Archiv citátů
(aktualizováno 10. 10. 2001) 

CELOSVĚTOVÝ VELETRH NÁBOŽENSTVÍ

 

  Jel jsem s přítelem na veletrh. Celosvětový veletrh náboženství.

Nebyla to obchodní záležitost. Ale konkurence byla neméně dravá

a reklamy neméně hlasité. U židovského stánku jsme dostali letáček,

na kterém stálo, že Bůh je všemilující a že židé jsou jeho vyvolení.

Židé. Žádní jiní nebyli tak vyvolení jako Židé. U stánku muslimů

jsme se dozvěděli, že Bůh je všemilosrdný a Mohamed je jeho jediný

prorok. Spasení lze dosáhnout nasloucháním Božímu prorokovi. U

křesťanského stánku jsme zjistili, že Bůh je láska a že spaseni

budeme v církvi svaté. Buď vstoupíme do církve, nebo riskujeme věčné

zatracení. Na cestě zpět jsem se svého přítele zeptal: "Co si o Bohu

myslíš?" Odpověděl: "Je bigotní, fanatický a krutý."

 

Doma jsem pak Bohu řekl: "Jak se s něčím takovým vyrovnáváš, Bože?

Copak nevidíš, že ti už po staletí dávají nesprávná jména?"

Bůh odpověděl: "Já jsem tu výstavu přece neorganizoval. Dokonce

bych se i styděl se tam ukázat."

 

                                       Anthony de Mello

                                       Ptačí zpěv


 

Naslouchání intuici a inspiraci

 

"Nikdy v žádném případě neuzavírej své srdce a svou mysl. Nikdy neměj

obavy z nového, cizího, neobvyklého. Buď připraven naslouchat intuici

a inspiraci, které ti mohou zjevit něco pro tebe tak naprosto nového,

že to možná ani nebude mít tvar nebo substanci a ty pro to budeš muset

hledat slova. Intelektuální pýcha může být překážkou na duchovní cestě

a může být skutečným kamenem úrazu na cestě k pravdě. Není to intelekt,

co potřebuješ; je to inspirace a intuice. Intelekt přichází z vnějšku,

zatímco inspirace a intuice přicházejí zevnitř a nemohou být ničím

vnějším ovlivněny. Nechť tvé učení přichází zevnitř; využij vše, co

máš v sobě. Budeš ohromen tím, co obsahuješ. Je to bez hranic, protože

to přichází ode Mne a Já jsem bez hranic a vše, co je ode Mne, je

neomezené a věčné."

 

                                             Eileen Caddy

                                             Otevírání dveří do nitra


 

¨Není možné být vždy hrdinský, ale vždy je možné být lidský."

        

                                                     Goethe


 

"Cesta není od člověka daleko; jestli považujeme Cestu za něco

nadlidského, nad člověkem, není to pravá Cesta."
 

                                                  Konfucius


 

DISKRIMINACE

 

Tak jsem šel na veletrh náboženství znovu. Tentokrát jsem vyslechl

řeč velekněze náboženství jménem Balakri. Dozvěděli jsme se, že

prorok Balakri byl Mesiáš, jenž se narodil v pátém století ve svaté

zemi Mesambii. Toho večera jsem měl s Bohem další rozhovor. "Ty ale

pěkně diskriminuješ, Bože. Proč musí být zrovna páté století tím

osvíceným stoletím? Proč musí být zrovna Mesambie svatou zemí? Co je

na mém století špatného například? Co je na mé zemi špatného?"

A na to Bůh odpověděl: "Svátek je svatý den, neboť ukazuje, že

všechny dny v roce jsou svaté. A svatyně je svaté místo, neboť

ukazuje, že všechna místa jsou posvátná. A tak i Mesiáš je nazýván

synem Božím, aby ukázal, že každý pochází od Boha."

 

                                                  Anthony de Mello

                                                  Ptačí zpěv


 

Nebuď zklamán

 

Nebuď zklamán, budou-li začátky tvého duchovního života nepatrné.

Všechny dobré věci mají nepatrné začátky. Mohutný dub vyrůstá z malého

žaludku. Z nepatrného semene klíčí většina nádherných rostlin a

květin. Z nepatrného semene lásky se mohou změnit mnohé životy. Z

nepatrné myšlenky víry a důvěry může nastat zázrak nad zázraky. Malé

věci vyrůstají ve velké věci. Buď vděčný za všechny malé drobnosti

v životě; pak, až vyrostou, budeš vděčný za každou z nich a vděčnost

vyjádříš slovy i skutky. Nechť to, co je uvnitř, se vyjádří navenek.

