Význam jmen

Význam našich jmen

Mužská jména:

 

ADAMI - "člověk pozemšťan; z červené hlíny"

ADOLF - "ušlechtilý vlk"

ALBERT - "vznešený, urozený"

ALEXANDR - "obránce mužů"

ALFRED - "moudrý rádce"

ALOIS - "slavný bojovník; moudrý"

ÁMOS - "přinesený Bohem"

ANTONÍN - "přední, čelní, vynikající"

ARNOŠT - "čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj"

BEDŘICH - "mírumilovný vladař"

BOHDAN - "dar Boží, daný Bohem"

BOHUMIL - "milý Bohu, bohumilý"

BOHUSLAV - "budiž Bohu sláva"

BOLESLAV - "veliký, slavný, mocný"

BORIS - "bojuj za mír, podněcuj svět"

BŘETISLAV - "slavný bojovným rykem"

CTIBOR - "čestně bojující"

CTIRAD - "čestný, kdo má rád čest"

CYRIL - "slunce; Pán, Pánův"

DANIEL - "Bůh je můj soudce"

DAVID - "miláček; náčelník"

DRAHOMÍR - "komu je drahý mír"

DUŠAN - "ten, kdo má duši"

EDUARD - "mocný strážce, ochránce"

EMANUEL - "Bůh s námi"

EMIL - "horlivý, pracovitý"

EVŽEN - "blahorodý, urozený"

FEDOR - "Bohem darovaný, daný"

FELIX - "štěstí, šťastný"

FERDINAND - "odvaha k míru"

FILIP - "milovník koní, ancouzek"

FRANTIŠEK - od sv. F. z Assisi - "Francesco, Fn"

GABRIEL - "Bůh je moje síla"

GUSTAV - "opora (sloup) Gotlanďanů (Gótů)"

HELMUT - "zdravý duch, mysl"

HUBERT - "duchaplný, jasného ducha"

HUGO - "duch, mysl; duchaplný"

HYNEK -"vládce domu"

IGOR - "hlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti)"

IVAN - "Bůh je milostivý"

IVO - "Bůh je milostivý"

JÁCHYM - "Bohem vyvýšen, vztyčen"

JAKUB - "ten' kdo se drží za patu; druhorozený"

JAN - "Bůh je milostivý; milostivý dar Boží"

JAROMÍR - "slavící jaro; usměrňující sílu, prudkost"

JAROSLAV - "slavící jaro; slavný silou, bujností"

JINDŘICH - "pán, vládce domu, Otčiny"

JIŘÍ - "zemědělec, rolník"

JOSEF - "on (Bůh) přidá; přidávající"

KAMIL - "urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha"

KAREL - "král; (svobodný) muž, chlap"

KLEMENT - "vlídný milostivý laskavý mírný"

KRISTIÁN - "křesťan, Kristu zasvěcený"

KRYŠTOF - "nositel Krista, kristonoš"

KVĚTOSLAV - "slavící květy; květinový kvetoucí"

LADISLAV - "slavný vládou, ladností; ladný

LEO, LEOŠ - "lev"

LIBOR - "libý líbezný"

LUBOMÍR - "mírumilovný milující mír"

LUBOŠ - "mírumilovný"

LUDĚK - "slavný válečník; proslavený v boji"

LUDVIK - "slavný bojovník; proslavený v boji"

LUKÁŠ - "Lukánec, pocházející z Lukánie"

MARCEL - "malý bojovník"

MAREK - "bojovník; zasvěcený bohu Martovi"

MARIN - "žijící na moři, námořník, plavec"

MARTIN - "bojovný, zasvěcený bohu Martovi"

MATĚJ - "dar Boží"

MATOUŠ - "dar Boží"

MAX - "největší; velkého vzrůstu; významný"

MICHAEL, MICHAL - "kdo je jako Bůh, podobný Bohu"

MIKULÁŠ - "vítězný v lidu; vítězství lidu"

MILAN - "milý milovaný přívětivý"

MILOSLAV - "slavný milostí; milý klidný"

MILOŠ - "milý, přívětivý milovaný"

MIREK - "mírný mírumilovný"

MIROSLAV - "slavný mírem, slavící mír, mírumilovný"

MOJMÍR - "buď můj mír"

NIKOLA - "vítěz nad lidem"

NORBERT - "na severu slavný zářící

OLDŘICH - "vládce (bohatý) dědičný statkem"

