ale otrokyní, neboť jsme ji vyhráli v kostkách. Ať sem proto okamžitě přijde."
Služebník spěchal do Draupadiných komnat a s omluvami vyřídil zprávu. Ale vzápětí se vrátil a oznámil:
"Princezna Draupadí chce nejdřív vědět, jestli byla prohrána dřív, než Judhišthira prohrál sám sebe."
Služebník adresoval tuto otázku Judhišthirovi, který se díval do země a nebyl schopen se komukoliv podívat do očí. V tom okamžiku Durjódhana rozkázal:
"Ať nejdřív přijde, a pak se zeptá svého dřívějšího pána, aby shromáždění mohlo slyšet, co si řeknou."
Posel šel znovu pro Draupadí, ale vrátil se opět bez ní. Durjódhana mu přikázal, aby šel pro ni potřetí. Ale služebník se zdráhal, a proto se Durjódhana obrátil ke svému bratru Duhšásanovi a řekl: "Ten sluha je asi zbabělec a má strach z toho hulváta Bhímasény. Ale neví, že on mu teď nemůže nic udělat, neboť je naším otrokem. Jdi a přiveď ji bez meškání! Ona nemá žádné právo klást otázky. Je pouhou loutkou v našich rukou. Jdi a přiveď ji sem!"
Když se objevil Duhšásana, Draupadí opět řekla:
"Musím dostat odpověď na svoji otázku. Prohrál mě Judhišthira dřív, než prohrál sám sebe?"
"Co je tobě do toho?" zeptal se Duhšásana.
Draupadí odpověděla:
"Jestliže prohrál nejdřív sebe, pak nemá právo sázet mě, a tak..."
"Přestaň argumentovat. Půjdeš se mnou na shromáždění!" řekl Duhšásana.
Ale jakmile se k ní přiblížil, rychle ustoupila zpět a řekla:
"Nemohu dnes předstoupit před nikoho. Mám své dny. Jsem oblečena do prostých šatů. Jdi pryč!"
Snažila se utéci a dostat se do komnat pro ženy, ale Duhšásana po ní skočil a táhl ji za vlasy do haly.
"Mám své dny... a šaty mám jen z jednoho kusu látky..."
"Je jedno, jestli máš nebo nemáš své dny a jestli máš nebo nemáš na sobě nějaký kus oděvu. Co na tom záleží. My jsme tě řádně vyhráli a ty jsi teď naše otrokyně!"
S rozcuchanými vlasy a se sárím (typickým indickým oblečením žen) rozmotaným od toho, jak ji Duhšásana vláčel, stála teď Draupadí ve středu
shromáždění, obrácena ke starším a hostům. Její vzhled byl politováníhodný.
"To je příšerné," naříkala, "pozbyli jste morálky? Jak jinak byste se mohli dívat na takové ohavnosti. Tam je mých pět manželů. Ne jeden, jak je obvyklé, ale pět, a vypadají ochromeně! Doufala jsem, že Bhímaséna může sám svým palcem rozdrtit pachatele tohoto ohavného činu. Nechápu, proč tam všichni stojí jako zasažení a beze slova, jako neschopní tupci?!"
Karna, Duhšásana a Šakuni se jí posmívali, bavili se na její účet a také ji několikrát nazvali otrokyní. Ona se prosebně dívala na Bhíšmu, nejstaršího z rodu, ale Bhíšma jen prohlásil:
"Ó dcero Drupady, na otázku morálky lze jen těžko odpovědět. Judhišthira vstoupil do hry v kostky dobrovolně a dobrovolně také sázel. Šakuni je dovedný hráč a Judhišthira sázel a hrál nedbale a bezstarostně. Nejsem schopen odpovědět na otázku, kterou jsi zde vznesla. On hrál a sázel z vlastní vůle a byl svým pánem - k tomu nemohu nic říct. Avšak jakmile prohrál sám sebe, je otázkou, jak velké měl právo na to, aby vsadil svoji ženu. Ale na druhou stranu je pravda, že manžel může mít absolutní právo odmítnout svoji ženu takovým způsobem, jaký se mu zlíbí. Dokonce i když se stal chuďasem nebo otrokem. V tomto případě nejsem schopen říci, co je správné a co ne."