Vždy si pamatuj, že vděčné srdce je otevřené srdce a pro Mne je mnohem

snazší pracovat uvnitř a skrze otevřené srdce. Vzdávej díky a

nepřestaň děkovat za vše, protože jen tak mohu pracovat v tobě a skrze

tebe bez ustání a projevovat Své zázraky a slávu, aby je všichni mohli

spatřit.

 

                                             Eileen Caddy

                                             Otevírání dveří do nitra                          


 

"Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za tebe. Musíš po ní

jít sám."

 

                                               Walt Whitman


 

"Jestliže dobře pozorujete, odpoví vám vaše vlastní srdce."

 

                                 R.A. Schwaller de Lubicz


 

"Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů."

 

                                                  William James


 

JEŽÍŠ NA FOTBALE

 

Ježíš Kristus se přiznal, že nikdy nebyl na fotbalovém zápase. Tak

jsem ho s přáteli na jeden vzal. Byla to divoká bitva mezi

protestantskými Kovboji a a katolickými Křižáky. Křižáci dali gól

jako první. Ježíš divoce jásal a vyhazoval klobouk vysoko nad sebe.

Pak skórovali kovbojové. A Ježíš divoce jásal a vyhazoval klobouk

vysoko nad sebe. To, jak se zdálo, pána za námi dosti zmátlo. Poklepal

Ježíši na rameno a ptal se: "Které ze stran fandíte, dobrý muži?"

"Já? odpovídal Ježíš zabraný do hry. Já nefandím ani jedné. Já mám

prostě radost ze hry." Pán se otočil ke svému sousedovi a utrousil:

"Hmm, ateista!"

 

Po zápasu jsme to téma ještě otevřeli. Měl snad ve zvyku nepřiklánět

se k žádné ze stran? "Raději straním lidem než náboženstvím," pravil

Ježíš, "raději straním lidským bytostem než svátkům."

 

                                                  

                                                  Anthony de Mello

                                                  Ptačí zpěv


 

Jsi hoden mít to nejlepší

 

Co chováš ve své mysli? Chci pro tebe opravdu jen to nejlepší, to

opravdu nejvyšší. Když si zvolíš ze své vlastní svobodné vůle něco

menšího a přivoláš to k sobě a spokojíš se s podružným, pak není nic,

co bych Já v tom mohl udělat. Nikdy se neboj očekávat to nejlepší.

Nikdy se nesmíš cítit nehodným nebo neoprávněným mít to nejlepší.

Říkám ti, že je to tvé pravé dědictví, ale musíš se o ně přihlásit;

musíš je přijmout a očekávat. Je tvé, Můj dar pro tebe. Jsi připraven

je přijmout s plným a vděčným srdcem, nebo je odmítnout? Nechť ti

falešná skromnost nebrání přijmout vše, na co máš právo; a nepřijímej

to pouze, ale též to oslavuj a vzdávej za vše věčný dík. Střež to jako

poklad a sleduj, jak se v tvém životě objevují zázraky; a věz bez stínu

pochybnosti, že vše, co mám Já, je i tvé.

 

                                             Eileen Caddy

                                             Otevírání dveří do nitra


 

"Když přestaneme myslet v první řadě na sebe a svou sebezáchovu,

projdeme skutečně hrdinskou přeměnou vědomí."

 

                                                Joseph Campbell


 

"Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi

myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět."

 

                                             Buddha


 

"Nechť se nemodlím za úkryt před nebezpečím, ale za to, abych byl beze

strachu, když nebezpečí přijde. Nechť neprosím o utišení mé bolesti,

ale o srdce, díky kterému bych ji zdolal."

 
                                                  Tagore


 

SLON A POTKAN

 

Slon si lenivě užívá koupele v jezírku, když tu se objeví potkan a

trvá na tom, aby slon vylezl z vody. "Nevylezu," říká slon. "Ale já

kategoricky trvám na tom, že musíš okamžitě vylézt," nedá se odradit

potkan. "Proč?" "To ti řeknu, až vylezeš." "Pak tedy nevylezu."

Nakonec se však přece jen vykolébá ven, postaví se před potkana a

ptá se: "No tak co?! Proč jsi chtěl, abych vylezl?" "Chtěl jsem

zjistit, jestli nemáš moje plavky," nechá se slyšet potkan.

 

To se spíš vejde slon do potkaních plavek, nežli Bůh do představ,

které jsme si o něm utvořili.

 

                                                  Anthony de Mello

                                                  Ptačí zpěv


 

Čas strávený o samotě v klidu tě duchovně povzbudí

 

Když malé dítě, které se učí chodit, upadne, neztratí odvahu, ale

zvedne se a zkouší to znovu a znovu, dokud nezvládne umění chůze.

Stejné je to s duchovním životem. Nikdy v žádném případě nedovol, aby

ti zdánlivé porážky vzaly odvahu jít dál duchovní cestou. Jestliže

upadneš, jednoduše se seber a zkus to znovu. Nesmiř se s tím, že se

budeš litovat a říkat, že nemůžeš dál a že život je příliš obtížný.