OLIVER - "pěstitel oliv; pozůstatek předkův"

ONDŘEJ - "mužný statný odvážný"

OSKAR - "Boží kopí; oštěp Boží"

OTA, OTO - "štěstí, majetek"

OTAKAR, OTOKAR - "majetek střežící (hlídající)"

PATRIK - "patricijský urozený šlechtický; mající ‚Otce"'

PAVEL - "skromný; malý nepatrný"

PETR - "skalák; skálopevný"

PROKOP - "cestu razící; průkopník; prospívající"

PŘEMYSL - "kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli"

PŘIBYSLAV - "ten, komu přibylo slávy"

RADEK - "radostný radující se"

RADIM - "ten, kdo má rád mír; radostný"

RADOVAN - "radost přinášející, radující se"

RENÉ - "znovuzrozený obrozený"

RICHARD - "mocný, silný vládce"

ROBERT - "slávou ozářený skvělé pověsti"

ROMAN - "římský; Říman"

ROSTISLAV - "ten, kdo rostí, rozmnožuje slávu"

RUDOLF - "slavný vlk"

SILVESTR - "lesní, z lesa"

STANISLAV - "upevni slávu; staniž se slavným; pevnost"

SVATOPLUK - "svatý; silný v dobru"

ŠIMON - "slyšící, naslouchající"

ŠTĚPÁN - "ověnčený věncem korunovaný; vítěz"

TADEÁŠ - "chvála (Boha); odvážný"

TEODOR - "Boží dar; Bohem darovaný"

TOBIÁŠ - "Bůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh"

TOMÁŠ - "dvojče, blíženec"

VÁCLAV - "více slavný"

VALDEMAR - "slavný mocný vládce"

VASIL - "královský"

VIKTOR - "vítěz"

VILÉM - "helmicí (ochranou) je má vůle"

VIT - "živoucí, veselý; rád"

VÍTĚZSLAV - "slavící vítězství, slavný vítěz"

VLADIMÍR - "vládce míru (světa); velký vládce"

VLADISLAV - "slavný vládou, slavící vládu"

VLASTIMIL - "milý vlasti, milující vlast"

VOJTĚCH - "útěcha vojska (těšitel voje)"

XAVER - "zářící, skvoucí; nový dům"

ZBYNĚK - "posilující hněv; ten, komu zbývá hněv"

ZDENĚK - "zde slavný; vytvořil slávu"

ZIKMUND - "vítězná ochrana; ochránce vítězství"

 

 

Ženská jména:

 

ADÉLA - "bytost ušlechtilá, vznešených způsobů"

AGÁTA - "dobrá, laskavá"

ALBINA - "bělavá"

ALENA - "světlo, pochodeň"

ALICE - "bytost ušlechtilá, vznešených způsobů"

ALŽBĚTA - "Bohu zasvěcená"

AMÁLIE - "pracovitá"

ANASTAZIE - "vzkříšení, zmrtvýchvstání"

ANDĚLA - "posel Boží (nebeský)"

ANDREA - "odvážná, statná"

ANETA - "milostná, milostiplná"

ANEŽKA - "čistá, neposkvrněná, ctnostná"

ANITA - "milostná"

ANNA - "milostná, milostiplná, líbezná, milá"

ARANKA - "zlatá, zlatuška"

ASTRID - "Bohem milovaná, božská jezdkyně"

BABETA- "Bohu zasvěcená'

BARBORA - "(žena) cizinka; brepta, barbarka"

BEATRICE - "přinášející štěstí, oblažující"

BEDŘIŠKA - "mírumilovná vládkyně"

BĚLA - "bílá, čistá"

BLANKA - "bílá, běloskvoucí"

BLAŽENA - "blažená"

BOHDANA - "dar Boží, daná Bohem"

BOHUSLAVA - "Bohu budiž sláva"

BOŽENA - "Bohem obdařená, blahoslavená"

CECILIE - "krátkozraká, slepá"

DAGMAR, DAGMARA - "slavný den"

DANA - "soudkyně"

DANIELA - "Bůh je můj soudce"

DENISA - "bůh vína, božské dítě"

DIANA- "božská"

DOBROMILA - "milující dobro, komu je dobro milé"

DRAHOMÍRA - "komu je drahý mír"

EDITA - "bohatá, šťastná válka (boj)"

