Ludvík Tuček zřejmě rozluštil vesmírný kód, ale dokumenty pro absolutní nezájem spálil


Převzato z www.osud.cz

Po 11 letech intenzivního zkoumání signálu WOW! uveřejnil v roce 1997 český badatel - pan Ludvík Tuček knihu "12 čísel z kosmu", ze které je jasné, že tato vesmírná depeše byla rozluštěna! Porovnání s naším původním poselstvím nedopadlo nejlépe, ale pro nás! Jak se autor sám vyjadřuje: " ... naše depeše je hrubě omlácená dlažební kostka oproti Michelangelově Pietě." A že autor ví, o čem mluví, to vyplývá nejen z obsahu knihy "12 čísel z kosmu", ale i z prostého faktu, že jeho hlavní profesí je sochařství a grafika. Kniha obsahuje pouze základní - matematickou část odpovědi mimozemšťanů na naše poselství. I tak jsou v ní však uvedeny některé nové nebo i "zapomenuté" informace - například souvislost mezi desítkovou soustavou a 360_ úhlové míry. Ale kupodivu - námi prosazovaná důležitost prvočísel potvrzená nebyla! Také je v knize zdůrazněna úloha prvku cesium v problematice měření času a rychlosti světla. V další části vesmírné depeše WOW! - tzv. technické - je mezi jinými uveden návod na stavbu teleskopu v kombinaci s optikou, jež v cesiu urychluje radiové vlny 300 x! A proč tato technická část nebyla zveřejněna již dříve? Inu - po vyjití knihy "12 čísel z kosmu" se autor snažil uplatnit své metody rozluštění signálu WOW! u celé řady "vědeckých celebrit" v Česku, ale marně. Byl sice vyslechnut, ale všude odmítán, natož aby se pokračovalo ve výzkumu naznačenými směry. Takto tedy Česko přišlo o možné prvenství v urychlování světla v cesiu! A proč svět přichází o badatele? Autor knihy "12 čísel z kosmu" pan Ludvík Tuček v bádání pokračoval sám další 4 roky. Dospěl i k tomu, co v knize chybí - odkud byla mimozemská depeše odeslána. Pokračoval - až donedávna. Dochází mu síly jak životní, tak finanční. Když jsem s ním nedávno jednal (viz {foto}), prohlásil, že rezignuje a že pro tuto planetu už udělal dost! 2 pytle papírů svých poznámek prý spálil a poslední - třetí pytel - se spálit chystá. Je přesvědčen, že vlastně důkaz o existenci mimozemské inteligence nechceme najít! A takto svět brzy přijde o originálního badatele, který věnoval rozluštění signálu WOW! vlastním odhadem 30.000 hodin.

Zdroj: www.mici.cz

Adresováno všem, kteří se vážně zabývají hledáním mimozemských civilizací

Ludvík Tuček

Dovolte mi, abych Vás seznámil s neobvyklou zprávou. Přichází z vesmíru a vznikla důkladným rozborem dvanácti čísel, zachycených na naší planetě. Svým velkým rozsahem svědčí o obrovských manévrovacích a kombinačních schopnostech mimozemských tvůrců. Není pravdou, že jsme zatím na Zemi nezachytili žádné inteligentní signály z kosmu, jak jsme neustále (dez)informováni. Pouze tyto neumíme dekódovat, jelikož se vymykají zaběhnutému klišé, které jsme si pro dešifrování vymysleli a jakákoliv odlišnost ve vyjadřování je nám cizí a nepochopitelná.

