Pravé důvody rezignace ThDr. Jana Schwarze

Převzato z www.ccsh.cz

Tisková konference 27.6.2005 - pravé důvody rezignace ThDr. Jana Schwarze
Praha  27. 6. 2005 -  Ještě před oficiálním zahájením 4. zasedání VIII. sněmu Církve československé husitské, jenž je nejvyšším orgánem CČSH, který měl při zvláštním zasedání jednat o odvolání patriarchy, rezignoval patriarcha CČSH ThDr. Jan Schwarz. Jeho rezignaci přijalo svým hlasováním 408 delegátů sněmu, 16 bylo proti, 51 se zdrželo.
Členové biskupské rady a Prezidia Ústřední rady se rozhodli na tiskové konferenci dne 27.6.2005 uvést skutečné důvody rezignace ThDr. Jana Schwarze a zastavit tak jeho kampaň proti CČSH, jíž zastírá svá selhání, která ho k rezignaci dovedla.


Tiskové konference se za biskupský sbor a Prezidium ÚR CČSH účastnil nový správce církve královéhradecký biskup Štěpán Klásek, pražský biskup Mgr. Karel Bican, slovenský biskup ThDr. Jan Hradil ThD. a dále generální tajemník sněmu CČSH ThDr. Tomáš Butta ThD. Místopředseda ÚR CČSH v ČR a předseda Stálého předsednictva CZ Ing. Karel Rauš a finanční zpravodaj ÚR CČSH v ČR Mgr. Radek Zapletal se nemohli tiskové konference oproti původnímu plánu zúčastnit, a to ze závažného důvodu - byli na Ministerstvu kultury ČR registrovat Ústavu CČSH ve znění schváleném církevním sněmem - nejvyšším orgánem církve, čímž by měla být učiněna přítrž zkreslenému pohledu ministerstva na CČSH, jehož příčinou byla registrace torza Ústavy, jak ji nechal v době svého patriarchátu zaregistrovat ThDr. Jan Schwarz.

Novináři na tiskové konferenci 27. 9. 2005 obdrželi v písemné podobě tyto přílohy:

I. Oběžník CČSH č. 4/2005 ze dne 25.června 2005 – Úřední zprávy č. 3/2005, část normativní: Usnesení církevního sněmu konaného 25. 6. 2005 vyhlášené v Úředních zprávách č. 3/ 2005

II. Oběžník CČSH č. 6/2005 ze dne 25. června 2005 – Úřední zprávy č. 5/2005, část normativní: Usnesení Církevního zastupitelstva CČSH konaného dne 25. 6. 2005 v Praze

III. Výpis ze zápisu Církevního zastupitelstva CČSH 25. 6. 2005: Potvrzení o určení správce církve

IV. Výpis ze zápisu Diecézní rady Praha CČSH z 30. 3. 2005

V. Několik bodů k osobnímu i profesnímu selhání ThDr. Jana Schwarze jako patriarchy

--------------------------------------------------------------------

První dvě přílohy byly doručeny formou Úředních zpráv do náboženských obcí. (O usneseních a průběhu sněmu včetně výsledku jednání CZ o správci církve informuje v jedné z předešlých zpráv generální tajemník sněmu CČSH ThDr. Tomáš Butta ThD.) Třetí příloha dokladuje rozhodnutí CZ, které jmenovalo správcem církve biskupa Štěpána Kláska. Čtvrtou a pátou přílohu, které uvádějí byť zdaleka ne všechny body profesního i osobního selhání ThDr. Jana Schwarze jako patriarchy, uvádíme zde.

Příloha č. IV: Výpis ze zápisu Diecézní rady Praha CČSH z 30. 3. 2005 - zkrácená podoba, bod 3:

DR svým usnesením dává návrh DS na svolání generální synody duchovenstva, mimořádného církevního sněmu (podle čl 53, odst. 4) s jediným bodem programu: Novelizace Ústavy (úprava čl. 52, odst. 4 v novém znění: patriarcha může být odvolán usnesením 3/4 většiny přítomných členů ") a dále minořádného zasedání církevního sněmu s jediným bodem programu: Odvolání patriarchy CČSH ThDr. Jana Schwarze z funkce a služby patriarchy (podle čl. 52, odst. 4).

Odůvodnění:

a) Patriarcha ThDr. J. Schwarz vystoupením v TV Nova ve dnech 22. - 24.3.2005 a iniciováním natáčení svědeckých výpovědí členů CČSH zdiskreditoval v očích veřejnosti CČSH. Zásadním způsobem tak porušil usnesení CZ z 8.12.2004, a to i přesto, že mu bylo výslovně usnesením č. 11 Církevního zastupitelstva uloženo: "CZ uložilo br. patriarchovi, aby se zřekl článků a projevů, které nejsou oficiálním postojem církve..." (Úřední zprávy č. 3/2004, část normativní, vydané 30.12.2004). Patriarcha výše uvedeným vystoupením v TV NOVA namísto iniciování nezávislé kontroly příslušnými církevními orgány (revizoři NO, DRFV a CRFV) prezentoval neověřené informace v komerční televizi před zraky miliónů televizních diváků na základě domněnek. Tento postup je v příkrém rozporu s křesťanskou morálkou (Mt 18. 15 - 18a) a s ohledem na postavení Dr. Schwarze neomluvitelný.