Tvůj postoj musí vždy vycházet z tvé absolutní vnitřní jistoty, že

jestliže jsi jednou vkročil na duchovní cestu, nakonec dosáhneš cíle,

bez ohledu na to, s jakými překážkami se na cestě setkáš. Zjistíš, že

čas strávený o samotě v klidu tě duchovně povzbudí a pomůže ti čelit

čemukoli, co se před tebe postaví, bez úleku a klopýtání. Proto čas,

který se Mnou strávíš o samotě každé ráno, tě může posílit pro cokoli,

co ti může den přinést.

 

                                           

                                             Eileen Caddy

                                             Otevírání dveří do nitra


 

"Kuráž není stav beze strachu, ale ocenění, že něco jiného je

důležitější než strach."

 

                                              Ambrose Redmoon


 

"Svět je naše škola duchovního odhalení."

                                             Paul Brunton


 

"Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty

srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,

kdo nejsou schopni žít právě nyní."

                                              Alan Watts


 

MODLÍM SE ZA DÉŠŤ

 

Když za vámi přijdou pro pomoc neurotici, zřídka kdy chtějí být

doopravdy vyléčeni, neboť vyléčení bolí. Chtějí vlastně jen, aby jim

člověk pomohl učinit jejich neurózu pohodlnější. A nebo, ti nejlepší

z nich, touží po zázraku, který by je vyléčil bezbolestně.

 

Stařeček si nesmírně rád vždy po večeři vykouřil dýmku. Jednou večer

ucítí jeho žena kouř a zvolá: "Proboha, hoří ti vousy!" "Já vím,"

odpoví stařeček nazloben. "Copak nevidíš, že už se modlím za déšť?"

 

                                                  Anthony de Mello

                                                  Ptačí zpěv


 

Čekání

 

Jak nakládáš s věcmi, na kterých ti v životě záleží? Řadíš správně své

hodnoty? Proč si nenajít čas ke ztišení se, k prozkoumání svých

pohnutek, abys tak zjistil, zda jsou to ty nejvyšší hodnoty? Jen ty tak

můžeš učinit. Nikdo jiný tak nemůže udělat za tebe. Může to pro tebe

znamenat i čekání na Mě, aniž by se ti dostalo bezprostřední odpovědi.

Možná, že pro tebe budou důležité lekce, kterým se můžeš naučit jen

při klidném čekání na Mne, zvláště když jsi netrpělivá a náročná duše.

Proč pro sebe dělat výjimky? Znáš na vše teoretické odpovědi. Nyní je

čas, abys je uvedl do praxe a viděl, jak působí. Nikdy se nenaučíš

těmto životně důležitým lekcím, aniž bys je na sobě vyzkoušel. Proč to

neuděláš hned a nepřestaneš marnit čas pouhým přemýšlením? Uč se řadit

své hodnoty správně a klást pravé věci na první místo. Dovol Mi

působit v tobě a skrze tebe.

 

                                         Eileen Caddy

                                         Otevírání dveří do nitra


 

"Nemám ani nejmenší pochybnost o tom, že každý muž či žena dosáhne

to co já, když vynaloží stejné úsilí a bude kultivovat stejnou naději

a víru."

 

                                                 Mahátma Gándhí


 

"Člověk není výtvorem okolností. Okolnosti jsou výtvorem člověka."

 

                                             Benjamin Disraeli


 

"Jediná cesta je ta ve vlastním nitru."

 

                    Rainer Maria Rilke


 

DIOGENES

 

Diogenes večeřel čočku s chlebem. Viděl ho Aristippos, filozof,

který si žil pohodlně díky tomu, že lichotil králi. Aristippos řekl:

"Kdyby ses naučil podbízet se králi, nemusel by ses živit čočkou."

Diogenes odpověděl: "Nauč se živit se čočkou a nebudeš muset věnovat

takovou péči králi."

 

                                                  Anthony de Mello

                                                  Ptačí zpěv


 

Pravda musí žít, pak tě osvobodí

 

Proč odkládat na později něco, co je tvým božským dědictvím nyní? Já

jsem v tobě, těsněji než dech, blíže než nohy a ruce. Můžeš to

přijmout? Nebo máš stále pochybnosti a divíš se, zda je to možné?

K tomuto poznání musí všichni dojít sami. Může se jim to říkat znovu

a znovu, ale dokud nechtějí tento zázrak poznat a přijmout jako fakt,

nic pro ně neznamená. Nebo vše považují jen za krásný sen, který by

se jednoho dne snad mohl stát skutečností. Kolik času se promarní

v pochybnostech a nedůvěře! Jen tehdy, poznáš-li pravdu, může tě tato

pravda osvobodit. Naslouchat jí, hovořit o ní, číst o ní neznamená

řídit se jí. Pravda musí žít, projevovat se a být v tobě. Pak tě

osvobodí a ty poznáš pravý význam svobody srdce, mysli i ducha.