Tento referát se týká jedné z desítek zachycených depeší, které byly přijaty na naší planetě. Jedna z takovýchto nepochopených a později do koše hozených zpráv byla zachycena v polovině srpna roku 1977 v USA v Delaware. Intenzita zachyceného signálu dosáhla až třicetkrát silnějších hodnot, než vykazuje šumové rádiové záření okolního kosmického pozadí. Díky své provokativnosti byl tento signál obsluhou radioteleskopu spontánně označen názvem WOW. Nepřehlédnutelná a výjimečná síla vysílání dala podnět ke vzniku hypotézy o hlásící se mimozemské civilizaci. Po prověření přijímací aparatury a zvážení všech jiných možností zdrojů signálu učinili radioastronomové z Ohia závěr, kterým jednoznačně vyloučili možnost, že by signál pocházel z naší planety. Pátrání po původu zprávy neposkytlo žádnou odpověď. Ve směru, odkud byla přijata depeše, nebyla v té době žádná planeta ani Měsíc a nedospělo se ani k výsledku, na základě kterého by se zdroj vysílání dal ztotožnit s nějakým umělým, námi vytvořeným tělesem. Dá se tedy předpokládat, že zdroj mimozemské zprávy leží někde za hranicemi našeho planetárního systému. Samotný signál byl zachycen pouze jednou a to na velmi úzkém pásmu rozfázované rádiové vlny o délce 21 cm. Z astronomického hlediska měl tento signál jen velmi malé úhlové rozměry.

Když se mi před léty dostal do rukou tento velice stručný komentář, včetně pásu, vytrženého z počítače delawarského radioteleskopu, provokovala mne zpráva svou dekadickou soustavou natolik, že jsem se s ní začal vážně zaobírat.

Posléze jsem došel k závěru, že jakákoli vesmírná zpráva, ať ji posílá kdokoli a odkudkoli, se musí zákonitě vázat na obrazový potenciál, který nepodléhá bariéře jazyků, a musí být notoricky znám v celém vesmíru. Není nic objevného, že nejprimitivnější formou domluvy je právě kresba. Kresba totiž splňuje všechny požadavky na chápání intelektu a to na jakémkoli stupni poznání. Proto depeši, popsanou v mé knize "12 čísel z kosmu" musí zrovna tak dobře přečíst na planetách Eridanu, Ceti, či Tolimanu, samozřejmě za předpokladu, jsou-li tam inteligentní tvorové.

Dalším cenným poznáním je, že vesmírná zpráva, tedy její hlavní podstatná část a současně její počátek, musí být zaslána v jakékoliv jiné číselné soustavě (desítkové, dvanáctkové, dvacítkové, atd.) jen ne právě v binární, jak se obecně předpokládá. Právě binární zpráva by totiž byla nesmyslně dlouhá, na obrovské vzdálenosti zpřetrhaná, nehledě na to, že by ji každý operátor ve vesmíru považoval za běžný rádiový šum. Zpráva tedy musí být maximálně provokativní jak svou intenzitou, tak i svým prvopočátečním obsahem. Celá takováto zpráva musí být zároveň postavena na přísných logických základech a z nich vyplývajících dedukcí. Dále musí být postavena na fyzikálně matematických poznatcích z okolního vesmíru a jak jsem již zdůraznil, na výtvarné a graficky srozumitelné řeči. Jinudy cesta nevede! Najdeme-li k takové zprávě klíč a uvedené zákonitosti, je pak naprosto průkazné, že se ozývá nějaký intelekt před nahodilými projevy vesmíru.

