Zabraňme zničení Slavíkových ostrovů


Little John


(podrobnější informace najdete na: http://svobodazvirat.cz/szhk)

U Přelouče se má splavňovat Labe. Ne ovšem jednoduchou cestou prohloubení koryta, což je alternativa, kterou navrhují v případě skutečné potřeby splavnění i ochránci přírody. Papalášové města Přelouče společně s "nezávislými" projektanty (kteří jsou placeni z jednoho zdroje, a to provozovatele chystané stavby!) a konečně samotnou Labskou plavbou chystají vybudovat nové koryto, zhyzdit překrásnou přírodu obrovským betonovým monstrem a vyhladit desítky ohrožených druhů živočichů, z nichž některé jsou přísně chráněné! A celá akce přijde na 1,5 miliardy korun, samozřejmě z kapes daňových poplatníků. Radnice města Přelouč již vložila 200 000 Kč do akcií Labské plavby, a proto se snaží stavbu prosadit za každou cenu. Že přitom bude zodpovědna za zabití tisíců živočichů, jí vůbec nevadí. Jak řekl jeden z papalášů: "Je to pár brouků." Nějakou úctu k životu u materialisticky založených šéfíků byste marně hledali. Jeden takzvaný profesor biologie (bývalý) dokonce řekl, že živočichové se prostě odstěhují o kousek dál. Fajn, takže když dnes půjdeme, vypálíme profesůrkův dům a vyvraždíme mu rodinu, tak je přece všechno v pořádku, protože on se může přestěhovat o pár ulic dál. A takový dogmatik učil biologii. Režim se změnil, ale myšlení různých vychytrálků zůstalo staré. Navíc se přidala kapitalistická honba za penězi, a to přes mrtvoly. Problémy nevyřeší žádné neosobní -ismy jako socialismus nebo kapitalismus. Každý musí začít sám pracovat na sobě a uvědomovat si souvislosti. Že k udržení duševního zdraví musíme žít v souladu s přírodou a ne ji ničit. Že každé zvíře, pták, strom i rostlina jsou také živé bytosti, které se sice vědomím od člověka liší, ale mají s ním společné právo na život. Že za vše příznivé, co uděláme, se nám dostane příznivé odezvy a naopak. Že tady nejsme sami. Prosím pomozte zachránit nádherný lesopark Slavíkovy ostrovy. Další informace najdete na: http://svobodazvirat.cz/szhk

Tady je ještě článek ochránců přírody z hnutí Svoboda zvířat o zmiňované stavbě a stejnou tematikou se zabývá soubor zvaný Dopady zničení Slavíkových ostrovů, který podrobně vypisuje všechny ohrožené druhy živočichů, kterým výstavbou hrozí vyhlazení.

Little John

===========================================================================================

Konec rekreačním procházkám po Slavíkových ostrovech Konec rekreačním procházkám po Slavíkových ostrovech?


Michael Kousal


Na Slavíkových ostrovech se chystají velké změny. Vyroste tu plavební stupeň Nová Přelouč - plavební kanál, plavební komora, vodní elektrárna Nová Přelouč, náhon k vodní elektrárně, provozní objekty, most přes plavební komoru, tři rodinné domky, silnice. Terén navýšený o 1 až 2 metry má být mezi novou cestou vybudovanou podél břehu Labe a mezi plavební komorou/kanálem protínajícím Slavíkovy ostrovy přes jižní část slepého ramene Labe - přes lesík - přes bývalé ragbyové hřiště - přes centrální alej - přes podmáčenou loučku s modrásky očkovanými severně od koupaliště. Slavíkovy ostrovy budou plavebním kanálem a komorou rozděleny na dvě části. Po přejití stávající lávky přes Labe se ocitnete na úzkém pásu země. Bude zde alej podél Labe, vedle aleje silnice, vedle silnice rodinné domky, na sever od nich hned vedle nich bude přívodní kanál k elektrárně a vedle něj plavební kanál a plavební komora. Současné ragbyové hřiště bude zastavěno kompletně těmi kanály, které samozřejmě přeruší (a zaslepí - zneprůchodní i stávající centrální alej. Do druhě části se dostanete tak, že po přejití lávky přes stávající Labe se dáte doleva pobřežní alejí nebo po silnici kolem těch domků, dojdete za konec Slavíkových ostrovů až za místo, kde se nyní vlévá do Labe potok vytékající ze slepého ramene a tam přejdete přes most. Bude se skládat ze severního oblouku slepého ramene, cvičáku, části centrální aleje a z pole (na němž snad vysázejí nějaké malé stromky). Městský úřad tvrdí, že rekreační využití Slavíkových ostrovů nebude ohroženo, že "Slavíkovy ostrovy zůstanou téměř celé". Uvažuje pouze v procentech - nechápe, že Slavíkovy ostrovy jsou jeden komplexní celek, jehož hodnota je zvýšena jeho relativně snadnou dostupností z centra Přelouče. Že jejich rekreační hodnota spočívá právě v tom, že je to nádherný, poměrně velký kus relativně nenarušené přírody, kde se můžete procházet a v klidu poslouchat zpěv ptactva. Kde sice kráčíte přímo alejí, ale kromě krásné lipové aleje vidíte krásné okolí. Že i ten k vykácení určený lesík je součástí té scenérie - jakož je i hnízdištěm pro řadu zpěvných druhů ptactva. Že i ta malá loučka s dvěma sty druhy motýlů je nezbytnou součástí této rekreační oblasti. Že lidé potřebují Slavíkovy ostrovy tak, jak jsou - s alejí a lavičkami podél Labe s bubláním a šuměním labských peřejí, s centrální lipovou alejí, s loukou v místech bývalého hřiště, s nádhernými skupinkami stromů, s lesíkem a křovinami tvořícími hnízdiště ptactva, s porosty okolo bývalého koupaliště, s pěšinou podél slepého ramene, s loukami s modrásky. Přičemž tyto kulisy působí nikoliv osamoceně, ale právě ve spojení s tím, že jsou obývány celou řadou druhů ptactva, motýlů, dutinových brouků a celé řady různých dalších obratlovců i drobných tvorů.