Patriacha si musel být dobře vědom, že překročil své kompetence a porušil základní pravidla daná Písmem a řády církve. Patriacha si byl dobře vědom důsledků svého činu, který vědomě a účelově načasoval tak, aby se domnělá informace dostala do povědomí veřejnosti před zasedáním Církevního zastupitelstva. DR se domnívá, že jeho cílem bylo zvlášť promyšleným způsobem zavést pozornost církevní i laické veřejnosti mimo hospodaření ÚÚR, který pod jeho vedením hospodařil mimo rozpočtová pravidla schválená Církevním zastupitelstvem. Protože je toto jednání opakované a výše uvedeným usnesením Církevního zastupitelstva byly vyčerpány již všechny možnosti domluvy, je přistupováno k tomuto radikálnímu řešení. Žádost o zahájení kárného řízení není tímto návrhem dotčena, neboť má pouze charakter předběženého opatření a netýká se celé činnosti ThDr. J. Schwarze v jeho službě.

b) ThDr. Jan Schwarz v uplynulých letech použil prostředky na opravu kanceláře patriarchy a služebního bytu, který užívá, a přestavoval další kanceláře ÚÚR v rozporu s usneseními Církevního zastupitelstva o návrhu rozpočtu. Důkazem jeho pochybení jsou žádosti, které sám dal na pořad jednání ÚR v ČR, a ve kterých žádal ÚR v ČR, aby schválila další čerpání rozpočtu zpětně až po provedení prací.

c) ThDr. Jan Schwarz obdobným způsobem jednal s firmou WOODOO, která nejprve bez usnesení ÚR v ČR vstoupila v rozporu se všemi ustanoveními církve na žádost patriarchy do počítačové sítě ÚÚR, ve které byla uložena osobní data zaměstnanců ve služebním poměru k církvi, a pracovala s nimi, a to i přes písemné upozornění tehdejšího zástupce statutárního orgánu - místopředsedy ÚR v ČR Ing. Milana Líšky.

d) ThDr. Jan Schwarz je jako předseda ÚR v ČR plně zodpovědný za zveřejnění informace týkající se Dr. H. Bastlové v Českém zápase, ve kterém porušil základní pravidla křesťanská i obecně závazné legislativy (na ochranu osobnosti), a to tím, že ČZ citoval z jejího trestního rejstříku.

e) ThDr. Jan Schwarz informoval ÚR v ČR o získání účelově vázaných finančních prostředků ze SRN s více než 2 letým zpožděním, a to až ve chvíli, kdy bylo zjištěno z jiných informačních zdrojů, že tyto prostředky dostal. Nakonec část těchto finančních prostředků podle svého tvrzení vrátil dárci, a to i přes to, že takto získané finanční prostředky byly potřebné pro tiskový odbor ÚÚR.

f) Pod vedením ThDr. Jana Schwarze se v čele ÚÚR vystřídali 4 ředitelé v průběhu 3 let. Za stejnou dobu ThDr. Jan Schwarz v sekretariátu patriarchy vyměnil přes 10 pracovníků. Tento stav sám o sobě svědčí o pochybení a nevyzrálosti vedoucího činitele, který není schopen zajistit chod úřadu ani prostřednictvím svých ředitelů, ani svých nejbližších spolupracovníků, které si sám vybírá.


Schváleno: Jednomyslně.

-------------------------------------------------------------------

Příloha č. V: Několik bodů k osobnímu i profesnímu selhání ThDr. Jana Schwarze jako patriarchy

ThDr. Jan Schwarz jako patriarcha CČSH

· v rozporu s usnesením církevního sněmu zaregistroval z více než 200 stran Ústavy a dalších řádů CČSH jen 4 strany textu, který ještě upravil tak, aby ještě více posílil své kompetence

· po zasedání Církevního zastupitelstva, které odkrylo některé jeho nedostatky, přišla mnohým členům zastupitelstva zpráva SMS, která vyvolala u adresátů strach z ohrožení na jejich životě, což nyní v souvislosti s jeho osobou vyšetřuje Policie ČR

· zadržoval na svém soukromém účtu, který byl veden u Komerční banky v Třebíči, několik tisíc Euro, aniž o tomto faktu kdokoli v církvi věděl, což je nyní v šetření Policie ČR

· hospodařil v Úřadu ústřední rady s vykázanou ztrátou několik miliónů korun

· kromě svého základního platu si vyplácel plat vedoucího kanceláře, čímž církvi způsobil škodu více než 300 000 korun

· vyplácel své asistentce kromě jejího stálého platu další plat, díky čemuž jeho asistentka se svým středoškolským vzděláním častokrát brala 2-3krát větší plat než faráři s ukončeným vysokoškolským vzděláním

· na náklady ÚR si nechal opravit ve výši několik stovek tisíc korun byt, v němž bezprostředně před ním bydlel emeritní patriarcha Josef Špak a bez předchozího ohlášení stavebnímu úřadu spojil dva sousední byty, aby získal byt 7+ 1 (2 příslušenství); obdobně bez předchozího ohlášení stavebnímu úřadu nechal probourat svou kancelář do kanceláře své asistentky, a tu přemístil do další kanceláře

· opakovaně medializoval nepodložené kauzy a záměrně diskreditoval v očích veřejnosti celek církve, její orgány i jednotlivé členy, zvláště ty, kteří upozorňovali na jeho nedostatky


-------------------------------------------------------------------

nahoru


Zpátky na Novinky