Ale Draupadí byla nebojácná:
"Jak můžeš říct, že král Judhišthira do této hry vstoupil dobrovolně? Každý přece ví, že s tím nemá žádnou zkušenost a že byl do hry s tímto prohnaným hráčem Šakunim vlákán. Jak můžeš říct, že hrál nebo sázel dobrovolně? Byl zapleten, donucen a ztratil rozum. Jednal jako člověk, který je pod vlivem drog. Opět se ptám všech moudrých, kteří jsou zde shromážděni: Když Judhišthira dával svoji sázku, všiml si někdo z vás, jestli ta druhá strana dala sázku stejné váhy? Nabídl Durjódhana svoji ženu nebo své bratry? Říkám vám, to vše bylo jednostranné! Falešný hráč ví, jak zatočit kostkou ve svůj prospěch a tím se vyhnout protihodnotové nabídce. Judhišthira si ve své velkorysosti nikdy ani nevšiml tohoto nedostatku. Všechny moudré hlavy - světci, kteří se svou moudrostí vyrovnáte moudrosti Brhaspatiho - vy starší a příbuzní Kuruové, reagujte na má slova a posuďte je! Zodpovězte vše, co jsem zde vznesla."
Když to dořekla, zhroutila se a začala plakat. Bhíma, který až doposud stál klidně, vybuchl:
"Judhišthiro, na světě bylo mnoho jiných hazardérů, jistě tisíce. Ale ani ti nejhorší z nich nikdy nepomysleli na to, že by hráli o svou ženu. Jen ty jsi v tom všechny převýšil. Dal jsi do sázky všechny naše služebné a bez rozmyslu jsi vsadil i svoji ženu. Nevadí mi, že jsi prohrál veškeré naše bohatství a drahokamy, ale nesnesu pomyšlení na to, co jsi učinil této nevinné bytosti! Když teď vidím její stav, bratře, chtěl bych tvé ruce spálit v ohni. Sahadévo, přines oheň. Spálím je na popel, protože jsou nakažené hazardem. Nebo mi dovol rozdrtit ty stvůry..."
"Když tak mluvíš, pomáháš tím vlastně plnit cíl našich nepřátel, kteří by chtěli, abychom se zbavili našeho nejstaršího bratra," uklidňoval Bhímu Ardžuna, ,,Judhišthira reagoval na vyzvání hrát v kostky, i když byl hodně proti."
Bhíma skoro vztekle odpověděl:
"Ó ano, já vím. Kdybych nevěděl, že král jednal podle zvyků kšatrijů, osobně bych mu urval ruce a hodil je do ohně."
Když Vikarna, jeden z nejmladších synů Dhrtaráštry, viděl neštěstí Pánduovců a Draupadí, řekl:
"Tato nešťastná osoba vyslovila otázku, která nebyla zodpovězena. Bhíšma, Dróna, Dhrtaráštra a dokonce i Vidura odvrátili své hlavy a zůstali tiše. Není zde nikdo, kdo by odpověděl?"
Odmlčel se, hleděl kolem a opakoval otázku, kterou Draupadí vyslovila, ale nikdo nepromluvil. Nakonec řekl:
"Ať už vy, králové Země, odpovíte nebo ne, vězte, co mám na srdci. Je řečeno, že pití, hazard, lov a přílišné rozkoše se ženami zničí krále i přesto, že je dobře chráněn a je velmi mocný. Lidé by neměli přikládat žádnou cenu nebo autoritu činům, které provádí muž, jenž je pod vlivem vína, žen nebo kostek. Tento neobyčejný člověk, Judhišthira, propadl škodlivé hře a na podnět lstivého Šakuniho vsadil všechno včetně Draupadí. Ona je manželkou také těch čtyř ostatních. Král však napřed prohrál sám sebe, a pak teprve vsadil ji. Po zvážení těchto okolností prohlašuji, že Draupadí vůbec nebyla vyhrána."

nahoru