Uvědomíme-li si všechny tyto sounáležitosti, můžeme přistoupit k vlastnímu dešifrování námi přijaté zprávy. Geniálně zpracovaná a nesmírně obsáhlá zpráva je mimozemšťany zakódována do dvanácti čísel, kterou vyslali do vesmíru v podobě 144 impulsů vždy dvanácti stejných čísel o různé intenzitě. Zpráva je velice obsáhlá a je sestavena do podoby dokonalého a perfektně do sebe zapadajícího rébusu, s přiloženým klíčem pro rozluštění. Depeše sestává ze čtyř základních bloků informací, což je na samotném počátku matematicky vyjádřeno samotným součtem přijatých čísel hlavní zprávy 6 + 14 + 26 + 30 + 19 + 5
děleno klíčem ke zprávě, který je vyjádřen binárním číslem 011001 = 25. Výsledek dělení rovná se čtyři. Jako první je matematická část, kterou jsem shrnul ve své knize "12 čísel z kosmu", jako zatím jediný doposud publikovaný díl
.
Z čísel hlavní zprávy je sestaven nákres naší galaxie a to jak v řezu (se znázorněním nahromadění hmoty v galaxii), tak i celoplošně s výraznými čtyřmi vybíhajícími rameny. Z přiloženého klíče je sestavena galaxie M31 i se svými souputníky a protože je až druhým obrázkem, určuje zároveň směr odvysílané depeše. Dále je uvedeno jakým způsobem, v jakých intervalech a na jakém vlnovém pásmu byla zpráva odvysílána.
Vše je ověřitelné a souhlasné s originálním záznamem signálu WOW tak, jak byl zapsán počítačem delawarského radioteleskopu, včetně klíče ke zprávě, který je doposud mylně považován za pouhý vesmírný šum. Jediný rozdíl zápisu mezi přijatými čísly je ten, že odesilatelé uvádí ve své zprávě, že každé číslo ve své hodnotě bylo vybuzeno 12x. Delawarský záznam hovoří pouze o jednom záznamu každého jednoho čísla. (To je způsobeno vzorkováním přijímaných signálů s periodou 12 s., pozn. webmastera.) Abychom mohli s čísly pracovat, je ve zprávě uvedena tabulka pro směry základních matematických operací (sčítání, odčítání, dělení a násobení). Ve všech schématech se objevuje pravidlo, že informace platné obecně, jako zákony v celém vesmíru, jsou zaznamenány a čteny od číselné řady, kterou je třeba ke zprávě přiložit a tím ji v podstatě změřit. Naopak, specifické informace pocházející od mimozemšťanů jsou vždy uvedeny ve směru jimi zadaných čísel.
Specifický znak 0 (nula) v našem pojetí, ať již je mimozemšťany výtvarně znázorněn jakkoli, je v celé této zprávě použit a chápán nejenom jako číslo, či cifra, ale zároveň je využíván jako operátor pro dělení. Nakonec stejný způsob použití nuly, aniž bychom si to uvědomovali, používáme i my a to oddělováním například jednotlivých desítek, stovek, či tisíců, atd., na číselné řadě, nebo přímo rozdělením číselné osy na záporná a kladná čísla.
Kružnice je ve zprávě zastoupena dokonce ve čtyřech modifikacích. Jednak samotným výpočtem přijatých cifer s upozorněním přesnosti pouze na dvě desetinná místa, dále přímo zadanými čísly a to na devět desetinných míst naprosto přesně, tj. 3,141592653! Dále vyjádřením v binární soustavě, tedy nanesenými body na poloměr kružnice a nakonec pouhým výtvarným způsobem, kde jsou tři celé kružnice rozděleny čtrnácti díly. Všechny kresby (kromě poslední) jsou náležitě číselně okomentovány a na dalších obrázcích je názorně vysvětleno k jakým částem se poloměr kružnice váže. V neposlední řadě je dále vysvětleno, že se tyto údaje netýkají pouze jedné kružnice, ale mají vztah ke všem kružnicím vůbec.
V tabulce úhlů zadaných mimozemšťany je naneseno 36 stupňů rozdělených deseti stejnými způsoby po obvodu kružnice tak, jak to odpovídá délce přijatého klíče. Jednotlivé díly jsou následně potvrzeny odpočtem čísel zadaných mimozemšťany od číselné řady. Kromě potvrzení, že se takto dělí všechny kružnice, jsou zadané úhly i přesně měřitelné. Díky tomuto poznání jsem mohl napsat kapitolu s názvem "Zapomenuté vědomosti, aneb kružnice a jejich 360 stupňů". Z této kapitoly je zřejmé, že 360 stupňů v kružnici není naším pozemským patentem, nýbrž zákonitostí vesmíru, která logicky vyplývá ze zápisu desítkové soustavy.

