Tomášovo evangelium


(celé Evangelium je ke stažení v rubrice KNIHY)

web (c) - Patrick Tangero Zandl & Astrologician

Před těmito logii, výroky, by mnělo být uvedeno "Ježíš pravil", leč ve shodě s autorem překladu jsem téhož názoru, že sbírka Ježíšových výroků toho nemá zapotřebí.

1. Kdo najde výklad těchto výroků, neokusí smrti.
2. Člověk který hledá, ať nepřestává hledat. Když najde, bude otřesen, bude se divit a stane se pánem veškerenstva.
3. Když vám ti, kteří vás vedou, říkají: "Hle, království je v nebi," pak vás předejdou ptáci. Kdyby vám říkali: "Je v moři," předejdou vás tam ryby. Ale království je ve vás a mimo vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Když však sami sebe nepoznáte, ocitnete se v chudobě a sami budete ochuzeni.
4. Starý muž se bez váhání zeptá docela malého dítěte sedmidenního, kde je místo života, a bude žít. Neboť mnozí první budou poslední a stanou se jedním jediným (...budou mít věčný život...).
5. Poznej, co je před tvou tváří, a zjeví se ti to, co je ti skryto. Není totiž nic skryto, co nebude zjeveno.
6. Jeho učedníci se ho ptali a řekli mu: "Chceš, abychom se postili, a jakým způsobem se máme modlit? Budeme dávat almužny a jaké jídlo budeme dodržovat? Ježíš řekl: "Nelžete a nedělejte to, co nenávidíte, neboť všechny věci jsou zjevné před tváří nebe. Nic totiž není utajeno, co by se neukázalo, a co je skryto, nezůstane nezjeveno.

39. Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevešli dovnitř a ty, kteří chtějí dovnitř, vejít nenechali. Vy buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.
40. Jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce, a protože byl zasazen mimo Otce a protože nebyl upevněn, bude vyvrácen a zhyne.
41. Tomu, kdo má něco ve své ruce, bude dáno, a kdo nemá, i to málo, co má, mu bude odňato.
42. Buďte kolemjdoucími.
43. Učedníci: "Kdo jsi ty, že nám tohle říkáš?" Ježíš: "Z toho, co říkám, nerozumíte, kdo jsem; jste jako židé, protože oni milují strom a nenávidí jeho plod, či milují plod a nenávidí strom."
44. Kdo se rouhá Otci, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá Synu, bude mu odpuštěno, kdo se rouhá Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno na zemi ani na nebi.

63. Byl bohatý člověk, který měl mnoho majetku. Řekl: "Budu užívat svůj majetek, abych sel, žal, pěstoval a naplnil své sýpky plody, abych neměl v ničem nedostatek." To je to, co si myslel ve svém srdci. Oné noci zemřel. Kdo má uši, ať slyší.
64. Jeden muž měl, a když připravil, poslal svého služebníka, aby pozval hosty. Ten šel k prvnímu a řekl mu: "Můj pán tě zve." On řekl: "Mám u obchodníků peníze. Večer přijdou ke mně a já musím jít a dát jim příkazy. Omlouvám se na hostině." Šel k jinému a řekl mu: "Můj pán tě pozval." Řekl mu: "Koupil jsem dům, je mne tam na den zapotřebí. Nebudu volný." Šel k třetímu a řekl mu: "Pán tě zve." Řekl mu: "Můj přítel se bude ženit. Já jsem ten, kdo bude pořádat hostinu. Nebudu moci přijít." Šel k jinému a řekl: "Můj pán tě zve." Řekl mu: "Koupil jsem vesnici a jdu, abych vybral poplatky. Nebudu moci přijít, omlouvám se." Služebník šel ke svému pánu a řekl mu: "Ti, které jsi pozval na hostinu, se omluvili." Pán řekl svému služebníku: "Jdi ven do ulice, a které tam najdeš, přiveď, aby se účastnili hostiny. Kupci a obchodníci nevejdou do místa mého Otce."
65. Ukažte mi kámen, který stavitelé zavrhli. To je kámen úhelný.
66. Kdo pozná veškerenstvo a má nedostatek v sobě, má nedostatek ve všem.
67. Jste blahoslavení, když by vás nenáviděli a pronásledovali; a nenajdou místo tam, kde vás pronásledovali.
68. Jeden dobrý muž měl vinici a dal ji sedlákům, aby ji obdělávali a on aby od nich bral úrodu. Poslal svého služebníka, aby mu sedláci dali úrodu z vinice. Ti chytili jeho služebníka, zbili ho a málem zabili. Služebník šel a řekl to svému pánu. Jeho pán řekl: "Snad jej nepoznali." Poslal jiného služebníka. Sedláci zbili i jeho. Tehdy pán poslal svého syna. Řekl: "Snad budou mít úctu." Sedláci, protože věděli, že je to dědic vinice, ho chytili a zabili. Kdo má uši k slyšení, slyš.

91. Řekli mu: "Pověz nám, kdo jsi, abychom v tebe věřili." Řekl jim: "Zkoumáte tvářnost nebe a země, a toho, který je před vámi, jste nepoznali. Ani tuto chvíli neumíte prozkoumat."
92. Hledejte a naleznete. Ale to, na co jste se mne dříve ptali a tehdy jsem vám to neřekl, chci nyní povědět, ale neptáte se na to.
93. Nedávejte psům, aby se to neocitlo na hnojišti. Neházejte perly sviním, aby je nepošlapaly.
94. Kdo hledá, najde, kdo klepe, bude mu otevřeno.
95. Když máte peníze, nedávejte je na úroky, ale dávejte je tomu, kdo vám je nedá.
96. Království Otce je podobné ženě, která nese džbán plný mouky. Když šla dlouhou cestu, ucho džbánu se utrhlo a mouka se vysypala na cestu. Nevěděla to. Nepoznala ztrátu. Když došla do domu, postavila džbán na zem a našla jej prázdný.
97. Království Otce je podobné ženě, která vzala trochu kvasu, skryla ho v těstu a udělala z něho velké chleby. Kdo má uši, ať slyší.
98. Království Otce je podobné muži, který chtěl zabít mocného muže. Vytáhl ve svém domě meč a vrazil do stěny, aby poznal, zda je jeho ruka dost silná. Potom zabil mocného.
99. Učedníci: "Tvoji bratři a tvoje matka stojí venku." Ježíš: "Ti zde, co činí vůli Otce, ti jsou moji bratři a má matka. Oni jsou to, kteří vejdou do království Otce."
100. Ukázali Ježíšovi zlatou minci: "Císařovi lidé od nás vymáhají daně." Řekl jim: "Dejte císařovi císařovo, dejte Bohu, co je Boží, a co je mé, dejte mně."

(celé Evangelium je ke stažení v rubrice KNIHY)nahoru