IRIS

Učte nás plavat... 

Gopal Singh
Článek starý 22 let, a přesto stále aktuální...


Proslov jménem hostů z mimo křesťanských náboženství na valném shromáždění SRC ve Vancouveru. - Na shromážděni byli zastoupeni hindové, muslimové, sikhové, židé, buddhisté a zoroastristé z Indie, Pakistánu, Srí Lanky, Tuniska, Japonska, Thajska a Sovětského svazu.

1. Nejsme zde abychom konvertovali nebo abychom kázali, ale abychom naslouchali vašim kázáním a vašemu jednání, vašim problémům - duchovním a společenským, hospodářským a naukovým - a tomu, jak se snažíte je řešit. Nejsme tu dokonce ani kvůli dialogu (protože dialog je nebezpečné slovo). Jsme tady jaksi na pouti. A až se vrátíme zpět, k těm, kteří nás vyslali, předáme tak obsáhle, jak možno, dobré zprávy o vašich organizačních možnostech, o vaší schopnosti myslet nahlas a kupředu, o vašem přání poznat jací jsme a být ve společenství s námi, kdo tvoříme tři čtvrtiny světového mimokřesťanského lidstva.

Ujišťuji vás, že až se vrátíme domů, oplatíme vám tuto vaši přízeň v hojné míře. Jedním z plodů vaší velkomyslnosti je, že když hovoříte o problémech světa, degradujete nás na "třetí svět" (jsem šťasten, že jste nás neztotožnili s podsvětím - alespoň zatím ne). Ale ujišťuji vás, ve vší srdečnosti a s duchovním přesvědčením, že patříme jen do jednoho světa; váš svět je stejný jako můj svět. Když nás odstrčíte příliš hluboko, věřte mi, váš svět nezůstane nezasažen; klesnete spolu s námi.

2. Nazvali jste Ježíše Krista světlem a životem světa. Ctím jeho památku stejně silně jako vy, protože on pro nás není cizincem. Budete pohoršeni, když vám řeknu, že to byl člověk Východu, chudý jako většina z nás tam a manuální dělník po celý svůj život'? Neměl ani světlé vlasy ani modré oči, jak jste ho namalovali, a nemluvil ani anglicky, ani francouzsky, ani německy nebo španělsky - oficiálními jazyky SRC na tomto valném shromáždění. Snad byl tmavý, ale měl potřebný IQ a morální autoritu, aby otřásl světem napříč stoletími. My z Východu jsme ho poznali (tři mudrci) hned jak se narodil, jako syna Božího... Vy jste ho nepoznali ani. po tom, co byl ukřižován, ale teprve když vstal z mrtvých - a potom o tři století později, když Řím přijal křesťanství. Ale my v Indii jsme ho přijali v roce 67, když sv. Tomáš, apoštol, přistál na břehu Keraly v Jižní Indii. Dnes máme křesťanské společenství čtyřikrát větší než ve Švýcarsku, sídle SRC. Jeho příspěvek našemu zdravotnictví a výuce je skvělý a jeho nasazení pro věc chudých v našem středu je obdivuhodné. Doufáme, že naše malé menšiny, žijící ve vašem středu v Evropě a Severní Americe, které mají mnoho problémů (imigrace, zaměstnanost, kulturní a náboženské pronásledování) také získají sympatie a podporu křesťanské církve, která si vezme jejich věc za svou.

3. Křesťanský příspěvek k znovuobjevení našich náboženství byl velmi hluboký a dalekosáhlý. Hinduismus byl znovu objeven Maxem Miillerem; buddhismus Edwinem Arnoldem; sikhismus M. A. Macanliffem. Připravili jste slovníky a gramatiky našich jazyků tam, kde předtím neexistovaly; dali jste písmo našim starým, ale nepsaným jazykům, vytiskli jste poprvé naše spisy. Pracovali jste v našich lesích a pouštích a na zbědovaných ostrovech a vyzvali jste nás, abychom sami sebe nově (moderně) interpretovali - nebo zahynuli. Bojovali jste proti našim zastaralým zvykům, kastám, modlářství a přivodili jste osvobození našich žen (pro nás příliš brzy a trochu mnoho). A i když jste při tom všem zároveň podporovali kolonialismus a imperialismus, chceme tuto minulost zapomenout a odpustit vám ve jménu Ježíše Krista, jehož kříž jste slíbili nést všude tam, kde je bída a chudoba těla nebo duše.