V kapitole o času vycházejí mimozemšťané ze základního izotopu Cesia, jež označují protonovým číslem 55, jeho relativní atomovou hmotností 132, 9054 a elektronegativitou 0,86. Kmitočet elektromagnetického pole, které je znázorněno dvěma kruhovými permanentními magnety a následně pak rozdělením do dvou korón je okomentován desetimístným číslem, jak jinak, než naprosto přesně, 9192631770. Ze zprávy je patrné, že se toto číslo váže k trojrozměru a zároveň ke 144 sekundám celé přijaté zprávy.

V poslední kapitole této publikace je zpráva zakončena informacemi o světle a jeho kmitech rovnající se pro nás konstantní rychlosti světla. Tento obrázek a do něj nakreslený úsek kmitů je okomentován binárním číslem 299792425. Podotýkám, že tak, jako Ludolfovo číslo, tak i číslo rychlosti světla je mimozemšťany přímo zadáno, takže je není třeba vypočítávat! I když je toto číslo vzácně shodné s našimi naměřenými hodnotami, alespoň v prvním a druhém trojčíslí, mimozemšťané je odvozují od zaslaných impulsů, s návazností na kružnici a kmit Cesia.
Astronomická část úzce navazuje na matematickou a jsou v ní zakomponovány souřadnice s dokonale vyjádřeným odpočtem časů, pro snadné vyhledání vysílajícího objektu, či planety. Dále je zde uvedena naprosto přesná mapa souhvězdí Střelce. V současné době již mohu zodpovědně říci a je naprosto průkazné, že vysílající planetou je oběžnice kroužící na třetím orbitu kolem hvězdy NASH! hvězda gama ve Střelci.
Biologická část představuje informace o podobě mimozemšťanů, způsob jejich rozmnožování a jejich genetický kód. Obrázek dvou mimozemšťanů do sebe vertikálně vklíněných - on a ona, se svalnatýma rukama jenž vztyčují ke zdravici. Velká hlava podobající se pozemským vosám sedí, bez krku na mohutném hrudníku, jemuž dominují obrovské bicepsy a prsní svaly. Postavy zakončují silné a velice krátké nohy. V břiše matky je plod malého mimozemšťana. Veškeré pohyblivé části obou figur jsou jimi označeny malými čtverci s křížky, včetně středu, jenž označuje pupek a pod ním dva znaky označující genitálie. Smyslová čidla jsou naopak označena prázdnými velkými čtverci.

V neposlední řadě jsou zde obrázky genetických kódů, nebo šroubovic, levo a pravotočivé, vždy po otočení do sebe naprosto přesně zapadající. Nejsem genetik, ale výtvarník, takže tyto složité genetické kódy nejsem schopen posoudit.
Technická část v první řadě představuje technický výkres buď umělého orbitu, nebo létajícího stroje ve tvaru disku s pohonnou jednotkou, jež převádí odstředivou sílu na dostředivou, kterou dále využívá pro své otáčení. Stroj a systém na naší planetě naprosto neznámý. Dále obrázek radioteleskopu o průměru talíře 100 jednotek, vysílajícího v úhlu 54 stupňů, rozděleno na 27 a 27 stupňů, dále dvanáct čísel sestavených z tři krát čtyři bodů. Udaná frekvence 21 jednotek a celý obrázek je sestaven z bodů binární početní soustavy.
Další obrázek a výpočty jsou návodem k postavení takového radioteleskopu v kombinaci s optikou, jenž urychluje radiové vlny v Cesiu 300 krát.