 

                                              

                                         Eileen Caddy

                                         Otevírání dveří do nitra


                                

"Schopnost představivosti je jak kormidlem, tak uzdou smyslů."

 

                                             Leonardo da Vinci


 

"Udržel snad někdy strach muže před něčím, co opravdu chtěl? Nebo snad

ženu?"

 

                                                George Bernard Shaw


 

"Na světě není nic silnějšího než jemnost a něžnost."

 

                                           Han Suyin


 

KACHŇÁTKO

 

Súfi Šáms z Tabrízu o sobě vypráví následující příběh:

 

Už od dětství jsem nějak nezapadal. Zdálo se, že mi nikdo nerozumí.

Můj vlastní otec mi jednou řekl: "Nejsi dost pomatený na to, abychom

tě dali do blázince, ani dost duchem nepřítomný, abychom tě dali do

kláštera. Nevím, co s tebou." A já jsem mu na to odpověděl: "Kachní

vejce se jednou ocitlo pod slepicí. Když se vajíčka vylíhla, kachňátko

chodilo všude s maminkou slepicí, dokud nepřišly k rybníku. Kachňátko

si to namířilo rovnou do vody. Slepice zůstala na břehu a úzkostlivě

kvokala. Tedy, milý otče, vešel jsem do oceánu a zjistil jsem, že jsem

tam doma. Těžko mě můžete vinit z toho, že sám raději zůstáváte na

břehu."

 

                                                  Anthony de Mello

                                                  Ptačí zpěvOPRAVTE PÍSMO

 

Buddhovi někdo kdysi řekl: "To, co učíte, pane, nelze nalézti v Písmu."

"Tak to tam připište," pravil Buddha. Dotyčný chvíli rozpačitě mlčel a

pak se ozval znovu: "Směl bych být tak smělý, pane, a vyjádřit to přímo

tak, že něco z toho, co učíte, je vlastně s Písmem v přímém rozporu?"

"Pak je nutné Písmo opravit," zněla Buddhova odpověď.

 

Organizaci spojených národů byl zaslán návrh, aby byla písma všech

náboženství zrevidována. Vše, co vede k netoleranci a násilí, by mělo

být vypuštěno, a vše, co snižuje lidskou důstojnost, by mělo být přímo

zničeno. Když se zjistilo, že autorem návrhu je Ježíš Kristus, jeho

dům rázem obletoval roj novinářů. Jeho vysvětlení bylo prosté: "Písmo,

tak jako sabat, je zde pro lidi," řekl, "ne lidi pro Písmo."

 

                                                  Anthony de Mello

                                                  Ptačí zpěv


 

Kompletní přeměna

 

Sadhu pokračoval: "Uctívání vůdců a zakladatelů náboženství je jako

vytváření dogmat a kultů, aniž by za těmito kulty stála pevná

filozofická struktura. Nejsou-li náboženští učitelé schopni předat

svým žákům praktické vědomosti, znesvětí to náboženství celého světa.

Nestačí říct: "Měli byste věřit v Boha," a pak zastavit veškeré

upřímné a přirozené bádání a hledání lidského ducha. Doktrína víry

je znesvěcována náboženstvím na Východě i na Západě, všude na světě.

Moderního člověka matou spíše kazatelé než jeho vlastní problémy.

Sociální a náboženské problémy způsobují vážné vnitřní konflikty a

vyvolávají celou řadu předsudků, jež je pak velmi těžké odstranit.

Jakápak je hodnota náboženství, jež v člověku vyvolává spíše

zoufalství a zatěžkává jej břemenem? Svoboda je jednou z

nejdůležitějších věcí, kterou hlásali mudrcové. Přitom je dnes patrná

snaha o zastření toho faktu, že současný nábožensky založený člověk

žije spíše jako otrok než jako svobodný člověk, neboť je neustále pod

tlakem svého strachu a své vlastní posedlosti a zajímají ho spíše

hříchy a ďábel než sebeuvědomění a Bůh. Filozofie nové doby si žádá

kompletní přeměnu náboženských konceptů, zatím však v žádném

náboženství k revoluci nedochází. Bez této společensko-náboženské

revoluce žádná květina náboženství nepokvete. Reformace a revoluce

jsou příznaky lidské evoluce. K revoluci je možné dospět změnou srdce

a praktikováním ahinsy v každodenním životě. Samotná láska má moc

bořit hradby a měnit."

