Slavíkovy ostrovy

Slavíkovy ostrovy stále v ohrožení

Převzato ze stránek http://svobodazvirat.cz/szhk , díky Michalovi za nový odkaz
16.10.2003

Svoboda zvířat
(hlavní stránka)

SZHK

Články z novin

Historie stavby

U města Přelouč se snaží Svoboda zvířat zastavit projekt výstavby plavebního stupně (plavební komory a plavebního kanálu souběžného s dosavadním tokem Labe) na Slavíkových ostrovech.
Akciová společnost Přístav Pardubice se zde za vydatné podpory vedení krajského úřadu a příslušného odboru ministerstva dopravy a spojů (jehož ředitelka je členkou dozorčí rady akciové společnosti Přístav Pardubice) snaží zlikvidovat lokalitu, na níž se podle výzkumů provedených přírodovědným oddělením Muzea východních Čech nachází jedna z největších populací ohroženého druhu - modráska očkovaného v Čechách, a dále pak 52 zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a celý komplex druhů vázaných na dutiny starých stromů - včetně tzv. "pralesních reliktů".

Model plavebního stupně Přelouč II Modrásek očkovaný v trase plavebního stupně Přelouč II - Slavíkovy ostrovy 15.7.2002

Agentura ochrany přírody a krajiny se již dvakrát vyjádřila proti udělení výjimky pro tuto stavbu. Argumentuje tím, že budou zničeny přírodně velmi cenná společenstva, jenž se vyvíjela mnoho desítek let, a že neexistuje záruka, že se podaří pro tyto vzácné druhy vytvořit nový vhodný biotop a zachránit jejich zdejší populace.
V případě modráska očkovaného má plánovaná stavba zlikvidovat 90 % jeho biotopu, v případě vzácných druhů bezobratlích žijících v dutinách stromů budou zlikvidovány pro ně nejvhodnější biotopy.

Ministerstvo životního prostředí již dvakrát rozhodlo, že nepovolí výjimku z ochrany vzácných druhů živočichů a rostlin, které se na Slavíkových ostrovech nacházejí. Ředitelství vodních cest opět podalo proti rozhodnutí ministerstva rozklad, takže teď záleží na ministru Ambrozkovi, zda bude mít odvahu potvrdit odborně podložené rozhodnutí, nebo zda ustoupí silnému politickému tlaku.

Okresní úřad Pardubice před svým zrušením rozhodl, že nepovolí výjimku z ochrany ohrožených druhů živočichů (ochrana živočichů a rostlin je rozdělena - některé chrání ministerstvo, jiné dříve okresní úřad, dnes krajský úřad). Odvolání Ředitelství vodních cest nyní řeší odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu (Pardubický kraj je akcionářem akciové společnosti Přístav Pardubice, která prosazuje stavbu).

 
Slavíkovy ostrovy - místo pro rodinné domky pro plavební stupeň Přelouč II Lipová alej na Slavíkových ostrovech s výskytem dutinových druhů bezobratlích v místech, kde má být postaven plavební stupeň Přelouč II Slepé rameno Slavíkových ostrovů v místě, kde bude terén navýšen pro plavební stupeň Přelouč II

Vzhledem k tomu, že v místním tisku (Pardubické noviny a MF DNES) nejsou zveřejňovány informace o skutečných negativních dopadech plánované stavby (stanoviska odborných institucí - např. AOPK jsou zatajována) a neexistuje jiná možnost, jak informovat veřejnost o tom, co se chystá, rozhodla se SZ zveřejnit informace o tomto projektu na těchto stránkách.

Vyjádření entomologa k územnímu rozhodnutí

Stanovisko AOPK z 1.10.2001

Vyjádření k možnosti přenosu modrásků očkovaných a bahenních

Vyjádření Muzea východních Čech z 24.10.02 k žádosti o povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Shrnutí argumentů - SZ - červen 2002

Výzva 18 nevládních organizací, aby výjimka pro plavební stupeň Přelouč nebyla povolena.

Informace Ekologického právního servisu o tomto případu

Články na podobné téma:
Zabraňme zničení Slavíkových ostrovů
Dopady zničení Slavíkových ostrovů

nahoru