Zdroje poznání a příklady dobré a nevhodné argumentace


Šrí njája sútra a další

Patra-pati dás

Pro www.vaisnava.cz editoval Little John

Zde uvádíme stručný přehled hlavních témat diskutovaných v Njája-sútře a podobných spisech zabývajících se logikou, argumentací a způsoby získávání poznání.


Příklady použití nevhodné argumentace


samsaya - pochybnosti o konkrétním detailu, který má být diskutován.
    Pochybnost typu „bylo-li první vejce, nebo slepice”. Nerozhodnutelná situace v diskusi, neboť byla-li první slepice, pak nemohla pocházet z vejce a tedy nemohla být skutečně slepicí, neboť jak víme, slepice je pták, který se rodí z vajec. Na druhou stranu, bylo-li první vejce, pak je obtížné vysvětlit, odkud se mohlo vzít, když ne ze slepice, neboť všechna vejce pocházejí z nějakého tvora a slepičí vejce pochází ze slepice. Tudíž existence slepičího vejce již předpokládá existenci alespoň jedné slepice.

vada - teze, propozice, argument, doktrína, diskuse, kontroverze, debata, pře, hádka.
   Jedním druhem takovéhoto kontroverzního názoru je vznik vesmíru. Vědci nemají žádné podklady pro to, aby mohli věřit v existenci velkého třesku na základě příčin, které jej způsobily, a nemohou jej tedy kauzálně vysvětlit, ale přesto na základě svých dojmů vyplývajících z mnohých měření jsou odhodláni tvrdit, že k němu kdysi došlo. Takováto neopodstatněná úvaha postrádající logický kauzální podklad je pouhé tlachání a dohady.

jalpa - špatná plánovitá odpověď k opětovnému zamluvení jiné existující rozepře.
    Někdo nás upozorní na to, že jsme porušili zákon. My na to odpovíme, že zákony porušuje kdekdo a že zrovna včera jsme si všimli toho, jak pan Vondráček porušil zákon, a proto by bylo dobré potrestat nejprve pana Vondráčka.

vitanda - hašteřivá, poťouchlá nebo úskočná námitka, falešná kontroverze, překroucený nebo lehkovážný argument, tendence planě kritizovat nebo se líně posmívat argumentům a závěrům protivníka beze snahy o prokázání opačné strany argumentu či otázky.
    Někdo tvrdí, že duše je věčná, plná poznání a blaženosti. Druhý člověk to slyší a namítá, že duši nelze spatřit a proto je naprostý nesmysl o ní tvrdit takovéto bludy. Tvrdí, že teprve v situaci, kdy duši sami uvidíme, se o ní budeme moci vyjádřit, ale zatím je jakékoli tvrzení o duši nesmyslem, ba co více, samotný pojem duše je nám zcela k ničemu, neboť nevyjadřuje nic existujícího a tedy skutečného.

apanaya - cokoli vedoucí od věci, postranní argument, špatná zásada či postup při argumentaci.
   „Zabíjení přináší smůlu. Ten, kdo zabije, bude muset být zabit v některém z příštích životů sám. Proto je nejlepší, pokud již člověk zabíjí, dbát na to, aby jej nikdo neviděl.”

hetu-abhasa - pouhý dojem argumentu, falešná podoba budící zdání pravdivého argumentu, falešný střední člen argumentace.
   „Všichni andělé mají křídla. Ptáci mají také křídla. Lze proto konstatovat, že i ptáci jsou andělé.”

cchala - podvod, předstírání, klam, trik, vzezření, záminka, pláštík, matení, zdánlivá podobnost, fikce, přetvářka, úskok, podvodná disputace překrucující významy slov.
   „O tom člověku se říká, že má vždy plné ruce práce. Avšak my vidíme, že má ruce zcela prázdné, a tak je jasné, že to, co se o něm říká, není pravda.”

tarkah - domněnka, dohad, úsudek, rozumové argumentování, logika, vyvrácení argumentu, snížení hodnoty argumentu do absurdních důsledků.
   „Neexistují světové strany, neboť ať se vypravím kterýmkoli směrem, přijdu vždy, budu-li se svého směru držet, na to samé místo. Kdyby tyto strany existovaly, nebylo by to možné.”

jati - redukce částí na společného jmenovatele, zakládající se pouze na podobnosti či nepodobnosti.
   „Otec má syna a je tedy otcem, ale má také otce a tak je synem. Je ovšem nepřípustné, aby jedna osoba byla zároveň dvěma osobami, protože každá osoba může být pouze jednou osobou, a tedy buď se zde mluví o otci, nebo o synovi, ale je nesmysl mluvit o obou zároveň. Nejedná se tedy o otce ani o syna, ale o někoho třetího, který v diskusi nebyl jmenován.”


