Jak se stát mistry změny

Angeles Arrienová
16.1. 2004
převzato z www.spirala.cz

Mnohým lidem už ideály průmyslové revoluce – směřování ke stále většímu pokroku, rozvoji, bohatství – nepřipadají důležité, a přece je nedokážeme opustit. Ale máme-li přežít v jednadvacátém století, musíme přehodnotit své priority.

V knize Dreaming the Dark (Snění v temnotě) nám Starhawk (Hvězdný sokol) připomíná: „Změnu způsobuje řízená energie. Abychom dosáhli integrity, musíme si uvědomit, že naše volba s sebou nese důsledky a že nemůžeme uniknout odpovědnosti za tyto důsledky, ne proto, že je na nás uvalí nějaká vnější autorita, ale proto, že jsou obsaženy ve volbě samé.“ Kultury původních obyvatel a východní kultury si už dlouho uvědomují, že změna je jediná konstanta a že základem přežití je princip vzájemné závislosti. U kmenových národů jsou medicinmani, šamani a šamanky, náčelníci, učitelé a věštci „mistry změny“. Tento pojem zavedla Rosabeth Moss Kanterová ve své knize z roku 1985 The Change Masters (Mistři změny). Šamanské tradice praktikované zemědělskými národy a původními obyvateli po celém světě nám připomínají, že po staletí lidé využívali moudrosti přírody a rituály, aby podpořili změnu a proměny života; nesnažili se tyto životní procesy ignorovat nebo popírat, jak to často děláme my. Naše společnost, stejně jako mnoho jiných západních společností, se vzdálila od svých mytologických kořenů. V úvodu ke knize Arnolda Van Gennepa Rites of Passage (Rituály přechodu) uvádí Salon Kimbala, že „jedna dimenze duševního onemocnění může pocházet z toho, že narůstající množství jedinců je nuceno uskutečňovat své tradiční chování pouze o samotě se soukromými symboly“. Tento proces odcizení je možné zmírnit, poučíme-li se u svých předků. David Feinstein nám ve svém článku v American Journal of Orthopsychiatry připomíná, že obnovení vyžaduje návrat k základnímu zdroji, z něhož vyvěrají všechny osobní a kulturní mýty – k lidské psýché. Bez ohledu na to, v jakém světě nyní žijeme, všichni přebýváme na zemi a jsme vzájemně spojeni svým společným lidstvím. Když nasloucháme národům spjatým s půdou, nasloucháme svému nejstaršímu já. Původní kultury podporují změnu a léčení, růst a přechod mezi jednotlivými etapami s pomocí mytických struktur, rituálů a díky začleňování umění, vědy, hudby, rituálu a dramatu do každodenního života. Každá kultura na světě má své zpěvy, tance a příběhy; to jsou praktiky, k nimž máme všichni přístup. Také máme otevřenou cestu ke čtyřem vnitřním archetypům nebo otiskům lidského chování, které jsou přítomny v mytické struktuře společností po celém světě.

Čtyři cesty
Praotče Velký duchu, ty jsi ustanovil, aby se čtyři čtvrtiny země spolu setkávaly. Mě jsi přiměl, abych kráčel po dobré cestě i po cestě potíží, a tam, kde se tyto cesty setkávají, je svaté místo. Ve dne i v noci a navždycky, ty jsi život věcí. Černý los, Sioux Oglala (Nerburn, Native American Wisdom /Moudrost amerických indiánů/)

Můj výzkum ukazuje, že prakticky všechny šamanské tradice čerpají ze síly čtyř archetypů, které člověku umožňují žít v harmonii a rovnováze se svým prostředím a se svou vlastní vnitřní povahou: z archetypů bojovníka, léčitele, vizionáře a učitele. Protože každý archetyp vychází z nejhlubších mytických kořenů lidstva, můžeme i my využít jejich moudrost. Když se naučíme přijmout je a žít v souladu s nimi, začneme léčit sami sebe i náš roztříštěný svět. Následující čtyři principy, z nichž každý je založen na jednom z těchto archetypů, zachycují to, čemu říkám čtyři cesty:

1. Být viditelný a být přítomen. Jsme-li přítomni, umožní nám to přístup k lidským zdrojům síly, přítomnosti a komunikace. To je cesta bojovníka.

2. Věnovat pozornost tomu, co má srdce a smysl. Věnujeme-li něčemu pozornost, otevírá nás to lidským zdrojům lásky, vděčnosti, ocenění a potvrzení. To je cesta léčitele.

3. Říkat pravdu bez obviňování a odsuzování. Nesoudící pravdivost udržuje naši autentičnost a rozvíjí naši vnitřní vizi a intuici. To je cesta vizionáře.

4. Být otevřený výsledku, ne připoutaný k němu. Otevřenost a nepřipoutanost nám pomáhají obnovit lidské zdroje moudrosti a objektivnosti. To je cesta učitele.

Když pochopíme tyto univerzální principy, budeme umět lépe respektovat nejrůznější způsoby, jimiž všichni lidé vyjadřují tyto společně sdílené zkušenosti. I když tyto čtyři archetypy zdůrazňují zejména šamanské tradice, musíme si uvědomit, že jsou univerzální a dostupné všemu lidstvu, bez ohledu na kontext, kulturu, strukturu a praxi. V naší společnosti vyjadřujeme cestu bojovníka schopností vést. Cestu léčitele prostřednictvím svých postojů k vlastnímu zdraví a zdraví okolního prostředí. Cestu vizionáře pomocí své tvořivosti a schopnosti přinášet světu své životní sny a vize. Cestu učitele vyjadřujeme konstruktivní komunikací a schopností vysvětlovat.

Ukázka z knihy Archetypy šamanské tradice, nakladatelství Portál (Str.17-18)

Autorka
Angeles Arrienová, Ph. D., vystudovala antropologii, v současné době vyučuje na univerzitě a působí jako spisovatelka. V řadě zemí vede semináře, jimiž ukazuje, jak je moudrost původních národů důležitá pro náš osobní život, vztah k ostatním lidem i pro náš vyvážený vztah k Zemi.
brož., 168 s., 199 Kč
ISBN 80-7178-476-1

nahoru


Zpátky na Novinky