Místo louky s více než 200 druhy motýlů a stovkami dalších druhů živočichů a rostlin bude plavební kanál - symbol to pokroku a morální vyspělosti lidstva. Úplně nesmyslné a zbytečné vyhubení populací ohrožených druhů živočichů městu nevadí - důležitější je pro zastupitele ten kanál. Podle zástupců města lidé chodící na Slavíkovy ostrovy budou spokojeni, když se hned vedle lávky přes současné Labe projdou podél tří rodinných domků a místo zpěvu ptactva si poslechnou naplno puštěnou televizi. Nebo když se projdou podél aleje na břehu Labe a prohlédnou si rodinné domky, svahy plavebního kanálu a plavební komory zpevněné betonovými zámkovými dlaždicemi, a provozní objekty elektrárny a plavebního stupně. Toto má být plnohodnotnou náhradou za procházku v tichu rušeném pouze zpěvem ptactva, hukotem peřejí a ševelením větru v korunách stromů. Navíc - cestou do Hamburku narazí lodě z Pardubic na úsek mezi Ústím nad Labem a státní hranicí, který v posledních letech je 7 měsíců v roce nesplavný. Pokud pardubické lodě chtějí do Hamburku, musí se splavnit i ten dolní úsek Labe. Ale i zde splavnění Labe vyvolá závažné ekologické problémy. Výstavbou plavebních stupňů v Chráněných krajinných oblastech, ve kterých je zákonem zakázáno takové stavby umisťovat. Poškozením či likvidací desítek biologicky cenných lokalit. Kolik zaplatíme za splavnění Labe: stupeň Přelouč-jeden a půl miliardy korun, dolní úsek Labe- šest miliard. Připočtěte znehodnocení Slavíkových ostrovů, likvidaci biotopů ohrožených živočichů chráněných Evropskou unií (kanálem vyhubení modrásek očkovaný a páchník hnědý jsou druhy, jejichž zachování je pro EU prioritou), likvidaci biotopů celé řady ohrožených druhů živočichů a rostlin, porušení Dohody o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť vyhubením populací modráska očkovaného a páchníka hnědého. Proč nevozit to zboží po železnici? Železnice je souběžná s Labem. Dokonce je nyní modernizována. Z Hamburku do Pardubic může ten náklad jet rovnou po železnici a není nutné kvůli plavebnímu kanálu likvidovat nádhernou přírodní lokalitu. Že je vodní doprava ekologická - ekologická je pouze v případě, kdy využívá už existující plavební cesty a nemusí se kvúli ní stavět nové kanály likvidující celou řadu krásných lokalit. Železnice už tu je, tak proč to zboží nevozit po železnici? Je jen na Vás, zda ten kanál bude či nikoliv. Je však nutné, abyste dali dostatečně jasně najevo, že Vám na Slavíkových ostrovech záleží, že si je nedáte znehodnotit. Budoucnost Slavíkových ostrovů, hrčáků i ekologicky cenných lokalit na dolním Labi je ve Vašich rukou.

Za Svobodu zvířat HK Michael Kousal

předseda

nahoru