Modlitby rodičům a dětem

Rudolf Steiner

Z knihy Básně, modlitby, meditace

Mluveno matkou před narozením:

Světlo a teplo
Božského ducha světa
Zahaliž mne.

***

Mluveno matkou před narozením:

A duše dítěte
budiž dána
podle Vaší vůle
z duchovních světů.

***

Po narození:

A duše dítěte
budiž mnou vedena
podle Vaší vůle
do duchovních světů.

***

Mluveno matkou:

Modlitba matky za své dítě

Do tebe nechť proudí světlo, které by tě uchopilo.
Provázím jeho paprsky teplem své lásky.
Myslím svými nejlepšími radostnými myšlenkami na hnutí tvého srdce,
aby tebe posilovaly,
aby tebe nesly,
aby tebe rozjasňovaly.
Sbírat chtěla bych před tvými životními kroky
své nejlepší radostné myšlenky,
aby se připojily ke tvé životní vůlí
a ta aby se posilňující nalézala v celém světě
stále více sama skrze sebe.

***

Večerní modlitba pro malé děti, které se již samy modlí:

Od hlavy až k patě
obraz Boží jsem.
Od srdce až do rukou
cítím Boží dech.
Promlouvám-li ústy,
následuji Boží vůli.
Zřím-li Boha všude:
v otci i též v matce,
ve všech milých lidech,
ve zvířeti i květině
ve stromu i kameni,
nepociťuji strach před ničím,
jenom lásku ke všemu,
co mne obklopuje,
co je kolem mne.

(Neučit zpaměti. Dítě každého večera opakuje po dospělém slova,
později jednotlivé řádky, až se ponenáhlu naučí celé modlitbě.)

***

Ráno

Když vidím Slunce, myslím ducha Božího,
když pohnu rukou, žije ve mně duše Boží,
když učiním krok, jde ve mně vůle Boží,

a když vidím člověka,
žije v něm duše Boží,
a ta žije také v otci a matce,
ve zvířeti a květině, ve stromu a kameni.
Nikdy mě strach nemůže dostihnout,
jestliže myslím... v duchu Božím,
jestliže žiji... v duši Boží,
jestliže kráčím... ve vůli Boží.

(Ranní modlitba dítěte)

***

Dívám se do světa,
v němž svítí Slunce,
v němž září hvězdy,
v němž leží kameny,
žijící rostou rostliny,
cítící žijí zvířata,
v němž oduševnělý člověk
dává příbytek duchu.
Dívám se do duše,
která žije v mém nitru. -
Duch Boží tká
ve světle Slunce i duše
v prostoru světa venku,
v hlubinách duše uvnitř.-
K tobě, ó duchu Boží,
chci se obracet s prosbou,
aby v mém nitru rostly
k učení a k práci
síla a požehnání.

(Pro děti)

***

Rostliny klíčí v noci země,
byliny pučí mocí vzduchu,
plodiny zrají silou Slunce.

Tak klíčí duše ve schráně srdce,
tak pučí moc ducha ve světle světa,
tak zraje síla člověka v záření Božím.

(Modlitba před jídlem, u stolu)

***

Moudrosti, prosvětli mě,
lásko, protepluj mne,
sílo, pronikej mnou,
aby ve mně povstal
služebník svaté věci,
pomocník lidstva,
nezištný a věrný.

***

Děti nechávají pro nás - dospělé -
otevřené nebe,
aby měl k nám přístup duchovní svět.

Články na podobné téma:
Cvičení v nepředpojatosti (R. Steiner)
Cvičení v pozitivnosti (R. Steiner)
Otčenáš (s hlubším výkladem R. Steinera)
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby
Vztah křesťanství k ostatním náboženstvím
Křesťanské autority vyzývají členy své víry k toleranci jiných náboženství
Jednota náboženství
From Moses to Mahaprabhu
To Love God
The Bhagavata
The Mystical Core of Organized Religion
Christ is Risen
Why the Cross is the Symbol of Jesus Christ as the Cosmic Purusha
Karmic Speculation Cannot Build A Dharmic Nation

nahoru


Zpátky na Novinky