Obrysy zřízení zatemněny a potřísněny rozkladem


Z knihy Jonathana Swifta Gulliverovy cesty

Dokončení série těchto ukázek z knihy:

O právu v ´civilizovaném´ světě
O stranách podpatkářů a válkách kvůli vejcím
O lhaní, patolízalech a vlezdoprdelismu vůbec

Jeho Veličenstvo král se smál mé divné aritmetice (jak se ráčil vyjádřit), podle které odhaduji počet obyvatelstva ze součtu našich rozličných náboženských a politických sekt.
Nadobro ho ohromil můj dějepisný přehled událostí u nás za poslední století. Namítal, že je to pouhá snůška spiknutí, vzpour, vražd, řeží, převratů, vypovídání, nejhorších to následků lakoty, stranictví, licoměrnosti, věrolomnosti, ukrutnosti, zběsilosti, šílenství, zášti, závisti, chlípnosti, zloby a ctižádostivosti.

V dalším slyšení si dal velkou práci a zopakoval mi stručně všechno, co jsem řekl. Srovnal své otázky s mými odpověďmi. Potom mě vzal do ruky, něžně mě pohladil a pronesl tato slova, na něž nikdy nezapomenu, a také ne na způsob, jak je pověděl:

"Přítelíčku Grildrigu, pronesls nejskvělejší chvalozpěv na svou vlast. Dokázals jasně, že nevzdělanost, lenost a neřest jsou vlastně nezbytnými vlastnostmi pro zákonodárce. Že nejlépe zákony vysvětlují, vykládají a uplatňují ti, jimž záleží na tom převrátit je, zamotat a obejít, a kteří to také dovedou. Pozoruji u vás slabé obrysy zřízení, které snad bylo v původní podobě snesitelné, jenže ty obrysy jsou zpola vyhlazeny a nadobro zatemněny a potřísněny rozkladem. Ze všeho, cos řekl, nevysvítá, že by u vás bylo potřeba vůbec nějaké ctnosti k dosažení jakéhokoliv úřadu. Tím méně, že by se muži stávali šlechtici pro svou ctnost, že by kněží byli povyšováni pro svou zbožnost a učenost, vojíni pro svou chrabrost a udatnost, soudcové pro svou bezúhonnost, senátoři pro svou vlasteneckost a rádcové pro svou moudrost. Ty však," pokračoval král, "strávils většinu života na cestách, a jak aspoň doufám, vyhnul ses až dosavad mnoha nepravostem své vlasti. Ale z toho, co jsem se dověděl z tvé zprávy a z odpovědí, které jsem z tebe pracně vymámil a vyždímal, nemohu leč usoudit, že valná část tvých krajanů je nejškodlivější drobná hnusná havěť, která se kdy z dopuštění přírody plazila po povrchu země."

nahoru