Cvičení v pozitivnosti

Rudolf Steiner

Z knihy Otčenáš

"Každé poznání, které hledáš, jen abys obohatil své vědění, jen abys v sobě hromadil poklady, odvádí tebe od tvé cesty; avšak každé poznání, které hledáš, aby ses stal zralejším na cestě zušlechtění lidského a světového vývoje, přivádí tě o krok vpřed. Takový zákon žádá neúprosného zachování. A nikdo není žákem dříve, dokud si nestanovil tento zákon vodítkem svého života. Tuto pravdu duchovní výchovy lze shrnout do krátké věty: Každá myšlenka, která se ti nestane ideálem, ubíjí v tvé duši určitou sílu; každá myšlenka však, která se ti stane ideálem, vytváří v tobě životní síly."

(Rudolf Steiner "O poznávání vyšších světů")

Cvičení spočívá v tom, že se žák učí ve všech zkušenostech, bytostech a věcech vyhledávat to, co je v nich dobré, krásné, výtečné apod. Nejlépe nám objasňuje to, oč tu jde, perská legenda o Kristu Ježíši: Když Kristus Ježíš kráčel kdysi cestou se svými učedníky, spatřil na pokraji cesty již v rozkladu se nalézající psí mrtvolu. Všichni učedníci odvraceli od odpuzujícího obrazu hlavu. Jen Kristus Ježíš se u mrtvoly zastavil, v zamyšlení pozoroval psa a pravil: "Jak krásné zuby mělo to zvíře!" Zatímco učedníci viděli jenom to ošklivé, nesympatické, hledal Kristus Ježíš na zvířeti to krásné.

Tak musí žák denně usilovat o tom, aby vždy a ve všem, u každé věci a bytosti, vyhledával jen to kladné. Pak brzy zjistí, že i tam, kde se cítí odpuzován ošklivostí apod., skrývá se něco krásného, že i ve zločinci se tají dobro, že i v šílenci se nějakým způsobem skrývá božská duše. S tímto cvičením souvisí také zdržování se kritiky.

Nesmí se však na tento příkaz pohlížet tak, abychom označovali bílé jako černé a černé jako bílé. Špatné nemůžeme shledávat dobrým, omyl pravdivým, ale můžeme dospět k tomu, že nám špatné nebrání vidět dobré a omyl vidět pravdivě. Je zde však rozdíl mezi posuzováním, které vychází pouze z vlastní osobnosti, kdy člověk usuzuje podle svých osobních sympatií. A je zde také stanovisko, ze kterého se žák s porozuměním a láskou noří do bytosti druhého a všude se táže: "jak došel ten druhý k tomu, že je právě takový, anebo že si právě tak počíná?"

Takové stanovisko samo vede ke snaze nedokonalému spíše pomáhat, než jej pouze kárat a kritizovat.
Námitka, že životní poměry u mnoha lidí vyžadují, aby kárali a soudili, nemůže tu být uplatňována. Neboť pak jsou životní okolnosti právě takové, že dotčený člověk nemůže projít správnou vnitřní výchovou. Člověk by si navzdory všemu neměl žádat pokrok, který může být dosažen pouze za určitých podmínek.

Kdo se po celý měsíc vědomě obrací ve všech svých zkušenostech k tomu, co je v nich kladné, ten ponenáhlu zjistí, jak se do jeho nitra vkrádá pocit, jako by se jeho kůže na všech stranách stávala prostupnou, a jak se jeho duše široce otevírá různým skrytým a jemným dějům v jeho okolí, které před tím jeho pozornosti zcela unikaly. Jde právě o to, aby žák v sobě potíral nepozornost vůči takovým subtilním věcem; nepozornost přítomnou v každém člověku.
Zjistí-li žák, že naznačený pocit se uplatňuje v jeho duši jako jistý druh blaženosti, pak nechť se pokusí přivést tento pocit ve svých myšlenkách k srdci a odtud ho nechá proudit do očí, odtud pak do prostoru a kolem sebe. Člověk doslova vyrůstá nad sebe. Učí se pohlížet na kus vého okolí jako na něco, co k němu náleží. K tomuto cvičení je zapotřebí velmi mnoho soustředěnosti a především uznání, že všechno bouřlivé, vzněcující a náruživé působí na naznačenou náladu zcela ničivě.

Články na podobné téma:
Otčenáš (s hlubším výkladem R. Steinera)
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby
Vztah křesťanství k ostatním náboženstvím
Křesťanské autority vyzývají členy své víry k toleranci jiných náboženství
Jednota náboženství
From Moses to Mahaprabhu
To Love God
The Bhagavata
The Mystical Core of Organized Religion
Christ is Risen
Why the Cross is the Symbol of Jesus Christ as the Cosmic Purusha
Karmic Speculation Cannot Build A Dharmic Nation

nahoru


Zpátky na Novinky