ELENA - "světlo, pochodeň"

ELIŠKA - "můj Bůh je přísaha"

EMA - "velká, všeobsáhlá; pečovatelka"

EMANUELA - "Bůh s námi"

ERIKA - "ctihodná, všemocná vládkyně"

ERNA - "čestná bojovnice"

EVA - "životodárná, matka života'

GABRIELA - "Bůh je silný"

GALINA -"klid, mír"

GERTRUDA - "silná v kopí"

GITA - "perla, silná"

HANA - "milostiplná, milostná, líbezná, něžná"

HEDA - "vítězící v boji"

HEDVIKA - "vítězící v boji"

HELENA - "světlo, pochodeň"

HELGA - "svatá, zdravá, šťastná"

ILONA - "pochodeň, světlo"

IRENA - "mírumilovná"

IVA - "Bůh je milostivý"

IVANA - "Bůh je milostivý"

IVETA - "tisový luk; židovka"

IVONA - "tisový luk"

IZABELA - "Bůh je má přísaha"

JANA - "Bůh je milostivý; milostivý dar Boží"

JARMILA - "milující bujnost, sílu; jaro"

JAROSLAVA - "slavná silou, bujností; slavící jaro"

JINDRA - "paní, vládkyně domu"

JIŘINA - od Jiří - "zemědělec, rolník"

JITKA - "židovka, žena z Judeje"

JUDITA - "židovka, žena z Judeje"'

JULIE - "božská; zářící, mladá"

KAMILA - "urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka"

KATEŘINA - "čistá, cudná; mravná"

KLÁRA - "jasná, světlá; slavná"

KRISTÝNA - "křesťanka"

KVĚTOSLAVA - "slavící květy; květinová, kvetoucí'

LADA - "milá, milovaná; ladná"

LADISLAVA - "slavná vláda; ladná"

LENKA, LENA - "pochodeň, světlo"

LEONA - "lvice"

LlANA - "božská"

LIBUŠE - "milá, líbezná, milovaná"

LINDA - "krásná, mírná, jemná; lípa"

LJUBA - "láska"

LUCIE - "světlá, zářící"

MAGDA - "z Magdaly pocházející"

MAGDALENA - "z Magdaly pocházející"

MARCELA - "malý bojovník"

MARIE - "milovaná Bohem"

MARINA - "námořník, plavec; milovaná Bohem"

MARKÉTA - "perla"

MARTA - "pečlivá, paní (domu), hospodyně"

MARTINA - "zasvěcená bohu Martovi; bojovná"

MATYLDA - "silná v boji, mocná bojovnice"

MICHAELA, MICHALA - "kdo je jako Bůh, podobná Bohu"

MILADA - "milá, milovaná; mladá"

MILENA - "milá, milovaná"

MILUŠE - "milá, přívětivá, milovaná"

MIROSLAVA - "mírumilovná; slavná mírem, slavící mír"

MONIKA - "bohyně; rádkyně"

NAĎA - "naděje"

NADĚŽDA - "naděje"

NATÁLIE - "narozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc"

NATAŠA - "dítě vánoc"

NIKOL, NIKOLA- "vítězka nad lidem; vítězství lidu"

OLDŘIŠKA - "vládkyně (bohatá) dědičným statkem"

OLGA - "svatá (spásu přinášející); zdravá"

OTÝLIE - "majetek, štěstí"

PAVLA - "skromná"

PETRA - "skála, skálopevná"

REGINA- "královna"

RENATA - "znovuzrozená, obrozená"

RADKA - "radostná, radující se"

ROMANA - "římská; Římanka"

RŮŽENA - "růže, růžová"

SANDRA - "ochránkyně mužů"

SÁRA - "kněžna, vznešená"

SILVIE, SYLVIE - "lesní žínka"

SIMONA - "slyšící, naslouchající"

SOŇA - "moudrá, moudrost"

STANISLAVA - "upevni slávu; staniž se slavnou"

SVATAVA - "svatá; silná"

SVĚTLA, SVĚTLANA - "světlá"

ŠÁRKA - "horský hřbet, návrší"

ŠTĚPÁNKA - "ověnčená; věncem korunovaná; vítězka"

TAŤÁNA - "ze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat"

TEREZA - "záštita, ochrana"

URŠULA - "malá medvědice"

VÁCLAVA - "více slavná"

VENDULA - "více slavná"