 


                                        Svámí Ráma

                                        Život s himálajskými mistry 

NÁBOŽENSKÁ NENÁVIST

 

Turista k průvodci: "Můžete být na své město právem hrdý. Obzvlášť

silně na mě zapůsobilo, kolik tady máte kostelů. Zdejší lidé musejí

velmi milovat Boha." Průvodce trochu cynicky: "Boha možná milujou,

zato jeden druhýho pekelně nenávidí."

 

Jako malá holčička, která na otázku: "Kdo jsou to pohani?" odpověděla:

"Pohani jsou lidé, kteří se nehádají kvůli náboženství."

 

                                               Anthony de Mello

                                               Ptačí zpěv


 

Jeho paměť nápadně připomínala síto - uvázly mu v ní jenom ty

největší fráze.

 

A.   Brie


 

 Nejvyšším náboženstvím je čestné chování.

 

                                 Manu-smrti


 

Patřím pouze Bohu

 

Další den mudrc opustil své tělo. Přišel doktor a prohlásil ho za

mrtvého. Lidé všech vyznání a jejich vůdcové bojovali o jeho tělo...

Byla zrovna čtvrtá hodina po jeho smrti, když tu najednou mudrc povstal

a řekl: "Podívejte se, rozhodl jsem se nezemřít, protože se hádáte!"

Magistr a všichni kolem na něj hleděli s ústy dokořán jako na přízrak.

Mudrc pravil: "Zmizte mi teď z očí! Hinduisté, křesťané i muslimové,

vy blázni! Já patřím Bohu, a nikomu jinému!" Tak jsem s ním zůstal

tři dny a bylo to nevýslovně povznášející. Naučil mě mnoho věcí. Každý

den několikrát opakoval jedinou větu: "Buď tím, kým jsi; nikdy

nepředstírej to, co nejsi."

 

                                        Svámí Ráma

                                        Život s himálajskými mistry


 

OREL SKALNÍ

 

Kdosi našel orlí vejce a dal ho do hnízda slepici, která bydlela na

dvorku za domem. Orlík se vylíhl s kuřaty a vyrostl s nimi. Celý

život dělal orel to, co kuřata, a myslel si, že je kuře ze dvorku.

Hrabal v zemi a hledal červy a hmyz. Kvokal a kdákal. Plácal křídly

a občas pár centimetrů vzlétl. Léta ubíhala a orel zestárl. Jednoho

dne uviděl vysoko nad sebou na bezmračném nebi nádherného ptáka.

Vznešeně plachtil v silných větrných proudech, téměř ani nemusel

mávnout svými dlouhými, zlatými křídly. Starý orel užasle vzhlédl:

"Kdo to je?" "To je orel, král ptáků," odpověděl mu soused. "Patří

obloze. My patříme zemi. Jsme slepice." A tak orel žil a zemřel jako

slepice. To proto, že se celou dobu za slepici považoval.

 

                                               Anthony de Mello

                                               Ptačí zpěv


 

 Lidé rádi věří tomu, co si přejí.

 

              Cicero, Marcus Tullius

              římský státník, řečník a stoický filozof (106-43 př. Kr.)


 

Reálný svět a majetek

 

V té oblasti bylo hodně sadů s jabloněmi. Jako mladí jsme s přítelem

jednou rozdělali oheň v sadu. Mistr mi pak řekl: "Proč jsi vstoupil bez

dovolení na cizí pozemek?" "Všechno na světě patří Bohu," odpověděl

jsem. "Proto je také všechno k dispozici těm, kdo Bohu slouží."

Na to můj mistr řekl: "Tento druh myšlení je zneužitím duchovních

ponaučení ve tvůj osobní prospěch. Musím tvé myšlenkové pochody

trochu poopravit." Pak mi dal následující instrukce:

 

1. Dívej se na elementární realitu jako na skutečnost všeprostupující

   vesmírem.

 

2. Nebuď citově připoután k požitkům, jež poskytují materiální

objekty světa. Používej je jako prostředky pro duchovní pokrok.

 

3. Zbav se všech tužeb po cizím majetku, ženě nebo bohatství.

 

                                        Svámí Ráma

                                        Život s himálajskými mistry


 

 Každý je rozumný, když je divákem. Ne každý je rozumný, když jedná.

 

                    Alain (Émile Chartier)

                    francouzský profesor, aforista a esejista (1868-1951)


 

Povinnosti a láska

 

Jednou jsem se mistra zeptal: "Je možné, aby se člověk tohoto světa

osvobodil od všech podmíněností mysli? Nebo je nutné, aby žil celý

život v Himálaji, chce-li skutečně pomýšlet na osvobození?"

"Dokáže-li si člověk nepřetržitě uvědomovat smysl svého života a

zaměří-li všechny své skutky i myšlenky k tomuto cíli, pak není nic

nemožného. A naopak, kdo není schopen uvědomovat si smysl svého

života, propadá se do koloběhu zoufalství a utrpení."