Z toho stručného popisu obsahu zprávy WOW je patrné, že zpráva je natolik obsáhlá, že její dosud probádaný obsah může být pouze dílčím a samozřejmě neúplným torzem celkové depeše. Další bádání si vyžaduje pracovat v odborném týmu, neboť jak je z celkové zprávy patrné, byla sestavena odborníky mnoha profesí. Bylo by proto tragické, hloupé a nelogické, kdybychom tuto šanci stejně jako doposud, nevyužili a prostě ji ignorovali. Odborníci (alespoň v ČR) se od podobných aktivit výrazně distancují (protože podle nich mimozemšťané neexistují, a co když to tak není, a pod.). Mé výzvy ke spolupráci nejenom odmítají, ale nejsou ochotni se s touto zprávou ani seznámit. Po zkušenostech s těmito konzumenty vědy a ignorováním mých badatelských výsledků lze dokonce tvrdit, že nejsme dosud vůbec připraveni aktivně a s určitou dávkou serióznosti hodnotit podobné informace z kosmu, neboť se prostě vymykají našim obvyklým postupům bádání a pochopení jevů, informací a událostí. Nejsme zdá se připraveni podobnou mimozemskou zprávu přijmout v jiném klíči, než jsme sami vymysleli. Jak je laická veřejnost i mediální sféra zmatená nasvědčuje i to, že paradoxně k hodnocení podobné zprávy a badatelského úsilí žádáme vyjádření astronomů. To je naprostý omyl. To vůbec nepatří do jejich kompetence. Radioastronomové nám mohou tyto zprávy pouze zprostředkovat. Možná je problém i v tom, že existenci a zpracování podobné vesmírné depeše jsme dosud pokládali a stále pokládáme za prvotní a tedy poněkud primitivní způsob vesmírné komunikace. Jak se zdá, opak je pravdou, neboť tento způsob komunikace je velmi inteligentní a značně obsažný.

Za zmínku stojí i fakt, že kdo by chtěl obsah této zprávy porovnat s obsahem případně námi odeslané depeše do kosmu, musí zákonitě dojít k závěru, že naše depeše je hrubě omlácená dlažební kostka oproti Michelangelově Pietě. Neboť to, co jsme zatím předvedli a poslali ke hvězdám, jsou nedokonalé a nelogické pokusy dětí napsat Ježíškovi. Možnosti mého bádání jsou, jak se zdá, intelektuálně a žel také materiálně vyčerpány. Nemohu postavit stroj na naší planetě neznámý, ani nemohu porozumět složitým genetickým kódům mimozemšťanů. Sponzorování, či oficiální podpora podobné problematiky bádání je v České Republice naprosto nereálná. Pomoc a naději lze očekávat snad jedině od překladů mých badatelských výsledků do některého světového jazyka a spolupráci renomovaných pracovišť zabývajících se touto problematikou. V tomto směru očekávám od všech zájemců o tuto tématiku dílčí pomoc ve snaze tuto spolupráci iniciovat a zprostředkovat. Na závěr bych chtěl ještě podotknout, že tato obsáhlá mezihvězdná depeše byla zaslána velice inteligentními tvory k jiným inteligencím, což je naprosto průkazné a evidentní. Samotné zachycení této zprávy je toho důkazem. Skladba této depeše je něčím natolik výjimečným, o obsahu v ní skrytém ani nemluvě, že je nanejvýš nepochopitelné, proč se s ní oficiální věda odmítá seznámit!? Nebo snad hledáme a nechceme najít? No jak se zdá, hledání je zřejmě daleko výnosnější...

Ludvík Tuček (Havířov)

Pozn. redakce www.osud.cz: Tento článek je bohužel datován z doby před 5-6 lety. Jak uvádíme v pravém rámečku, Ludvík Tuček později rozčarován z naprostého nezájmu tzv. vědy seriózně bádat všechny své dokumenty spálil...... K tomu již, bohužel, není co dodat.
Publikaci "12 čísel z kosmu" je možno objednat v našem e-knihkupectví.

nahoru