VĚRA - "víra"

VERONIKA - "nositelka (přinášející) vítězství"

VILMA - "helmicí (ochranou) je má vůle (přání)"

VIOLA - "fialka"

VLADIMÍRA - "vládkyně míru, světa"

VLASTA - "vlast; vláda"

XENIE - "pohostinná, milující hosty"

ZDEŇKA, ZDENKA - "zde slavná"

ZLATA - "zlatá"

ZUZANA - "lilie"

ŽANETA - "Bůh je milostivý"

ŽOFIE - "moudrost"

 

 

 

The meaning of names


In the Vedic tradition the personal names are mostly names of God, describing His qualitites or activities, or those of His devotees. Pronouncing them everyone performs kirtan. Although generally unknown, this is also true of the Western names (mainly of Hebrew origin).

B. Dobrovolny: Dictionary of spoken English, English-Czech/ Czech-English, published by J. Hokr, Praha, Czech Republic, 1946

Male names

Aaron
Abel
Abraham
Abram
Adam
Adolphus
Alaric
Albert
Alexander
Alfred
Al(f)onzo
Alpheus
Ambrose
Amos
Andrew
Anselm
Anthony
Archibald
Arthur
Asa
Asaph
Asher
Augustine,
Austin
Augustus
Baptist
Barnabas
Bartholomew
Basil
Benedict
Benjamin
Bernard
Bertram
Boniface
Caesar
Caleb
Calvin
Cecil
Cephas
Charles
Christian
Clarence
Claudius
Clement
Conrad
Constant
Constantine
Cornelius
Cyril
Cyrus
Dan
Daniel
Darius
David
Denis,
Dionysius
Donald
Duncan
Edgar
Edmund
Edward
Egbert
Elias
Emmanuel
Elmer
Enoch
Ephraim
Erasmus
Erastus
Eryc
Ernest
Ethan
Eugene
Evan
Ezekiel
Ezra
Felix
Ferdinand,
Fernando
Festus
Francis,
Frank
Frederic
Gabriel
Gaius
Geoffrey,
Godfrey
George
Gerald,
Gerard
Gideon
Gilbert
Giles
Given
Goddard
Grifith
Gustavus
Guy
Hannibal
Harold
Heman
Henry
Herbert
Herman
Hilary
Hiram
Horace,
Horatio
Hosea
Howell
Hubert
Hugh, Hugo
Humprey
Ichabod
Ignatius
Immanuel
Ingram
Ira
Isaac
Isaiah
Israel
Ivan
Jacob
Jairus
James
Jason
Javan
Jeremiah
Jerome
Jesse
Joab
Job
Joel
John
Jonah,
Jonas
Joseph
Joshua
Judah
Julius
Justin,
Justus
Kenneth
Laban
Lambert
Lancelot
Laurence,
Lawrence
Lazarus
Leander
Lemuel
Leonard
Leonidas
Leopold
Levi
Lewis
Linus
Lionel
Llewellyn
Lot
Luke
Luther
Lycurgus
Malachi
Manasseh
Marcellus,
Marcius
Marcus,
Mark
Martin
Matthew,
Mathias
Maurice
Maximilian
Michael
Miles
Morgan
Moses
Nathan
Nathanael
Nicholas
Noel
Norman
Obadiah
Oliver
Orestes
Orlando
Oscar
Oswald
Owen
Patrick
Paul
Peregrine
Peter
Philemon
Philip
Pius
Polycarp
Quintin
Ralph
Raphael
Reginald
Reuben
Reynold
Richard
Robert,
Roderic
Rodolph(us)
Roger
Roland,
Rowland
Rudolph(us)
Rufus
Salmon
Samson
Samuel
Saul
Seba
Sebastian
Serenus
Seth
Sigismund
Silas,
Silvanus
Silvester
Sim(e)on
Solomon
Stephen
Sylvan
Thaddeus
Theobald
Theodor
Theodoric
Theophilus
Thomas
Timothy
Tobias
Trist(r)am
Ulysses
Urban
Uriah,
Uriel
Valentine
Victor
Vincent
Vivian
Walter
Wiliam
Winfred
Zaccheus
Zachariah
Zadoch
Zedekiah
Zelotes
Zenas
Zephanias