Je pravda, že člověk nemůže žít, aniž by plnil nějaké povinnosti.

Stejně tak je pravda, že povinnosti dokážou z člověka udělat otroka.

Pokud jsou povinnosti plněny s láskou a nesobecky, pak pro člověka

nepředstavují žádnou překážku a nijak ho nesvazují. Naopak, takové

povinnosti se stávají prostředky k dosažení svobody. Plnit povinnosti

je důležité, ještě důležitější je však láska, bez níž by povinnost

byla okovy. Šťastný je ten, kdo druhým slouží z přesvědčení a učí se

překonávat vratkou půdu sebeklamu.

 

                                        Svámí Ráma

                                        Život s himálajskými mistry


 

 Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě má jen 60 minut.

                                            

                                                     Sofokles


 

OPICE ZACHRAŇUJE RYBU

 

"Co to proboha děláš?" Divil jsem se, když jsem zahlédl opici, jak

vylovila z vody rybu a hodila ji na strom. "Zachraňuji ji, aby se

neutopila," zněla odpověď.

 

Slunce, které orlu umožňuje vidět, sovu oslepuje.

 

                                               Anthony de Mello

                                               Ptačí zpěv


 

 Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího.

                       

                                             F. Rochefoncauld


 

 Člověk není člověkem, miluje-li jenom sebe.

  

                               L. M. Fénelon


 

Hudba

 

Nejstarším poutníkem celého vesmíru je tento proud života, jenž ve

své radosti zpívá a tančí od věčnosti k věčnosti. V extázi nad

setkáním s Milovaným se nakonec sjednocuje s oceánem blaženosti. Od

začátku až do konce je slyšet ten věčný zvuk, jehož rozličné úrovně

tvoří sedm klíčových not. Hudba celého světa má těchto sedm klíčových

not, které ztělesňují různé stupně vědomí. Tyto zvuky, provázející

člověka v úrovních vlastního vědomí, ho poté vedou k samému prameni

vědomí, z něhož vyvstává proud života vibrující do všech směrů.

V jednom směru se nazývá hudbou, v druhém tancem, ve třetím malířstvím

a ve čtvrtém básnictvím. Existuje jeden další směr, jenž se nazývá

zvukem beze zvuku. Tento zvuk, zvaný anáhadnada (vnitřní zvuk), si

uvědomují jen vnitřně založení lidé. Na cestě oddanosti se jogíni učí

naslouchat tomuto bezezvučnému zvuku, hlasu ticha, věčné hudbě ukryté

v každém lidském srdci.

 

                                        Svámí Ráma

                                        Život s himálajskými mistry


 

 Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.

            

                          W. Shakespeare


 

 Člověk má za to, že musí být starý, aby byl chytrý. V podstatě má ale

člověk s přibývajícími léty co dělat, aby se udržel tak chytrý,

jako byl.

                                                  J. W. Goethe


 

MY JSME TŘI, TY JSI TŘI

 

Biskupova loď si na celý den udělala zastávku u vzdáleného ostrova a

biskup se rozhodl, že ten čas využije co možná nejúčelněji. Procházel

se po břehu a přišel až ke třem rybářům, kteří si opravovali sítě.

Lámanou angličtinou mu vysvětlili, že před staletími díky misionářům

přijali křesťanskou víru. "My křesťané!" říkali a hrdě ukazovali jeden

na druhého. To udělalo na biskupa hluboký dojem. A znali modlitbu Páně?

Nikdy o ní neslyšeli. Biskup byl v šoku. "Co tedy říkáte, když se

modlíte?" "My obrátit oči k nebi a říkat: "My jsme tři, Ty jsi tři,

smiluj se nad námi." Biskupa ten primitivní a vysloveně kacířský

způsob modlitby přímo zděsil. A tak celý den strávil tím, že je učil,

jak se správně pomodlit. Rybářům to moc nešlo, ale snažili se ze všech

sil, a než biskup druhého dne odplul, slyšel je ke své spokojenosti

odříkat celé znění modlitby bez chyby. O měsíce později se stalo, že

se biskup zase plavil v blízkosti těch ostrovů, a jak tak chodil po

palubě a odříkával večerní modlitbu, vzpomněl si potěšeně na ty tři

muže na ostrově tam v dálce, kteří se teď díky jeho trpělivosti umějí

modlit. A při tom jen tak mimoděk vzhlédl a všiml si na východě

nějakého světlého bodu. To světlo se přibližovalo k lodi a ke svému

velikému úžasu uviděl biskup tři postavy, jak kráčejí po vodě. Kapitán

zastavil loď a každý se nakláněl přes zábradlí, aby se na ten úkaz

podíval. Když byli na doslech, biskup v nich rozeznal své tři přátele

rybáře. "Pane biskupe," volali, "my slyšet, že vaše loď blízko, tak

za vámi rychle rychle jít!" "A co chcete?" zeptal se biskup strnulý

úžasem. "Pane biskupe," pokračovali, "nám to moc líto. My zapomenout

krásná modlitba. My říkat: 'Otče na nebesích, posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé...' a dál už nevědět. My moc prosit, aby vy nám

říct znovu." Biskup se cítil zahanben. "Vraťte se domů, přátelé,"

zavolal, a při modlitbách zase říkejte: 'My jsme tři, Ty jsi tři,

smiluj se nad námi!'"

