Zlomky z apokryfních spisů

Z Evangelia Hebrejců

ZLOMEK IV, komentuje Hieronymus (Ephes 5,4 Ezeichelem 18,5-9)
Jak také čteme v hebrejském evangeliu, že Pán říká učedníkům:
"A nikdy se neradujte, jenom když budete pozorní ke svému bratru v lásce."

"...a v Evangeliu podle Hebrejců, z něhož zpravidla čtou Nazorejci, patří mezi nejhorší zločiny, když někdo zarmoutí ducha svého bratra."

ZLOMEK IX (překlad z koptštiny)
Viz Ps.-Kyrillos Hierosol, Řeč o Marii Bohorodičce od Kyrillaod Kyrilla, arcibiskupa Jeruzalémského (rukopis z 10. stol.)

"Ten (mnich) řekl: V (evangeliu) podle Hebrejců je psáno: Když měl (chtěl) Kristus přijít na zem k lidem, dobrý Otec zavolal velikou moc v nebi, zvanou Michael, a Krista jí svěřil. Ona (tj. moc) sestoupila do světa (a) nazvali ji Maria..."

Z Evangelia Ebionitů

ZLOMEK II
"Jan (Křtitel) byl oděn oděvem z velbloudí srsti a měl kožený pás kolem svých boků. A jeho pokrmem byl med divokých včel, který měl chuť many jako koláč v olivovém oleji."

(Koláč, nikoliv kobylky jako v současné verzi Bible. Varianta chce dokázat, že Jan Křtitel žil jako vegetarián.)

ZLOMEK VI
"Přišel jsem zrušit oběti, a jestliže nepřestanete obětovat, neustoupí od vás hněv."

ZLOMEK VII
"Kde chceš, abychom ti připravili k jídlu velikonočního beránka?" "Netoužil jsem dychtivě jíst s vámi toto maso velikonočního beránka."

(Ježíš se nechce zúčastnit velikonoční večeře, protože nechce jíst maso. To je v tomto evangeliu druhý doklad o důrazném odsouzení pojídání masa.)

Z Mariina evangelia (překlad koptských a řeckých zlomků)

(8) "Když Blahoslavený pravil toto, pozdravil je všechny a řekl jim: "Pokoj vám. Můj pokoj staň se vaším. Střezte se, aby vás nikdo nesvedl slovy: "Hle, tady! nebo "Hle, tam!" Věru, Syn Člověka je uvnitř vás. Následujte jej! Ti, kteří ho hledají, jej naleznou. Jděte tedy kázat evangelium království.
(9) Nestanovujte žádná vymezení mimo to, které jsem vám určil, ani nedávejte zákon na způsob zákonodárce, aby se vás nezmocnili v něm."

Z Petrova evangelia (překlad z řečtiny)

(V) (18) "A mnozí chodili se světly v domnění, že je noc, a padali (na zem).
(19) A Pán vykřikl a volal: "Má sílo, má sílo, tys mne opustila."

Z Nikodémova evangelia (Akta Pilátova)

(II, 2) Pilát dal Ježíše předvést k sobě a řekl mu: "Proč tito lidé svědčí proti tobě? Neřekneš k tomu nic?" Ježíš řekl: "Kdyby neměli tu moc, neřekli by nic. Jeden každý z nich má moc nad svými ústy, aby mluvila dobře nebo špatně, je to jejich věc."

(III, 1) Pilát jim řekl: "Vezměte si ho vy a suďte podle svého zákona." Židé odpověděli Pilátovi: "Nám není dovoleno nikoho popravit." Na to řekl Pilát: "Vám Bůh řekl: ´Nezabíjejte,´ ale mně to povolil?"

(III, 2) Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel, aby každý, kdo je z pravdy, uslyšel můj hlas." Pilát mu řekl: "Co je pravda?" Ježíš mu řekl: "Pravda z nebe." (varianta: "Já jsem pravda, který (protože) říkám pravdu.")

(XI, 1) Bylo kolem poledne, tu nastala tma po zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, baddach efkid ruel, což znamená: do tvých rukou odevzdávám svého ducha. (Správně bjádchá ´afqíd rúhí...´donái ´él ´met)

Z knihy Neznámá Evangelia, Novozákonní apokryfy I, překl. P. Pokorný, Z. Vlčková, R. Dostálová

Další méně známá evangelia a spisy:
Z Nag Hammádí Kodexu
A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?
Tomášovo evangelium
Evangelium Esejských
Evangelium o narození Panny Marie
Evangelium Jakuba menšího
Evangelium Marie z Magdaly
Ježíš o vznešeném postavení žen

nahoru