noble, enthusiastic
breath, temporary
father of many
father of highness
clay man, red clay
chivalrous hero
very rich, noble ruler
magnificent, famous
preserver of men
good guide
willing, cooperative
change
immortal, divine
valiant, burden
strong, valiant
God's protection
invaluable, praiseworthy
very courageous, holy prince
noble
healer
collector
happy

belonging to Augustus
noble, imper(ator)ial
baptist
son of consolation
son of war
royal
blessed
son of days
valiant like a bear
bright raven
well-doer
hairy, blue-eyed, excised
dog
bald
short-sighted
rock (see Peter)
strong, manly
christian
bright
lame
mild, merciful
strong-hearted
steadfast, firm
firm, faithful
fertile
master [adj.]
sun
judge
divine judge
preserver
beloved

faith belonging to God
lofty chieftain, leader
brown chieftain
property preserver
property defender
property guardian
famous as a swordsman
Jehova my God
God with us
excellent
consecrate, initiate
very fertile
charming, loveworthy
charming
rich, powerful
serious, stern, strict
power
blissgiving
God's gift (see John)
God's power
help
happy, blissful

valiant, vigorous
jolly, cheerful

free
celebrating peace
man of God
joyful

peace to God
landlord, farmer

strong with a lance
exterminator
yellow-bright
goatling
gift, given
pious
celebrating faith
warrior
chief, leader
mercy of Baal, given by God
winner, foreman
faithful
farmer, husbandman, housefather
glory of army, celebrating the army
warrior
joyful, jovial
very noble

always ready for an hour [of Judgement; Luke 12:40]
salvation
wholesome, healthy
humble, simple, sincere, celebrating the Spirit
soul
tutelary, protector of the house
glory is gone
fervent, fiery
God with us (see Emmanuel)
raven
sedulous
giggler, laugher
God's salvation
strong man, God's warrior
God's gift (see John)
(meaning unspecified)
enlightener
(see Jacob)
healer
clay, earth
noble, divine
holy name
treasure
God is his father
afflicted, despondent
Jehova is God
God's gift

dove
he will add/supplement
God's gift (see John)
celebrated, praiseworthy
soft-haired, gold-haired, Goldilocks

just, honest, celebrating the justice
army general
white
possessing goods/lands
little angel, servitor

laurelled, possessing laurel (wreath)
God, help!
lion man
created by God
lion heart
lionlike
celebrating the people/folk
familiarity
fightable hero
flaxen-haired
lion cub, lionet
master of lightning
veil
light
famous warrior
wolf hunter
God's messenger
oblivion

little hammer, belonging to Mars

male, belonging to Mars
fightable, belonging to Mars

Jehova's/God's gift
blackamoor, dark-skinned
greatest Emilian
who is like God?
private soldier, recruit
sailor
drawn out of the water [Exodus 2:10]
gift
God's gift
victory of people
Christmas, Christmas-born
northerner
God's servant
olive tree
highlander, mountaineer
glory to the homeland, celebrating the homeland
jumping warrior
God's power
lamb, young warrior
aristocrat, nobleman
little, insignificant
stranger
rock (see Cephas) [Matthew 16:18]
loving, friendly
loving/celebrating the horses
pious
polycarpous, having many fruits
fifth
glorious wolf, hero
God's cure
powerful ruler
behold your son
powerful ruler
talented, possessing an abundant heart

possessing a bright reputation
(see Rudolph(us))
famous with a lance

glory of the earth, celebrating the homeland
valiant wolf, hero
redhead
shaded, umbriferous
bright sun
asked of God [1 Samuel 1:20]
demanded
excellent
honorable, sublime
serene, peaceful, silent
appointed
victorious protection

forest-dweller
countryman, farmer
willing to hear
peaceful, celebrating the peace
wreath
(see Silvanus)
wise
courageous on behalf of people
God's gift
powerful in people
loving God
twin
possessing awe of God
dignified by God
mournful, tearful
hater
town-dweller, urbane, courteous

light of God
strong, powerful
victor, winner, celebrating victory
victorious
active, jovial
controling the army
firm helmet, protector
peace giver
innocent
remembered by God
just, honest
God's justice
zealot, enthusiast
Jupiter's gift
hidden from God

