Vztah křesťanství k ostatním náboženstvím

Z knihy Světová náboženství,
napsal Hans Waldenfels

(Následující materiály pocházejí z prohlášení církve, a protože jsou závažné a zároveň mezi křesťany nepříliš známé, jsou zde uvedeny jako námět k zamyšlení a možná cesta k překonání nesnášenlivosti v dnešním světě. Pozn. red.)

Z prohlášení 2. vatikánského koncilu o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra aetetate (z 28. října 1965):

Lidé čekají od různých náboženských vyznání odpověď na záhadné otázky lidské existence, které dnes stejně jako kdysi hluboce znepokojují lidské srdce: co je člověk, jaký je smysl a cíl našeho života, co je dobré a co je hřích, jaký mají původ a účel bolesti, jakou cestou lze dosáhnout opravdového štěstí, co je smrt, zda je soud a odměna po smrti, a konečně ono poslední a nevýslovné tajemství, jež zahaluje naši existenci, odkud máme svůj původ a kam směřujeme. (čl.1)

HINDUISMUS

Náboženství pak, jež jsou úzce spjatá s pokrokem kultury, se snaží odpovědět na tyto otázky poznatky stále hlubšími a řečí stále víc a víc přesnou. Tak v hinduismu lidé zkoumají božské tajemství a vyjadřují je nevyčerpatelnou plodností mýtů a hlubokým filozofickým bádáním a hledají osvobození od úzkosti naší lidské přirozenosti různými způsoby asketického života nebo hlubokou meditací anebo tím, že se odevzdají Bohu s láskou a důvěrou. (čl.2)

BUDDHISMUS

Buddhismus podle svých různých škol uznává podstatnou nedostatečnost tohoto měnlivého světa a poučuje o cestě, jak by lidé byli schopni v duchu oddanosti a důvěry dostat se do stavu dokonalého osvobození, anebo dospět k nejvyššímu osvícení, a to vlastními silami nebo pomocí shůry. (čl.2)

ISLÁM

Církev také s úctou pohlíží na mohamedány, kteří uctívají jednoho Boha, živého a svébytného, milosrdného a všemohoucího, Stvořitele nebe a země, který mluvil k lidem... I když neuznávají Ježíše jako Boha, přesto ho ctí jako proroka a chovají v úctě jeho panenskou Matku Marii a někdy ji také s oddaností vzývají... Proto si také velmi váží mravního života a uctívají Boha hlavně modlitbou, almužnami a postem. I když během staletí povstaly mezi křesťany a mohamedány četné rozepře a nepřátelství, posvátný synod všechny vybízí, aby zapomněli na to, co bylo v minulosti, a snažili se upřímně vzájemně si porozumět, hájit a společně podporovat sociální spravedlnost pro všechny lidi, mravní hodnoty, mír a svobodu. (čl.3)

Z věroučné konstituce o církvi Lumen gentium:

Plán spásy se vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že zachovávají víru Abrahamovu a spolu s námi vyznávají jediného milosrdného Boha... (čl. 16)

Věčné spásy mohou dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, hledají však upřímně Boha a snaží se s pomocí milosti plnit jeho vůli tak, jak ji poznávají z hlasu svého svědomí. Božská prozřetelnost neodmítá prostředky nutné ke spáse ani těm, kdo bez vlastní viny sice ještě nedošli k výslovnému poznání Boha, ale snaží se s pomocí Boží milosti přijít na správnou cestu. Cokoliv dobrého a pravdivého se u nich nachází, církev se na to dívá jako na přípravu pro evangelium a jako na dar od toho, který osvěcuje každého člověka, aby konečně měl život. (čl.16)

Články na podobné téma:
Křesťanské autority vyzývají členy své víry k toleranci jiných náboženství
Jednota náboženství
Poutník a jeho cesta pronášení svatých jmen
František z Assisi - Píseň bratra slunce
Křesťanské mantry a modlitby

From Moses to Mahaprabhu
To Love God
The Mystical Core of Organized Religion
The Bhagavata

nahoru


Zpátky na Novinky