4. Jsou nicméně věci, v nichž potřebujeme vaši pomoc víc než kde jinde. Na jedné straně křesťanské společnosti (zastoupené v SRC) po nás chtějí - a správně - abychom se zbavili své chudoby (kterou nám samy způsobily staletým koloniálním vykořisťováním). Na druhé straně nás zásobují (podplácením, nátlakem nebo i darem) zbraněmi - nás stejně jako naše nepřátelské sousedy... Ve vší vážnosti vás žádám o pomoc. Nevnucujte nám strach z vaší smrtonosné moci, nechtějte, abychom se báli jedni druhých. Nechte nás budovat naše zničená hospodářství v míru. Když už pro nás nemůžete nic udělat, tak nás aspoň nechte na pokoji. Na Východě bylo po 2. světové válce víc zabíjení než během ní... Prosím, prosím, zbavte nás tohoto milosrdného zabíjení.

5. A ještě jinde potřebujeme vaši pomoc přinejmenším stejně naléhavě: dnes máme náboženství bez víry, rychlost bez směru, nadšení bez soucitu; máme víc vědění, ale ne víc moudrosti.
Každý ekonomický pokrok rodí nové morální utrpení. Umíte nás ve svém vědeckém nadšení dopravit na Měsíc, ale člověk nebyl člověku nikdy víc vzdálen než teď. Naši nejnovější bohové jsou ocel a burza, naše nejlépe ovládané profese: oblékání a svlékání. Muži už nehledají radost v náruči ženy, žena v péči muže. Domovy se rozpadají. Násilí se vzmáhá v ulicích. Naše kultura, naše literatura jsou zkažené a pošpiněné. Život ztrácí smysl. Tady můžeme pomoci jedni druhým navrátit prastarou důstojnost a slávu mužům a ženám na této zemi. Všichni se zabýváme nedělní návštěvností v našich kostelích, rituály a dogmaty, ale společnost venku se rozpadá. Je načase, abychom podali jeden druhému pomocnou ruku, abychom obnovili mužství muže a ženství ženy v dobrém Božím jménu.

6. A ještě vás smím ve jménu Boha všeho lidstva vyzvat k chápání etosu a duchovních hledisek jiných náboženství, která jste tak laskavě přizvali na toto světové shromáždění křesťanů. Nepřátelství, nenávist a války mezi různými náboženstvími znetvořily naše dějiny stejně jako války a konflikty z politických, osobních nebo ekonomických příčin. Zároveň se závody ve zbrojení i toto musí přestat léta Páně 1983.
Většina světových náboženství - jako hinduismus, islám, sikhismus a judaismus věří v jednoho Boha... Všichni také věří v duši a v onen svět, nebe a peklo. A ti, kdo v to nevěří (jako buddhisté), věří v soucit s veškerým životem. Ti, kdo uctívají přírodní objekty, jako američtí Indiáni nebo naši domorodci, uctívají život a životodárné elementy, největší Boží dary. Nehádejme se tedy o formy a rituály, jde o postoje a ducha za nimi.
Žádný muž či žena nemají stejnou tvář s druhým. Žádný pták
nezpívá jako jiný. Hýření barev v přírodě, omračující rozmanitost: nic z toho není dílem člověka. Je to Boží zákon... Imperialismus duše je stejně nebezpečný jako jakýkoli sekulární imperialismus. Neuštědřujme lidem kázání o Poznání, aniž bychom jim poskytli praktické prostředky k překonání smrti a k životu a milování života - všeho života.

