Anděl, který za nás bojuje – Michael

Anselm Grün
Z knihy Každý má svého anděla

V jedné vizi prožívá prorok Daniel, jak ho jakási postava podobná člověku posiluje a jak mu domlouvá: "Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Vzchop se, vzchop se!" (Dan 10,18 n). Tato postava mu sděluje, že bude bojovat s andělem - ochráncem Peršanů, a přitom mu nepomůže nikdo než anděl ochránce Míkael. Dále se ve vizi říká: "V oné době povstane Míkael, velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu" (Dan 12,1). "Mí-ka-él" znamená: Kdo je jako Bůh? Skrze archanděla Michaela se rozhodne o mém postoji k Bohu. Připomíná mi, že nic nesmím klást na místo Boha, nýbrž že mám Boha ponechat Bohem. Michael bojuje proti zabsolutňování jakékoli pozemské moci a proti zbožštění peněz. Jako vpravdě svobodný člověk jsem schopen žít jen tehdy, když ve svém životě kladu na první místo Boha.

Odedávna platí Michael za anděla, který za nás bojuje. Vítězí nad drakem. Je to odvážný bojovník ve věci Boží. Bývá zobrazován jako rytířský anděl s helmou, se štítem a s ohnivým mečem. Svrhává pekelné duchy do propasti. V Bibli se o něm mluví jen u Daniela, v listu Judově a ve Zjevení Janově. V listu Judově je citována židovská legenda, podle níž bojoval Michael s ďáblem o tělo Mojžíšovo. Ďábel si na něj činil nároky, protože zabil Egypťana. Ale Michael mu odporuje a odebere mu mrtvé tělo, aby je dovedl do nebe (Jdt 9). V Janově Zjevení bojuje Michael jako vůdce nebeského vojska andělů proti draku a svrhává ho na zem. "A strhla se bitva v nebi. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé" (Zj 12,7-9). Drak je v mnohých náboženstvích obrazem mocností nepřátelských Bohu. Michael je anděl, který v nás bojuje proti všemu, co by mohlo Bohu upírat jeho hodnost. Michael je anděl, který bdí nad tím, aby v nebi naší duše vládl Bůh, a ne satan, aby naše srdce lnulo k Bohu a nedalo se oslnit panenským světem. Michael tedy zaštiťuje, aby v nás panoval Bůh. Jen když v nás bude vládnout Bůh, staneme se skutečnými lidmi.

V jednom svém kázání Cyril Jeruzalémský praví: "Když chtěl Kristus přijít na zem k lidem, zvolil Bůh Otec mohutnou sílu, jež sluje Michael, a svěřil Krista jeho péči." Michael není žádný líbezný andílek, nýbrž anděl plný síly. A onu sílu sesílá Bůh každému člověku, aby nemohl být přemožen mocnostmi tohoto světa. To je útěšná zvěst. Po svém boku máme anděla, který za nás bojuje. Zastává se nás, když proti nám lidé útočí, ale i tehdy, když bojujeme sami se sebou. Zasazuje se především za bezmocné a slabé a za děti. Tomu dobře rozuměly děti v pozdním středověku: Konaly se velké pouti dětí do Normandie, k Mont-Saint-Michel. Z Porýní, z Bavorska, z Würtembergu a ze Švýcarska proudily děti k tomuto svatému vrchu, na němž byl uctíván archanděl Michael. Zřejmě cítily, že na tomto nepřátelském světě potřebují silnou ochranu archanděla, aby mohly skutečně žít.

Někdy se zdá, že dítě je vydáno všanc moci destruktivních sil. Když mi dospělí vyprávějí, jak byli v raném věku vystaveni zvůli hněvivého otce, který je div nezabil nebýt maminky, pak se ve mně vzedme veliká zlost. A současně pociťuji hluboký soucit s tímto člověkem, který byl na pospas vydán destruktivní moci otce či matky. Ale když nad tím uvažuji, snažím se pochopit otce, který měl pravděpodobně sám těžké dětství a následně předával dále to, co sám kdysi utržil. Určitě tím dosud sám trpí. Ale nemůže jinak. Je užírán svou agresí. Když potom myslím na dítě, pomáhá mi představa, že přes všechnu svou bezmocnost a bezbrannost přece jen není zcela vydáno otcově moci, že tu je anděl - Michael, který za ně bojuje a propůjčuje mu vnitřní sílu k přežití tohoto boje. Leckdy se divím, že lidé s brutálním dětstvím zůstali alespoň trochu normální, že dokonce vykonali veliké věci. To se jich zastal Michael. Bojoval za ně a "díky" tvrdým střetům je vybavil novou silou. Pod její záštitou se mohou pustit do životního boje.

Často se však také setkávám s lidmi, kteří už nemají sílu, kteří byli v dětství krutě zlomeni. Mohu se spolu s nimi zadívat na jejich rány a opětovně o nich hovořit. Ale přijde chvíle, kdy už nepomůže žádné prohlížení ran. Těmto lidem nemohu dát ani žádnou lacinou útěchu, že to jednou zase bude dobré a že budou v životě všechno zvládat. Zde pomůže představa anděla Michaela. V něho mají doufat. Pak přes svou zlomenost - začnou tušit, že nejsou jen slabí, nýbrž že v nich také sídlí síla, která jim pomůže přestát životní boj. Smyslem uctívání archanděla Michaela odedávna bylo, že se lidé dostali do styku se svou vlastní silou. Když poraněné lidi odkážu na Michaela, získají odstup od svých poranění. Začnou vzhlížet k síle, kterou jim po bok postavil Bůh. Jestliže si představí, že spolu s nimi zápasí archanděl Michael, pak se přes všechnu dosavadní marnost nevzdají, nýbrž odváží se boje, jemuž se dosud vyhýbali. V archandělu Michaelovi se budou cítit zvláštním způsobem ukryti a chráněni. Michael ukazuje na síly, které dřímou v naší duši a skrze důvěru v anděla se v nás probouzejí.

Články na podobné téma:
Pokora jako odvaha k pravdě
Pravdivost života
Nejdřív se potřebuješ rozzlobit

Spusťte malé laviny
Cit pro zachvívání našich bližních
Naděje narození brutálně zničena
Věci nejsou takové, jakými se zdají
Duchovní kultura Slovanů
Zlomky z apokryfních spisů
Evangelium Jakuba menšího
Evangelium Marie z Magdaly
Evangelium o narození Panny Marie
Tomášovo evangelium
Evangelium Esejských
Encounters with angels
Indigo children
3 Magi and the Star of Bethlehem

nahoru


Zpátky na Novinky