 

                                               Anthony de Mello

                                               Ptačí zpěv


 

 Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy.

 

                                             F. Rochefoncauld


 

Rozdíl mezi úctou a uctíváním

 

Nikdy nevěřte člověku, jenž k vám přijde a řekne: "Teď mě musíš

uctívat." To nechtěli ani Ježíš a Buddha. Nikdy nezapomínejte, že

guru není cíl, je jako loď převážející z jednoho břehu řeky na druhý.

Proto je důležité mít dobrou loď a krajně nebezpečné mít loď, která

má díru v trupu. Až jednou dorazíte ke břehu, nebudete již na lodi

závislí a už vůbec ji nebudete uctívat.

Mnozí fanatici mají pocit, že gurua je třeba uctívat. Je pravda, že

guru si zaslouží lásku a úctu - to je ovšem něco zcela jiného než

uctívání. Kdyby přede mnou v jednom okamžiku stanuli můj mistr a Bůh,

šel bych nejdřív ke svému mistrovi a řekl bych mu: "Díky za to, že

jste mě představil Bohu." Jinými slovy, nešel bych za Bohem a neříkal

mu: "Děkuji Ti, Bože, žes mi dal mého mistra."

 

                                        Svámí Ráma

                                        Život s himálajskými mistry


 

 Pokud budou existovat jatka, budou i bojiště.

 

                                  Lev Tolstoj


 

 Když někdo stráví přespříliš času cestováním, nakonec se stane

cizincem ve vlastní zemi.

 

                               Descartes René

                               francouzský filozof (1596-1650)


 

 Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi.

 

                           Hans Christian Andersen   


 

ZENOVÝ MISTR A KŘESŤAN

 

Jistý křesťan jednou navštívil zenového mistra a řekl: "Dovol, abych

ti směl přečíst úryvek z Horského kázání." "Velmi rád si jej

vyposlechnu," řekl zenový mistr. Křesťan přečetl několik vět a vzhlédl.

Mistr se usmál a pravil: "Ten, kdo tato slova pronesl, byl skutečně

osvícený." To křesťana potěšilo. Četl dál. Mistr ho přerušil:

"Tato slova pocházejí od spasitele lidstva." Křesťan byl nadšen.

Pokračoval a dočetl úryvek až do konce. Mistr na to řekl: "Toto

kázání pochází od člověka, který přímo září božstvím." Křesťanova

radost neznala mezí. Odešel a byl pevně rozhodnut, že se vrátí a

přesvědčí mistra, aby se stal křesťanem. Na cestě domů našel Ježíše,

jak stojí u cesty. "Pane," oslovil ho nadšeně, "docílil jsem toho,

že ten člověk uznal, že jsi božský!" Ježíš se usmál a pravil: "A co

dobrého ti to přineslo, kromě toho, že ti to nadulo tvé křesťanské

ego?"

 

                                               Anthony de Mello

                                               Ptačí zpěv


 

Nekompetentní učitelé

 

Pěstujte své schopnosti. Očistěte se. Získejte onu něžnou vnitřní

sílu. Bůh za vámi přijde a řekne vám: "Já chci teď vstoupit do toho

živoucího chrámu, kterým jsi ty." Připravte se na tu situaci. Ten,

kdo chce znát realitu, zjišťuje, že on sám je jejím zdrojem.

Z mnoha svámíů a učitelů, které jsem poznal, jen několik málo jich

dospělo k osvícení. Jednou jsem tento problém řešil s mistrem: "Pane,

existuje tolik lidí, kteří si říkají svámíové nebo mudrci. Jenže to

je podvod. Proč je na světě tolik nekompetentních učitelů, kteří by

sami měli být raději žáky?" Mistr se usmál a řekl: "Víš, že zahrada

květin má vždy kolem sebe plot, který ji chrání? Tihle lidé jsou jako

plot, který pro nás postavil sám Bůh. Jen ať si klidně předstírají.

Jednoho dne si to stejně uvědomí. Takhle podvádějí jen sami sebe."

Chcete-li potkat ryzího a znalého učitele, musíte se nejprve připravit.

