Z Nag Hammádí Kodexu

Ježíšova slova z díla Rozhovor se Spasitelem
Překlad z koptštiny, Nag Hammadi Codex III/5
(apokryfní dodatky k evangeliím)

ÚVOD (o přemožení strachu)
(122,1) "...A vládci...přijdou na vás. Strach je opravdu m[ocí. A] tak, když máte strach z toho, jenž vás má potkat, pohltí vás to. Mezi nimi totiž není nikdo, kdo vás ušetří nebo se nad vámi smiluje. Proto hleď na... v tom, pokud jsi ovládl každé slovo na zemi. To (123,1) vzhůru na m[ísto], kde není žádná vláda [ani ty]ran."

ROZHOVOR III (o těle a duši)
(132,1) Matouš řekl: "Pan, chci [vidět] místo života, ...kde není špatnost, ale čisté [světlo]." Pán řekl: Bratře [Matouši], nemůžeš je uvidět, dokud máš tělo... [Každý] kdo pozná sebe sama, uviděl... všechno, co mu bylo dáno, aby to dělal... a stal se... ve své do[brotě]."

SLOVA MOUDROSTI
"Kdo zná... dokonalost, ne[zná] nic. Kdo nestojí ve tmě, nebude moci vidět svět[lo]. (134,1) "Když někdo [nezná], jak vznikl oheň, shoří v něm, protože nezná jeho kořen. Když někdo nejprve nepozná vodu, nezná nic. Na co mu bude, když v ní bude pokřtěn? Když někdo nezná, jak vznikl vanoucí vítr, bude odvanut. Když někdo neví, jak vzniklo tělo, které nosí s sebou, za[hyne] s ním. A kdo neví... vědět skryty. Kdo nebude znát kořen zla, nebude mu cizí. Kdo nebude vědět, jak přišel, nebude vědět, jak půjde dál..."

ROZHOVOR IV (o duši a duchovní i hmotné existenci)
Žáci mu řekli: "Co je plnost a co je neúplnost?" Řekl jim: "Vy jste z plnosti a přebýváte na místě neúplnosti..."

Matouš mu řekl: "Řekni mi, Pane, jak mrtví umírají [a] jak živí žijí." Pán řekl: "...Řeknu vám, že člověk bude nazván mrtvým, až bude odstraněno to, co jím hýbe. A když to, co je živé, opustí to, co je mrtvé, bude (živé) tak nazváno."

[Ju]da řekl: "Řekni mi, Pane, co je počátkem té cesty?" Řekl: "Láska a dobrota. Kdyby totiž jedna z nich byla mezi vládci, nikdy by nevznikla špatnost."

Juda řekl: "Jak se zjevuje duch?" Pán řekl: "Jak [se zjevuje] meč?"

Z knihy Neznámá Evangelia, Novozákonní apokryfy I, překl. Petr Pokorný

Další méně známá evangelia a texty:
A co ty, když jsi v chrámu, ty jsi čistý?
Tomášovo evangelium
Evangelium Esejských
Evangelium o narození Panny Marie
Evangelium Jakuba menšího
Evangelium Marie z Magdaly
Ježíš o vznešeném postavení žen

nahoru