Female names

Ada
Adela,
Adeline
Agatha
Agnes
Alethea
Alice
Almira
Althea
Amanda
Amelia
Amy
Angelica,
Angelina
Ann(a),
Anne
Anette
Antoinette,
Antoni(n)a
Arabella
Augusta
Aurelia
Aurora
Barbara
Beatrice
Bertha
Blanch
Bridget
Camilla
Caroline
Cassandra
Catharina,
Catherine
Cecilia,
Cecily
Celestine
Charity
Charlotte
Chloe
Christina
Clara,
Clarissa
Claudia
Clementina
Constance
Cora
Cordelia
Corinna
Cornelia
Deborah
Diana
Dinah
Dora,
Dorothea
Edith
Edna
Eleonor(a)
Elisa(beth)
Ella, Ellen
Elvira
Emeline,
Emily, Emma
Ernestine
Esther
Ethel
Ethelind
Eudora
Eugenia
Eunice
Euphemia
Eva, Eve
Evangeline
Evelina
Fanny
Faustina
Felicia
Fidelia
Flora
Florence
Frances
Frederica
Georgi(a)na
Gertrude
Griselda
Hannah
Harriet
Helen(a)
Hilaria
Honora
Hortensia
Huldah
Ida
Inez
Irena
Isabel(la)
Jane(t),
Jean(nette),
Jo(h)anna
Josepha,
Josephine
Joyce
Judith
Julia
Justina
Katharine
Laura
Leonora
Letitia
Lilian,
Lilly
Louis(a)
Lucia,
Lucy
Lucretia
Lydia
Mabel
Magdalene
Marcella
Margaret
Maria, Mary,
May, Miriam
Marianne
Martha
Mathilda
Maud
Melissa
Miranda
Myra
Nancy
Nora
Olive,
Olivia
Ophelia
Olympia
Paulina
Ph(o)ebe
Philippa
Polly,
Molly
Priscilla
Rachel
Rebecca
Rhoda,
Rosa
Rosabel(la)
Rosalia,
Rosalie
Rosalind
Roxanna
Ruth
Salome
Sara
Selina
Serena
Sibyl,
Sibilla
Sophia
Sophronia
Stella
Stephana
Susan(na)
Theresa
Thomasa,
Thomasine
Tryphena
Ulrica
Urania
Ursula
Valeria
Victoria
Viola
Virginia
Vivian
Wilhelmina
Winifred
Zenobia

(see Edith)

blissgiving, noble
good
pure
truth
(see Adeline)
noble
healing one
loveworthy
diligent, active
beloved

celestial

mercy
little Ann

invaluable
beautiful altar, Arabian lady
noble
gold-hued
morning light, splendid
stranger
beatific
bright
white
power
priestess
noble-minded
burning by love

pure

short-sighted
heavenly
love
(see Caroline)
green, blooming
christian

bright, famous
lame
tender, mild
firm, faithful
girl
hearty
(see Cora)
fertile
bee
goddess
judged one

God's gift
blissfulness, generous gift
pleasure
light
votaress/servant of God
(see Eleonor)
white

diligent
stern, strict
star od happiness
(see Adela)
noble serpent
good gift
blissgiving
happy victory
good reputation
life
prophetess of bliss
little Eve
(see Frances)
happy
bliss
faithful
flora, vegetation
blooming
free
peaceful lady
housewife, farmwife
girl with lance
stone heroine
(see Anna)
matriarch
light
joyful, jovial
honorable
gardener
weasel
divine
(see Agnes)
peaceful
(see Elisabeth)


(see John)

(see Joseph)
amusing, diverting
praised
soft-haired
just, honest
pure
laurel
(see Eleonora)
bliss

lilie
good

born at dawn
gain, profit
born in Lydia [NW Turkey]
loveworthy
born in Magdala [town in Galilea]
belonging to Mars
pearl

sea star
Mary and Anna
matriarch
valiant warrior
(see Mathilda)
bee
admirable
tearful
(see Anna)
(see Eleonora)

olive
serpent
heavenly, celestial lady
little
pure, shining
horse-loving

(see Mary)
aged
sheep
charmingly beautiful

rose
beautiful rose

little rose
beautiful like a rose
dawn
beauty
peaceful
princess, noblewoman
parsley, moon
jolly, bright

prophetess
wisdom
possessing healthy mind
star
possessing a wreath, celebrating a wreath
lily
bearing ears [of grains]

twin
tender, lovely
rich
celestial lady
she-bear
powerful
victory
gilliflower
virginal, pure
lively, jovial
protectress
peace lover
having life from Jove

 

 

 

 

 

 

 

nahoru