Pak již nebude problém překonat ten plot.

 

                                        Svámí Ráma

                                        Život s himálajskými mistry


 

 Bohatství je dobrou služkou, ale tou nejhorší paní.

 

               Francis Bacon

               anglický esejista, filozof, státník a právník (1561-1626)


 

Písma vysvětlují osm náboženských znaků:


1. konání obětí,
2. studium písem, 3. dávaní milodarů, 4. odříkání,
5. pravdomluvnost,
6. trpělivost, 7. schopnost odpouštět a
8. nebýt chamtivý.

 

Z těchto osmi mohou být první čtyři imitované kvůli dojmu.
Čtyři další však najdeme jen u mahátmů (vznešených duší).

 

                                                      Hítopadéša


 

´Smrt´ mistrů

 

Uběhly dvě noci od mistrovy smrti a třetí den ráno jsme se rozhodli

tělo pohřbít na vrcholku hory. Vykopali jsme necelé dva metry hlubokou

jámu a položili do ní mistrovo tělo. Chtěli jsme ho zasypat půdou a

kamením, ale nikdo z nás už nebyl schopen hýbat se. Naše těla byla

totálně paralyzována, jako by byla bez života. Poblíž rostla malá

jedle, bylo to jen dva metry od nás a my jsme najednou zřetelně

uslyšeli hlas mého mistra. "Jsem tu, vstávejte! Nebuďte smutní.

Potřebujete mě v mém těle, nebo chcete, abych vám pomohl bez těla?"

"Potřebuji vás ve vašem těle," řekl jsem rozhodně. Najednou jsem

pocítil chvění v těle. Ochablost pomalu odešla a my jsme byli zase

schopní pohybovat se. Můj mistr vstal a vyšel z jámy. "Škoda, že

mě pořád potřebuješ v mém těle. Stále uctíváš tělo, nejsi schopen jít

dál. Tvá připoutanost k mému tělu je překážkou." Pak mě začal učit

o vztahu mezi tělem a bezforemnou duší.

Mnohokrát, když jsme s mistrem žili v jeskyni, jsme zůstávali

v absolutní mlčenlivosti po dobu několika dní. Jednoho dne mi řekl, že

existují tři kategorie bytostí:

1. Absolutní bytost, Pán vesmíru.                                      

2. Mudrci, kteří mají moc nad zrozením a smrtí a kteří jsou částečně

   nesmrtelní. Rodí se a umírají podle své vůle.

3. Obyčejní lidé, kteří tuto moc nemají. Pro ně je smrt neustálý

   strach, jenž ovládá jejich mysl i srdce. Tito nevědomí lidé pak

   trpí.

 

Mudrc se těmito událostmi nižšího významu (zrození, smrt) nijak

nezatěžuje. Je osvobozen ode všeho strachu. A svoboda je prvním

poselstvím himálajských mistrů světu a zároveň první krok na cestě

k osvícení.

 

                                        Svámí Ráma

                                        Život s himálajskými mistry


 

PROČ DOBŘÍ LIDÉ UMÍRAJÍ

 

Vesnický farář byl na návštěvě u jedné ze svých farnic a nad šálkem

kávy odpovídal na otázky, které si stará paní připravila. "Proč na

nás Pán sesílá tak často epidemie? ptá se stařenka. "Víte," odpovídá

farář, "někdy se lidé prostě stanou už tak bezbožnými, že musejí z

tohoto světa pryč, a tehdy Bůh dovolí, aby se rozvinula epidemie."

"Ale proč s těmi bezbožnými musí odejít i tolik dobrých lidí?" opáčí

stařenka. "Ti dobří jsou povoláni jako svědkové," vysvětluje farář.

"Pán chce, aby každá duše měla zajištěn spravedlivý soudní proces."

 

Neexistuje nic, pro co by člověk s "pevným" přesvědčením nenašel

vysvětlení.

 

                                               Anthony de Mello

                                               Ptačí zpěv


 

KOSTI, JEŽ NAŠI VÍRU PODROBUJÍ ZKOUŠCE

 

Jednoho křesťanského učence, jenž pokládal Bibli za pravdivou do slova

a do písmene, oslovil vědec: "Podle Bible byla země stvořena před

nějakými pěti tisíci lety. Ale my jsme objevili kosti, které dokazují,

že na zemi byl život již před milionem let." Odpověď byla hned po

ruce: "Když Bůh před pěti tisíci lety tvořil zemi, schválně stvořil i

tyto kosti, aby naši víru podrobil zkoušce a zjistil, jestli budeme

více věřit jeho Slovu, nebo vědeckým důkazům."

 

Další ukázka toho, jak "zabydlená" přesvědčení vedou k překrucování

skutečnosti.

                                             Anthony de Mello

                                             Ptačí zpěv