PETROVO EVANGELIUM

Z knihy Neznámá Evangelia
Překlad: P. Pokorný
(celé Petrovo evangelium a další nekanonická evangelia ke stažení v rubrice KNIHY)

(1) ...Nikdo z Židů si neumyl ruce, ani Herodes, a také nikdo z jeho soudců. Když si je tedy nechtěli umýt, povstal Pilát. (2) A tehdy poručil král Herodes, aby se chopili Pána, a řekl jim: "Co jsem poručil, abyste mu učinili, to učiňte."

(3) Stál tam Josef, přítel Piláta a Pána, a protože věděl, že ho chtějí ukřižovat, přišel k Pilátovi a požádal o tělo Páně, aby ho pohřbil. (4) A Pilát poslal k Herodovi a požádal o jeho tělo. (5) A Herodes řekl: "Bratře Piláte, i kdyby nikdo o něj nebyl požádal, my bychom ho byli pohřbili, protože už svítá sobota. Je totiž psáno v zákonu, že slunce nesmí zapadnout nad zabitým." A vydal ho lidu v den před prvním dnem nekvašených chlebů, jejich svátkem.

(6) Oni se chopili Pána, strkali ho ve spěchu a říkali: "Vlečme Syna Božího, když ho máme v moci." (7) A přehodili mu purpurový plášť a posadili ho na soudcovský stolec říkajíce: "Suď spravedlivě, králi Izraele." (8) A kdosi z nich přinesl trnový věnec a položil jej na hlavu Páně. (9) A druzí stáli a plivali mu do obličeje, jiní ho bili po tvářích, další ho bodali rákosem a někteří ho bičovali a říkali: "Takovou poctou poctěme Syna Božího."

(10) A přivedli dva zločince a uprostřed mezi nimi ukřižovali Pána. On ale mlčel, jako by necítil žádnou bolest. (11) A když vztyčili kříž, dali tam nápis: "Toto je král Izraele." (12) A když položili před něho jeho šaty, rozdělili si je a metali o ně los. (13) Jeden z oněch zločinců je káral a říkal: "My toto trpíme kvůli zlým skutkům, které jsme spáchali, ale čím vám ukřivdil on, který se stal spasitelem lidí?" (14) A oni se na něho rozhněvali, přikázali, aby mu nezlomili nohy, aby zemřel v útrapách.

(15) Bylo poledne a tma zahalila celou Judeu, oni zneklidněti a báli se, že snad slunce zapadlo, když ještě žil. Je totiž psáno: "Slunce nesmí zapadnout nad usmrceným." (16) A kdosi z nich řekl: "Dejte mu pít žluč a ocet." Oni to namíchali a dali mu pít. (17) A splnilo se vše a naplnili míru hříchů nad svou hlavou. (18) A mnozí chodili se světly v domnění, že je noc, a padali (na zem). (19) A Pán vykřikl a volal: "Má sílo, má sílo, tys mne opustila." Jakmile to řekl, byl vzat vzhůru. (20) V tu hodinu se roztrhla chrámová opona v Jeruzalémě.

(celé Petrovo evangelium a další nekanonická evangelia ke stažení v rubrice KNIHY)

Články na podobné téma:
Vidění Henochovo
Zlomky z apokryfních spisů
Z Nag Hammádí Kodexu
A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?
Ježíš o vznešeném postavení žen
Kumránské rukopisy
Noemova archa a Gilgamešův návrat
Gilgameš, sumerské příběhy a jejich vliv na Starý zákon
Pohled gnostiků
Byla mezi apoštoly žena?

nahoru


Zpátky na Novinky