Některé součásti dobré argumentace


hetuh - logický argument užívaný uprostřed sylogismů, motiv, důvod, příčina.
   „Každý dobrý člověk koná dobro. Budeme-li konat dobro, budou z nás také dobří lidé.”

laksana - charakteristický znak nebo podoba, citace nebo reference.
   „Existuje mnoho živočichů, kteří neumějí létat. Těmto živočichům se proto říká nelétaví živočichové. Protože někteří z nich mají obratle, nazývají se obratlovci. Jiným se říká bezobratlí.”

avayava - část, člen nebo komponent logického argumentu nebo sylogismu. Přitakání správnému argumentu, správný postup v uvažování, vyslovení vlastního názoru, přiblížení se ke konečnému závěru a správné odvození důsledků.
   „To, že lidé neumějí létat, je pravda, neboť pokud létají, používají k tomu vždy něčeho, co není jejich součástí, a je tedy namístě se domnívat, že jelikož nejsou pro létání od přírody nikterak vybaveni, nebudou moci létat ani v budoucnu, aniž by zůstali lidmi. Létání je vyhrazeno pouze pro létavé živočichy, mezi které člověk nepatří.”

udaharanam - příklad, případ, tvrzení, vyslovení argumentu, aplikace všeobecného pravidla na konkrétní případ, ilustrativní příklad, instance.
   „Tak jako je nebe modré a tráva zelená, mají i ostatní věci svou vlastní charakteristiku.”

upanayah - přiblížení se, dosažení, obdržení či použití argumentu.
   „Protože víme, že ve dne je venku světlo, a nyní je všude kolem tma, nemůže tedy být den, ale nejspíše, neděje-li se zrovna něco neobvyklého, již nastala noc.”

nirnayah - dokonalá jistota, potvrzení, rozhodnutí, vyvození důsledků, odvození, závěr, aplikace konečného argumentu, názorný příklad.
    „Kdykoli se dosyta najím, pocítím, že již nemám hlad ani chuť dále jíst. Lze tedy tvrdit, že právě jídlo je dokonalým lékem na hlad.”

prayojanah - smysl, důvod, příčina, motiv či záměr v argumentaci, příležitost.
    „Důvodem, proč neustále mluvíme o škodlivosti jedení masa, je odvrátit vás od zabíjení zvířat, neboť si nemyslíme, že byste se někdy dotkli ústy masa zvířete, které by zhynulo vlastní smrtí. Naším cílem je zastavit zbytečné násilí, nikoli vás připravit o potravu.”


Možné zdroje pravdivého poznání


pramana - správná míra, standard, autorita, zdroj pravdivého poznání.

smrtih - vzpomínka, paměť, tradice písemnictví pocházející od lidských učitelů.

pratyaksam - věc přítomná před očima, viditelná a vnímatelná, jasná, projevená přímo, přístupná všem, skutečná, vizuální důkaz, přímé vnímání skrze smysly, smyslové poznání.

paroksam - zkušenost někoho jiného než nás samých, cizí či přejaté poznání.

aparoksam - naše soukromá, osobní zkušenost nesdílná s druhými, přímý zážitek.

apratyaksam (aprakrtam) - poznání neověřitelné a nepodložitelné pomocí zkušenosti, pro které neexistuje empirický důkaz na hmotné rovině, neprojevená skutečnost nevnímatelná smysly, duchovní poznání či zkušenost.

aitihyam - tradiční pokyny, tradice, důkaz či poučení z minulosti, zkušenosti předků, zvěsti a pověsti.

anumanam - způsob získání důkazů ze známých předpokladů, dedukce avaroha, indukce aroha, abdukce vada a tvoření závěrů siddhanta.

upamanam - porovnání, podobnost, upomínka, podobenství, usuzování na základě vnější shody.

apta-vacanam (sabdam) - obdržený pokyn, slovní potvrzení, pokyn učitele, poznání z vyššího zdroje, autorita véd.

nyayah – to, do čeho něco vstupuje, standard, metoda, univerzální pravidlo, axiom, systém, odvození na základě všeobecně platných pravidel, systém strukturovaného myšlení, logika jako věda o používání argumentů.

prameya - logicky dokazatelná věc; to, co je třeba dokázat; námět k filosofické diskusi; to, co může být předmětem sporu a je třeba objasnit.

drstantah - příklad, standardní alegorie, typ, znázornění na příkladě.

siddhantah - esenciální a pevně stanovený závěr, poslední verdikt o konečném smyslu, finální doktrína, přiznaná pravda, potvrzení pravdy v závěru diskuse, autoritativní dílo v oblasti poznání.


Instance vyvrácení argumentu protivníka


viparitam - rozpadající se argument, dokazující cokoli, protiřečení si, spor uvnitř argumentu.
   „Nikdo nebude schopen zjistit příčiny stvoření z jejich důsledků, neboť takováto argumentace jde proti proudu věcí, stejně jako nikdo nebude schopen podle tvaru šperku jednoznačně určit umělce, který jej vyrobil. Zde je důležité právě to, že důkaz postrádá jednoznačnost. Neopeřený dvounožec nemusí nutně být člověk, ale může to být třebas čerstvě oškubané kuře.”

asiddham - neúplný, nedokonalý argument, neefektivní nebo neprokázaný, nic nedokazující a v argumentaci nepoužitelný, postrádající váhu.
   „To, že někdo uvařil dobré jídlo, ještě neznamená, že je dobrým kuchařem. Je totiž možné, že měl štěstí nebo se držel receptu, který si někde přečetl. Lze proto pouze tvrdit, že dobré bylo jídlo, které uvařil, a nikoli, že on sám je dobrý.”

viruddham - ostrý protiargument útočící na soupeře, ostrá rozepře, protiklad, nepřátelský argument, nekompatibilní argument.
    „Věřit v existenci duchovního světa je nesmysl, protože žádný duchovní svět není. Popírat existenci duchovního světa je nesmysl, protože neexistuje žádný způsob, jak to učinit.”

badhitam - problematický bod, již neužitečný nebo nepoužitelný argument, argument odsunutý stranou, zrušený argument, nesourodý, protiřečící si a absurdní v dané situaci.
   „Jestliže již bylo jednoznačně prokázáno, že celý tento svět podlehne nakonec zničení, je naprosto nepřípustné hovořit o nesmrtelnosti lidského těla.”


nahoru