7. V této souvislosti jsem si vzpomněl na příběh, který vyprávěl Šrí Ramana Mahariši - velký hindský mudrc. Filozof se nechal převážet přes řeku a jak už to filozofové dělají, vyptával se převozníka: "Máš nějaké vědomosti o hvězdách a měsíci, který nad námi září, jaký vliv mají na naše moře a řeky a osudy?" Převozník odpověděl: "Vůbec ne. Hvězdy svítí z Boží vůle a konají svou práci, určenou jim Bohem. Co? Nevím. Ale jsou krásné a já je ne- mohu ani udělat, ani zničit. Já jenom žasnu nad slávou Boha, který je stvořil a umístil tam, kde jsou." Filozof řekl s hlubokým povzdechem: "Pak jsi promarnil čtvrtinu svého života..." O něco později se filozof zeptal: "Znáš dějiny vašich králů a královen, kteří nad vámi vládnou?" A. převozník odpověděl: "To také neznám. Králové a královny přicházejí a odcházejí, ale Bůh zůstává a je ke mně milosrdný. Tak proč se mám trápit s rodokmeny králů a královen, kteří jsou jen pro zlost a umírají?" Filozof řekl: "Pak jsi promarnil půl svého života!'" O něco později to filozof nemohl vydržet a znovu se zeptal: "Znáš přirozenost Boží? Kdo je? Kde přebývá? Jak ho lze poznat?" Převozník odpověděl: "Ne, pane; .neznám. Vím, že Bůh je a že působí všechno to, co se stává mně i tobě a že je milosrdný a laskavý a trestá zlo a víc o něm vědět nepotřebuji. Lépe se mi spí, když všechna svá trápení odevzdám do jeho péče." Filozof v hluboké úzkosti vykřikl: "Pak jsi, ty pošetilče, promarnil tři čtvrtiny svého života!" Uplynul krátký čas a hle, - proud řeky zesílil a loďka se počala kymácet. Filozofa se zmocnil panický strach. Teď bylo na převozníkovi, aby se zeptal: "Pane, proč se bojíte a propadáte panice? Což neumíte plavat?" A když filozof odpověděl: "Ne, pane, já neumím plavat," převozník se zasmál a řekl: "V tom. případě, pane, jste promarnil celý svůj život!"
Tak, drazí pánové, učte nás něco pozitivnějšího a praktičtějšího o plnosti života - jak plavat, a ne jak se přít a debatovat o zeměpise onoho světa nebo o historii a dogmatech vašich rozdělených církví. Děkuji vám.

Z angličtiny přeložil Vilém Krotký

Dr. Gopal Singh je známý indický politik, spisovatel, básník a filozof. By] členem indického parlamentu a vyslancem své vlasti. Mezi mnoha jeho díly je i vůbec první anglický překlad sikhských spisů a epická báseň o Ježíši Kristu s názvem "Muž, který nikdy nezemřel". V současnosti je předsedou Komise pro menšiny.

Převzato z Theologické  revue Církve československé husitské,  ročník 17/1984

Články na podobné téma:
Vztah křesťanství k ostatním náboženstvím
Křesťanské autority vyzývají členy své víry k toleranci jiných náboženství
Jednota náboženství
Is the Golden Rule a Vaisnava Principle?
Vatikánské poselství k hinduistickému svátku Diwali
The Mystical Core of Organized Religion
At the Heart of World Monotheism
Bibličtí proroci jako investigativní novináři
Bh. Thakur - Non-Sectarian Vaisnava-Dharma
From Moses to Mahaprabhu
To Love God
The Bhagavata
Ancient connections between different cultures
Behold the Lamb of God

Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
Sv. František - Učiň mne nástrojem
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby
Otčenáš - hlubší význam od R. Steinera

Christ is Risen
Why the Cross is the Symbol of Jesus Christ as the Cosmic Purusha
Karmic Speculation Cannot Build A Dharmic Nation

nahoru


Zpátky na Novinky